Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Statut

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MŁAWIE

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

§ 1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 6. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
 7. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
 8. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.  Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
 9. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 10. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)
 11. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.)
 12. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 13. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 14. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123 poz. 698 z późn. zm.)
 15. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
 16. uchwały powołującej MOPS w Mławie
 17. niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej.
 2. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Mława.
 3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej.
 4. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu miasta.

 

 

Rozdział II

Cel i zadania Ośrodka

§ 3

 1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi;
  3. pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  4. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
  5. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest to praca socjalna z osobą, rodziną, grupą lub społecznością lokalną rozumianą jako proces charakteryzujący się ciągłością i systematycznością oddziaływań pracownika socjalnego;
  6. współdziałanie z istniejącymi na terenie miasta organizacjami społecznymi, kościołami katolickimi, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej;
  7. prowadzenie interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód;
  8. prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  9. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
  10. prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie lub odmowę przyznania dodatku mieszkaniowego lub wstrzymanie prawa do dodatku mieszkaniowego;
  11. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

§ 4

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek, należy:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz za osoby wspólnie niezamieszkujące z matką, ojcem lub rodzeństwem;
 8. praca socjalna;
 9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w  tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 10. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 11. dożywianie dzieci;
 12. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 13. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 14. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 15. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 16. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 17. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 18. współdziałanie oraz pomoc klubom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność statutową w zakresie integracji w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych;
 19. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek, należy również:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
 6. prowadzenie postępowania, w tym wydawanie i realizacja decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych;
 7. prowadzenie działań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.

 

§ 5

Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które obejmują:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
 5. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
 6. prowadzenie postępowań, w tym wydawanie i realizowanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 6

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, ustalany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania i zasad funkcjonowania Ośrodka.
 3. Liczbę i rodzaj stanowisk pracy w Ośrodku ustala Dyrektor Ośrodka w ramach planu finansowego.

 

§ 7

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając jednoosobowo, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.
 3. Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu:
  1. pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
  2. świadczeń rodzinnych jako zadań zleconych,
  3. dodatków mieszkaniowych jako zadań własnych gminy,
  4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  5. prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 4. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz mieszkańców miasta Mława powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 3 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor.
 7. Dyrektor składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 8

 1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu pracy.
 2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący środki finansowe przeznaczone w budżecie Miasta Mława na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.
 2. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 3. Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka i realizację zadań wynikających z ustaw zapewnia Wojewoda i Miasto.
 4. Ośrodek posiada odrębne rachunki bankowe.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 10

Ośrodek używa pieczęci o treści:

MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

06-500 Mława,   ul. Narutowicza 6

tel./fax   23/ 654-35-60, 654-27-69

NIP 5691551879  REGON  002710579

e-mail: mops_mlawa@wp.pl

 

 

§ 11

 1. Zmiany do niniejszego Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia, tj. w drodze Uchwały Rady Miasta Mława.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

Data dodania: 2021-02-03 08:36:53
Data edycji: 2021-02-03 08:55:42
Ilość wyświetleń: 3199

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej