Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Programy i Projekty

Programy i Projekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – czerwiec 2022 (okres dystrybucji może ulec wydłużeniu- rozpoczęcie wydań luty 2022)

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Ciechanowie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

KASZA JĘCZMIENNA 

2

0,5

1,00

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

9

0,5

4,50

MLEKO UHT 

5

1

5,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

5

0,17

0,85

SZYNKA DROBIOWA 

6

0,3

1,80

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

 

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

Rozpoczęcie spotkań z cyklu Akademia Kompetencji Wychowawczych
Czytaj więcej
Projekt ''Teatrzyk dla dzieci z grup przedszkolnych''
Czytaj więcej
Wycieczka do Ratowa 20.09.2023 r.
Czytaj więcej
Za nami pierwsze spotkanie VI edycji „Wakacji z Maxem” 2023 r.
Czytaj więcej
Finałowe spotkanie Wakacji z Maxem 27.07.2023 r.
Czytaj więcej
Pierwsze spotkanie 03.08.2023 ''W zdrowym ciele zdrowy duch''
Czytaj więcej
Lato w Mławie 22.08.2023
Czytaj więcej
Ostatnie spotkanie w ramach Projektu TRZEŹWO, ZDROWO I SPORTOWO - ''W zdrowym ci...
Czytaj więcej
nowy
Mikołajkowa Przedszkoliada
Czytaj więcej
Zapraszamy Wakacje z Maxem lipiec 2023
Czytaj więcej
Dzień Dziecka 04.06.2023
Czytaj więcej
Akademia Kompetencji Wychowawczych 2023 r.
Czytaj więcej
Wycieczka do Zagrody Alpaki
Czytaj więcej
Podprogram 2021 Plus
Czytaj więcej
Akademia Kompetencji Wychowawczych
Czytaj więcej
Bal karnawałowy z dn.09.02.2023
Czytaj więcej
Warsztaty kulinarne i integracyjne dla uchodźców z Ukrainy pod hasłem „Śniadanie...
Czytaj więcej
Ferie zimowe w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Mławie przy ul. Przyryne...
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE
Czytaj więcej
Dzień Dziecka organizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integ...
Czytaj więcej
Zakończyła się kolejna edycja Akademii Komeptencji Wychowawczych
Czytaj więcej
Bal karnawałowy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 przy ul. Hożej w Mławie. ...
Czytaj więcej
Projekt profilaktyczny ''Krok ku samodzielności'' 25.11.2022
Czytaj więcej
Bal karnawałowy w ZPO Nr 3 w Mławie 20.01.2023 r.
Czytaj więcej
Finał ''Wakacje z Maxem'' 28.07.2022 r.
Czytaj więcej
POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty
Czytaj więcej
Projekt ''Krok ku samodzielności'' spotkanie wigilijne 13.12.2022
Czytaj więcej
31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Czytaj więcej
Pierwsze spotkanie ''WAKACJE Z MAXEM'' 2022
Czytaj więcej
Drugie spotkanie ''WAKACJE Z MAXEM'' 2022
Czytaj więcej
Trzecie spotkanie ''WAKACJE Z MAXEM'' 2022
Czytaj więcej
Piknik integracyjny ''WESOŁY CZWARTEK''
Czytaj więcej
Miejski Dzień Dziecka
Czytaj więcej
Piknik integracyjny ''Połączyć dwa światy''
Czytaj więcej
„Małe dzieci – ważne sprawy”
Czytaj więcej
''AKADEMIA INSPIRACJI'' - pomoc Ukrainie cz.2
Czytaj więcej
„Powiat mławski teatralnie”
Czytaj więcej
Świąteczna Zbiórka Żywności „Święta godne, a nie głodne”.
Czytaj więcej
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA MŁAWA NA LATA 2021 – 20...
Czytaj więcej
Powołanie Rzecznika Ekonomii Społecznej
Czytaj więcej
Świąteczne paczki rozdane
Czytaj więcej
Trwa zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Czytaj więcej
projekt „AKADEMIA INSPIRACJI” - pomoc Ukrainie
Czytaj więcej
CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
Czytaj więcej
„CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY'' Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie przy ul. Kras...
Czytaj więcej
projekt „AKADEMIA INSPIRACJI” - pomoc Ukrainie Dzień Mamy
Czytaj więcej
Wakacje ''z Maxem''
Czytaj więcej
Mławska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych.
Czytaj więcej
''Powiat mławski teatralnie'' 21.06.2022 r.
Czytaj więcej
Mławskie Centrum Aktywizacji Zawodowej Seniora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mła...
Czytaj więcej
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Mławie
Czytaj więcej
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Czytaj więcej
PODPROGRAM 2020 – efekty
Czytaj więcej
''Smacznie i zdrowo'' Warsztaty kulinarne Bank Żywności
Czytaj więcej
„MŁAWA – MOJE MIASTO” Teatrzyk kukiełkowy
Czytaj więcej
''MŁAWA - MOJE MIASTO'' Teatrzyk kukiełkowy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 ...
Czytaj więcej
„MŁAWA – MOJE MIASTO” teatrzyk kukiełkowy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w ...
Czytaj więcej
„MŁAWA – MOJE MIASTO” teatrzyk kukiełkowy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 pr...
Czytaj więcej
„MŁAWA – MOJE MIASTO” teatrzyk kukiełkowy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ...
Czytaj więcej
„Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!”
Czytaj więcej
Pierwsze spotkanie ''Wakacji z Maxem'' 2021
Czytaj więcej
Drugie spotkanie ''Wakacji z Maxem'' 2021
Czytaj więcej
Drugie spotkanie WAKACJI Z MAXEM 2022
Czytaj więcej
Trzecie spotkanie ''Wakacji z Maxem'' 2021
Czytaj więcej
Czwarte spotkanie ''Wakacji z Maxem'' FINAŁ 2021
Czytaj więcej
PROGRAM „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2021”
Czytaj więcej
Zakończenie Programu ''ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ''
Czytaj więcej
Data dodania: 2021-02-03 09:29:10
Data edycji: 2021-12-23 10:40:58
Ilość wyświetleń: 3495

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej