Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych , do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego , oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów prawnych wymienionych w pkt I.

 

Kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2100,00 zł) i 125% kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1500,00 zł). Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej , o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów , rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej , o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu pieczy zastępczej i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Powierzchnia lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 – dla 1 osoby

40 m2 – dla  2 osób

45 m2 -  dla  3 osób

55 m- dla  4 osób

65 m2 – dla 5 osób

70 m2  - dla 6 osób , a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Wydatki na lokal

 • Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowanym lokalem.
 • Wydatkami, o których mowa są:

- czynsz:

- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną:

- odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego:

- inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu

- opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych

 • Nie stanowią wydatków, o których mowa w pkt 2 wydatki poniesione z tytułu :

- ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:

- opłat za gaz przewodowy, energie elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego) na cele bytowe

 

Wysokość dodatku

 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

-15%  dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

-12%  dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie 2 – 4 osobowym;

-10%  dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

 1. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone prze osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo domowe prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 2. Nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego kwota byłaby mniejsza niż 2 % najniższej emerytury ( 24,00 zł)

 

Dodatkowe informacje

 

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku w formie decyzji wydanej przez wójta, burmistrz lub prezydenta miasta

 

 • W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku oraz deklarację o wysokości dochodu.

 

 • Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia jego przyznania, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodu.

 

 • W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w ww. terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

 • Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.
 • Uchwała nr XVI/185/2004 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub faktyczną powierzchnię, jeżeli jest ona mniejsza lub równa powierzchni normatywnej

 

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ  FINANSOWANE Z FUNDUSZU  PRZECIWDZIAŁANIA  COVID-19

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest instrumentem wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID.

 

Warunki

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy , który spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  w przypadku gdy :

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy „zwykły” jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągniętego w 2019 r

- wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 r.

- wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczania przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotację  „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu "

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o dodatek z adnotacją , poza dokumentami do „zwykłego” dodatku wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. dołącza się :

 • Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Celem weryfikacji oświadczenia o dochodach za 2019 r. prosimy o przedłożenie do wglądu PIT-37.

 • Oświadczenie iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 r. , jak również nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 • Dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 . o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  składa się nie później niż do 31 marca 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania :

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 1
 • Deklaracją o wysokości dochodów – załącznik nr 2
 • Zaświadczenie o dochodzie dla potrzeb dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 3
 • Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 4
 • Oświadczenie – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – załącznik nr 6
 • Oświadczenie o średnim dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – załącznik nr 7
 • Dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowe powiększony o dopłatę do czynszu – załącznik nr 8
Data dodania: 2021-02-03 09:27:30
Data edycji: 2021-02-24 08:14:03
Ilość wyświetleń: 318

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej