Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie będzie  realizował po raz czwarty w 2011 r. projekt systemowy „SZANSA  DLA CIEBIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się w miesiącu maju 2011r. w siedzibie MOPS w Mławie, ul. Narutowicza 6, pokój nr 11.w godz. od 8.00 do 16.00. Projekt będzie realizowany od dnia  01.05.2011 r.  do 31.12.2011 r.


Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 18 osób bezrobotnych w tym 2 osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 18 osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych i niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, która pozwoli uczestnikom na prawidłowy rozwój społeczny i zawodowy.
W projekcie stosowane będą następujące formy wsparcia:
- spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym
- szkolenia grupowe w zakresie zdobywania nowych kompetencji i umiejętności społecznych
- kursy zawodowe

- poradnictwo specjalistyczne z prawnikiem, psychologiem, pedagogiem
- sfinansowanie badań specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia
- spotkania integracyjne
- wsparcie finansowe