Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin

Regulamin Organizacyjny

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, strukturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka.

 

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie;

2)   Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie;

3)   Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie;

4)   komórkach organizacyjnych Ośrodka - należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Ośrodka działy lub samodzielne stanowiska pracy, jako komórki samodzielne;

5)   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Mława;

6)   Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Mława.

 

§3

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Obszar działalności Ośrodka stanowi miasto Mława.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Mławie.

4. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

 

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja Ośrodka

§4

 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Kierownika i Głównego Księgowego.

3. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta.

4. Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.

5. Kierownik wykonuje zadania Dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie udzielonego przez niego pełnomocnictwa.

6. Dyrektor Ośrodka może upoważnić również inną osobę do wykonywania zadań,

o których mowa w pkt.5.

 

§5

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą komórki organizacyjne: działy oraz samodzielne stanowiska pracy.

2. Schemat organizacyjny Ośrodka  stanowi integralną część Regulaminu.

3. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Pomocy Środowiskowej (DPS)

2) Dział Świadczeń Rodzinnych (DŚR)

3) Dział Świadczeń (DŚ)

4) Dział Finansowo – Księgowy (DFK)

5) Dział Administracyjny (DA)

6) Dział Organizacyjny (DO)

7) Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (DUO i SPUO)

8) Dział Profilaktyczno-Społeczny (DP-SP)

9) Dział Dodatków Mieszkaniowych (DDM)

10) Dział Wspierania Rodziny (DWR)

11) Dział Pomocy Materialnej (DPM)

 

§6

Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Ośrodka.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zadania Ośrodka

§7

 

Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

2) pracę socjalną,

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

7) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania Dyrektora Ośrodka

§8

1. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy:

 

1) organizowanie pracy Ośrodka;

2) kierowanie bieżącymi pracami i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz zgodnie

z udzielonym pełnomocnictwem przez Burmistrza Miasta;

3) wydawanie z upoważnienia Burmistrza Miasta decyzji administracyjnych

w indywidualnych sprawach z zakresu:

- pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń alimentacyjnych,

- dodatków mieszkaniowych,

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

- potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

3) koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

5) wykonywanie zarządzeń Burmistrza Miasta;

6) ustalenie regulaminu organizacyjnego i innych regulaminów Ośrodka;

7) przestrzeganie statutu, regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku;

8) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami zgodnie z przydzielonym budżetem i przepisami prawa;

9) nadzór nad powierzonym Ośrodkowi mieniem gminy;

10) podejmowanie decyzji kadrowych w stosunku do pracowników Ośrodka;

11) składanie Radzie Miasta corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

12) współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

2. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa poprzez wydawanie zarządzeń.

 

 

ROZDZIAŁ V

Zadania Kierownika

§9

Do zadań Kierownika Działów należy:

 

1) kierowanie pracą oraz reprezentowanie Ośrodka w czasie nieobecności Dyrektora MOPS w zakresie udzielonego przez niego upoważnienia;

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;

3) opracowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej;

4) sporządzanie wzorów decyzji administracyjnych i sprawdzanie projektów przygotowanych decyzji pod względem merytorycznym i prawnym dotyczących zasadności przyznania bądź odmowy świadczeń;

5) nadzór nad właściwą realizacją obowiązków pracowników socjalnych - analiza prawidłowości sporządzanych wywiadów środowiskowych i kontraktów socjalnych;

6) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

7) kompletowanie dokumentów i przesyłanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

8) załatwianie spraw interwencyjnych kierowanych do Ośrodka;

9) współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, w tym z organizacjami pozarządowymi;

10) podejmowanie, w porozumieniu z działem finansowo-księgowym oraz działem świadczeń czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec klientów, którzy niesłusznie pobrali świadczenia z pomocy społecznej lub nie wywiązali się z obowiązku ich zwrotu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zadania Komórek Organizacyjnych

§ 10

Dział Pomocy Środowiskowej

 

1. W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są:

a)                      specjaliści pracy socjalnej

b)                     starsi specjaliści pracy socjalnej

c)                      starsi pracownicy socjalni

d)                     pracownicy socjalni

e)                      aspiranci pracy socjalnej

 

2. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy:

1) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i ich aktualizacja;

3) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

4) prowadzenie poradnictwa dla osób ubiegających się o pomoc społeczną;

5) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

7) współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych;

8) współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

9) prowadzenie pracy socjalnej w środowiskach obejmowanych pomocą społeczną,

w tym także zawieranie kontraktów socjalnych;

10) kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów wymaganych do przyznania świadczeń pomocy społecznej oraz przygotowywanie projektów decyzji;

11) sporządzanie list dzieci korzystających z posiłków w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego;

12) sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków oraz sporządzanie odpłatności za przyznane posiłki;

13) obsługa systemu informatycznego;

14) współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 11

Dział Świadczeń Rodzinnych

1. W dziale Świadczeń Rodzinnych zatrudnieni są:

a) główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych

b) inspektor ds. świadczeń rodzinnych

c) pomoc administracyjna

 

2. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy:

1) przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją;

2) sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych;

3) realizacja świadczeń poprzez sporządzanie list wypłat;

4) wprowadzanie na bieżąco danych do systemu informatycznego;

5) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego;

6) wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń z F.A;

7) sporządzanie list wypłat osób, którym przyznano ww. świadczenie;

8) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie w tych sprawach decyzji;

9) sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń;

10) bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych i prawidłowe ich wykorzystanie w celu skutecznej realizacji powierzonych zadań;

11) prowadzenie rejestru odwołań, innych rejestrów ułatwiających pracę;

12) wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego;

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej.

 

3. Decyzje administracyjne w ww. sprawach podejmuje Główny Specjalista ds. świadczeń rodzinnych.

 

§ 12

Dział Świadczeń

 

1. W dziale Świadczeń zatrudnieni są:

a) specjalista pracy socjalnej.

 

2. Do zadań Działu Świadczeń należy:

 

1) prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów udzielanych świadczeń;

2) ewidencjonowanie i przechowywanie akt podopiecznych Ośrodka;

3) opracowywanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej oraz o skierowaniu do domu pomocy społecznej;

4) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;

5) sprawdzanie pod względem merytorycznym wywiadów środowiskowych;

6) współdziałanie z pracownikami rejonowymi w sprawach dotyczących organizacji pomocy społecznej;

7) wydawanie zaświadczeń o otrzymanych świadczeniach osobom korzystającym

z pomocy;

8) sporządzanie list wypłat świadczeń społecznych;

9) koordynowanie współpracy Ośrodka i punktu świadczącego usługi;

10) obsługa programu informatycznego;

11) podejmowanie w porozumieniu z działem finansowo-księgowym oraz działem pomocy środowiskowej czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec klientów, którzy niesłusznie pobrali świadczenie z pomocy społecznej lub nie wywiązali się z obowiązku zwrotu świadczeń.

 

§13

Dział Finansowo-Księgowy

 

1. W Dziale Finansowo-Księgowym zatrudnieni są:

a) główny księgowy

b) główny specjalista ds. księgowości

c) referent ds. księgowości

d) referent ds. kadrowo - płacowych

 

2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

 

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2) opracowywanie planów finansowych Ośrodka;

3) realizowanie budżetu Ośrodka w zakresie zatwierdzonych planów;

4) sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu oraz obowiązującej sprawozdawczości finansowej;

5) prowadzenie analizy wydatków i dochodów Ośrodka;

6) sporządzanie planów inwentaryzacyjnych;

7) obsługa programów informatycznych;

8) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych;

9) finansowa obsługa płac, ZUS-u i Urzędu Skarbowego;

10) podejmowanie w porozumieniu z działem pomocy środowiskowej i świadczeń rodzinnych  czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec klientów niesłusznie pobierających świadczenia z pomocy społecznej lub nie wywiązujących się z obowiązku ich zwrotu;

11) obsługa kasy Ośrodka obejmująca dokonywanie wypłat świadczeń, talonów, płac oraz przyjmowanie wpłat z tytułu zwrotu świadczeń i odpłatności;

12) należyte zabezpieczenie środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Ośrodka;

13) prowadzenie kartotek dłużników alimentacyjnych i wpłat od nich wyegzekwowanych przez komorników;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ZFŚS Ośrodka;

15) sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników, prowadzenie ewidencji urlopów oraz analiza ich wykorzystania;

16) kontrola dyscypliny pracy pracowników;

17) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw pracowniczych;

18) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Ośrodka oraz spraw wynikających ze stosunku pracy;

19) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia;

20) prowadzenie wykazu i rejestru delegacji służbowych pracowników;

21) prowadzenie rejestru wyjść służbowych i prywatnych.

 

3. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.

4. Podczas nieobecności Głównego Księgowego zastępstwo pełni Główny Specjalista ds. Księgowości.

 

§14

Dział Administracyjny

 

1. W Dziale Administracyjnym zatrudnieni są:

a) kierownik administracyjny

b) robotnik gospodarczy

c) konserwator

d) koordynator ds. grup wsparcia

e) pomoc administracyjna

 

2. Do zadań Działu Administracyjnego należy:

 

1) administrowanie obiektami Ośrodka;

2) nadzór nad stanem technicznym, sanitarnym i właściwą eksploatacją wszystkich obiektów i urządzeń Ośrodka (remonty, naprawy itp.);

3) zaopatrywanie w sprzęt, urządzenia i materiały biurowe Ośrodka;

4) planowanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów;

5) planowanie wydatków na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych na potrzeby działalności Ośrodka;

6) prowadzenie spraw gospodarczych, bhp, przeciwpożarowych i spraw obrony cywilnej Ośrodka oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów;

7) przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych i otwartych konkursów ofert;

8) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach i wokół budynku;

9) utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego;

 

10) obsługa łaźni;

11) konserwacja i drobne naprawy sprzętu gospodarczego;

12) doręczanie adresatom decyzji administracyjnych;

13) doręczanie korespondencji na pocztę;

14) prowadzenie magazynu i ewidencji środków sanitarnych;

15) wydawanie pomocy rzeczowych wynikających z decyzji administracyjnych oraz prowadzenie jej dokumentacji;

16) organizacja spotkań, imprez okolicznościowych i rekreacyjnych w ramach działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

17) prowadzenie archiwum zakładowego.

 

§ 15

Dział Organizacyjny

 

1. W Dziale Organizacyjnym zatrudnieni są:

a) pracownik sekretariatu – pomoc administracyjna

b) informatyk

c) radca prawny

 

2. Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

 

1) obsługa sekretariatu;

2) prowadzenie rejestru korespondencji w dziennikach korespondencyjnych;

3) wydawanie petentom decyzji administracyjnych;

4) obsługa firmowej korespondencji;

5) wydawanie i ewidencja materiałów biurowych;

6) prowadzenie biblioteki;

7) opracowywanie decyzji administracyjnych, projektów uchwał i zarządzeń, projektów umów i porozumień zawieranych przez MOPS, wydawanie opinii prawnych;

8) dbanie by posiadane przez Ośrodek systemy informatyczne cechowały się przejrzystością i sprawdzalnością dokonanych w nim zapisów;

9) nabywanie i użytkowanie systemów informatycznych dla i przez Ośrodek w sposób legalny, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności statutowej;

10) wykonywanie niezbędnych czynności w celu osiągnięcia dostatecznych gwarancji dla poprawnego funkcjonowania systemów posiadanych przez Ośrodek;

11) zapewnienie by systemy posiadane przez Ośrodek gwarantowały jego użytkownikom możliwość ochrony danych, możliwość wydrukowania wszystkich przetworzonych danych, przeniesienia ich na wszystkie inne trwałe nośniki;

12) określenie sposobów archiwizowania danych oraz dokonywanie z tego tytułu niezbędnych czynności.

 

§ 16

Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

 

1. W Dziale Usług Opiekuńczych zatrudnieni są:

a) specjalista pracy socjalnej

b) opiekunki domowe

c) przy specjalistycznych usługach opiekuńczych specjaliści: rehabilitant, logopeda , pedagog

 

2. Do zadań Działu Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych należy:

 

1) prowadzenie dokumentacji usług opiekuńczych,  tj. przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych i przygotowywanie projektów decyzji;

2) opracowywanie miesięcznych analiz dotyczących kosztów, wydatków świadczonych usług opiekuńczych;

3) naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) wydawanie podopiecznym sporządzonych należności za wykonane usługi;

5) opracowywanie miesięcznych grafików pracy opiekunek domowych;

6) nadzorowanie pracy opiekunek świadczących usługi w środowiskach podopiecznych;

7) bieżąca kontrola świadczeń usług opiekuńczych w zakresie ich efektywności

i przedstawianie w tej sprawie informacji i wniosków Dyrektorowi Ośrodka.

 

§ 17

Dział Profilaktyczno – Społeczny

 

1.W Dziale Profilaktyczno-Społecznym zatrudnieni są:

a) referent ds. administracyjnych

b) koordynator-pedagog

c) pedagog – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

d) psycholog

e) prawnik

f) wychowawca

 

2. Do zadań Działu Profilaktyczno - Społecznego należy:

 

Koordynowanie realizacji zadań własnych miasta związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

 

1) prowadzenie zajęć i profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkołach na terenie miasta Mławy mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie;

2) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną;

3) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie;

4) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie oraz problemy psychospołeczne pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej;

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

6) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z ościennymi gminami w zakresie wspólnych przedsięwzięć z ww. tematyki;

8) stała współpraca z innymi urzędami i instytucjami potrzebna do efektywnego i kompleksowego realizowania w/w zadań;

9) obsługa telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i ofiar  przemocy w rodzinie: dyżur psychologa, prawnika, policjantów itp.;

10) pomoc merytoryczna osobom zgłaszającym wnioski o obowiązkowe leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

11) współdziałanie z  instytucjami na terenie miasta i regionu w celu realizacji zadań pomocy społecznej oraz zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

12) organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi.

 

§ 18

Dział Dodatków Mieszkaniowych

 

1. W Dziale Dodatków Mieszkaniowych zatrudnieni są:

a) inspektor ds. administracyjno-lokalowych

b) pomoc administracyjna

 

2. Do zadań Działu Dodatków Mieszkaniowych należy:

 

1) udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach dodatków mieszkaniowych;

2) przyjmowanie wniosków i prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy;

3) przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych;

4) sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych;

5) opracowywanie projektu zapotrzebowania na środki finansowe, w tym dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe;

6) współpraca z zarządcami i administratorami budynków, działami Ośrodka i Urzędem Miasta w sprawach dodatków mieszkaniowych, w szczególności związanych z ich weryfikacją;

7) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych.

 

§ 19

Dział Wspierania Rodziny

 

1. W Dziale Wspierania Rodziny zatrudnieni są:

a) asystent rodziny

 

2. Do zadań Działu Wspierania Rodziny należy:

 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

4) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

6) motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

7) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

8) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

9) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

10) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

11) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

 

§ 20

Dział Pomocy Materialnej

 

1. W Dziale Pomocy Materialnej zatrudnieni są:

a) referent ds. pomocy materialnej

 

2. Do zadań Działu Pomocy Materialnej należy:

1)     prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów;

2)     ustalanie uprawnień  do świadczeń dla uczniów zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mława;

3)     przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych stypendiów;

4)     prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych odwołań;

5)     przygotowywanie informacji związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów;

6)     obsługa Punktu Informacyjno-Doradczego;

7)     prowadzenie rejestru podań w dzienniku korespondencyjnym i systemie informatycznym;

8)     przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji z zakresu świadczeń udzielanych przez Ośrodek.

 

§ 21

Do zadań wszystkich działów należy współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie archiwum zakładowego w zakresie odpowiedniego przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum.

 

§ 22

Kontrola wewnętrzna

 

1. Kontrola wewnętrzna ma na celu:

a) sprawdzanie prac poszczególnych stanowisk pod względem zgodności

z obowiązującymi przepisami;

b) ocenę pełnej i terminowej realizacji zadań planowanych;

c) ocenę postępowania prac przy załatwianiu spraw klientów Ośrodka.

 

2. Kontrola wewnętrzna Ośrodka polega na:

a) dokonywaniu okresowych rozliczeń realizacji zadań planowanych;

b) sprawdzaniu wykonywania zadań pod względem merytorycznym;

c) badaniu rzetelności i terminowości załatwianych spraw.

 

3. Kontrolę wewnętrzną mogą przeprowadzać:

a) Dyrektor MOPS

b) Kierownik

c) Główny Księgowy

d) inne osoby upoważnione przez Dyrektora MOPS.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia Końcowe

§ 23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie prowadzi swoją działalność w oparciu

o roczne plany pracy.

 

§ 24

Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mlawie

2) Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

3) Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

§ 25

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012r.

Data dodania: 2021-02-03 08:54:18
Ilość wyświetleń: 2542

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej