Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Refundacja podatku VAT

REFUNDACJA PODATKU VAT

 

   1. Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym które używają gazu do celów grzewczych. Zwrot podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Odbiorca paliw gazowych – to odbiorca który posiada taryfy ustalone dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

 

Zgodnie z ustawą - Prawo Energetyczne, art. 3 pkt 3a)  paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

 

   2. Wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi zostać potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako główne źródło ogrzewania do dnia wejścia w życie ustawy , albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego po raz pierwszy do CEEB.

 

Pojęcie gospodarstwa domowego do dodatku osłonowego:

Gospodarstwo domowe tworzą:  

1) osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,

2) osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

 

Kryterium dochodowe

 

Refundacja podatku VAT , przysługuję

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł/ netto
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł/ netto  na osobę;

Dochodem branym pod uwagę w Refundacji podatku VAT  są:

 1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Refundacja Podatku VAT – ile wyniesie

Refundacja podatku VAT będzie wynosiła równowartość VAT-U wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

WNIOSEK oraz załączniki

 

Refundacja podatku VAT wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z załącznikami:

 • faktura rozliczeniowa dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmująca okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Refundacja podatku VAT nie dotyczy faktur prognozowanych.

 

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT:

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Termin składania wniosków nie później niż  do 29 lutego 2024 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie  przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT , organ odbierając ten wniosek od wnioskodawcy , informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Informację przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Jak złożyć wniosek o Refundacje podatku VAT

Wnioski będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie:

 • tradycyjnie (papierowo)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP MOPS Mława:
  skrzynka podawcza: \mopsmlawa\skrytka

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów.

 1. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu. 

 

 

Dokumenty do pobrania :

 • Wniosek o wypłatę Refundacji Podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  – załącznik
 • Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym  – załącznik nr 1
 • Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  – załącznik nr 1A
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – załącznik nr 1B
 • Oświadczenie wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych – załącznik nr 2
 • Oświadczenie wnioskodawcy o informacji niezbędnych do określenia wysokości refundacji podatku VAT – załącznik nr 3
 • Klauzula Informacyjna – RODO

 

 

Data dodania: 2023-01-16 11:31:31
Data edycji: 2023-01-31 09:30:36
Ilość wyświetleń: 797

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej