start Zespół Interdyscyplinarny Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta Mława

PostHeaderIcon Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta Mława

 

  ZARZĄDZENIE  Nr 126/2014

Burmistrza Miasta Mława

 z dnia  4 września 2014 roku

 

 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego   ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

            Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180,poz.1493 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010 roku, w sprawie określenia trybu   i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.                                                Burmistrz Miasta Mławy  z a r z ą d z a, co następuje:

 

 

                                                                       § 1

 

Powołuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwany dalej Zespołem.

 

                                                                       § 2

 

W skład Zespołu wchodzą:

1)      Barbara Żurawińska-Pedagog- Konsultant ds. Przeciwdziałania Przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie ,

2)      Dariusz Brzezicki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji   w Mławie,

3)      Małgorzata Błazińska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie,

4)      Janina Lampkowska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie,

5)      Joanna Wyszkowska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie,

6)      Piotr Piwowarski – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie,

7)      Elżbieta Bieńkowska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie,

8)      Anna Katarzyna Drozdowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka  w Mławie,

9)      Urszula Makowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie,

10)  Bożena Tomkiel – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie,

11)  Stefan Wojnarowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Mławie,

12)  Stanisław Matyjasik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie,

13)  Romana Olszewska – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie,

14)   Jarosław Jabłonowski – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego  w Mławie,

15)  Przemysław Kubiński – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Mławie,

16)  Joanna Tańska – Dyrektor  Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie,

17)  Krzysztof Kwiatek –  V- ce Prezes Stowarzyszenia ,, Bądźmy razem’’,

18)  Tomasz Mync – Prezes Sądu Rejonowego w Mławie,

19)  Longina Fabisiak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 im. Ewy Szelburg – Zarembiny,

20)  Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie,

21)  Aneta Prusik- referent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

 

 

                                                                       § 3

 

Celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji i służb, o których mowa § 2, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                                                                       § 4

Traci moc zrządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia  1 października 2013 roku    w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.

 

                                                                      § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Mława

                                                                                                 

                                                                                              mgr Sławomir Kowalewski