start Zespół Interdyscyplinarny

PostHeaderIcon Zespół Interdyscyplinarny

PostHeaderIcon ZMIANY DOTYCZĄCE OSÓB UWIKŁANYCH W PRZEMOC W RODZINIE

Wchodząca w życie w dniu 30 listopada 2020 r. ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r., poz. 956) wprowadza zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczące postępowania zobowiązującego sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy.

Nowelizacja przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obok ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksu postępowania cywilnego, obejmuje swym zasięgiem także przepisy ustawy o Policji, ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i Kodeksu wykroczeń.

Obok wymienionej zmiany, w przepisie art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dodany zostanie ust. 3a, zgodnie z którym w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzić będą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową. W konsekwencji tej zmiany dodany zostanie w przepisie art. 9a ww. ustawy – ust. 11a, zgodnie z którym w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, stosujących przemoc w rodzinie, w skład grup roboczych mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Ustawodawca, dążąc do ochrony ofiar, przewidział w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej, że nakaz opuszczenia lokalu przez sprawców przemocy w rodzinie może odbywać się również w okresie epidemii.

Osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała :

- bezzwłocznie opuścić mieszkanie;

- dostanie zakaz zbliżania się do domostwa;

- sankcje natychmiast wyegzekwuje policja,

- sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

 

Policja i Żandarmeria Wojskowa dostały zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podejmujący interwencję związaną z przemocą domową oceni, czy osoba stosując przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli zaistnieje takie niebezpieczeństwo, policjant wyda bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Sprawca będzie mógł zabrać z mieszkania niezbędne rzeczy. Nakaz będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja będzie miała prawo zastosować środki przymusu w celu egzekucji nałożonego zobowiązania. Poza tym sprawca przemocy narazi się na zastosowanie wobec niego kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania. Wydany przez policję nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia będzie obowiązywał co do zasady przez okres 14 dni. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może ten okres przedłużyć.

 

PostHeaderIcon Zarządzenie nr 116/2020

 

PostHeaderIcon ZARZĄDZENIE Nr 229/2019 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
DPP.481.2.2019

ZARZĄDZENIE Nr  229 /2019

z dnia  23 grudnia 2019 r

BURMISTRZA MIASTA MŁAWA

w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XII/165/2019 Rady Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019 roku, w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

   Zarządzeniem Nr 175 /2010   z dnia 22 grudnia 2010 roku  Burmistrz Miasta Mława  powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , który tworzą przedstawiciele instytucji z terenu  miasta Mława realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wynikające   z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , w szczególności :

  1. diagnozowanie problemu przemocy ;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 

PostHeaderIcon Dane Adresowe

Zespół Interdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul.Padlewskiego 13

06-500 Mława

tel./fax  23 654 36 34

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.