start Zespół Interdyscyplinarny Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

PostHeaderIcon Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

   Zarządzeniem Nr 175 /2010   z dnia 22 grudnia 2010 roku  Burmistrz Miasta Mława  powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , który tworzą przedstawiciele instytucji z terenu  miasta Mława realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wynikające   z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , w szczególności :

  1. diagnozowanie problemu przemocy ;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.