start Wolontariat Do Pobrania

PostHeaderIcon Do Pobrania Wolontariat

PostHeaderIcon Zgłoszenie wolontariusza do pracy w schronisku dla zwierząt

ZGŁOSZENIE WOLONTARIUSZA

uwaga: osoby niepełnoletnie wypełniają z rodzicami , których zgoda jest niezbędna dla ważności zgłoszenia
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………….
Telefon:……………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………….
Dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, adres , telefon......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wykształcenie:             podstawowe           średnie            wyższe
szkoła/klasa, rok/ kierunek studiów ..............................................................................................
........................................................................................................................................................

Więcej…

 

PostHeaderIcon ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ WOLONTARIUSZA

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ
WOLONTARIUSZA

Imię i nazwisko Klienta data urodzenia
Adres tel.
Problem

Więcej…

 

PostHeaderIcon UMOWA NA WYKONANIE PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych


Zawarte w dniu ................... w  Mławie, pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  06- 500 Mława, ul. Narutowicza 6
(nazwa i dane adresowe organizacji lub instytucji)

reprezentowanym przez  Dorotę Kaczorek - Dyrektor

zwanym w dalszej części Korzystającym, a
...............................................................................
...............................................................................
(imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu)

zwanym dalej Wolontariuszem
reprezentowaną/ym przez opiekuna prawnego:
...............................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)


Strony zawierają porozumienie następującej treści:

1.    Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie:
o    ...................................................
o    ...................................................
o    ...................................................
o    ...................................................

2.    Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
o    ...................................................
o    ...................................................
o    ...................................................
o    ...................................................
o    ...................................................

3.    Rozpoczęcie wykonania świadczeń Strony ustalają na dzień ................, a zakończenie do dnia .....................

4.    Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.

5.    Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

6.    Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

7.    Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionego w pkt. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

8.    Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia osobiście.

9.    Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia.

10.    Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

11.    Wolontariusz upoważnia Korzystającego, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, zarówno podczas wykonywania świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i propagowania celów i działalności Korzystającego i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności.

12.    Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w terminie 5 dni.

13.    W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

14.    Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15.    Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron....................                   ...................
Korzystający                       Wolontariusz


.............................
Opiekun prawny wolontariusza

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w ramach działalności prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mławie przy ul. Narutowicza 6, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz przekazywanie ich do placówek, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie współpracuje. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/ zostałam poinformowany/ poinformowana o przysługującym i mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawienia. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny.
Wyrażam zgodę do używania i udzielania w celach niekomercyjnych wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i propagowania celów i działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przekazywanie ich do placówek, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie współpracuje. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/ zostałam poinformowany/ poinformowana o przysługującym i mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawienia. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny.


.....................                 ............................
Wolontariusz                     Opiekun prawny wolontariusza

 

PostHeaderIcon REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

REGULAMIN
PRACY WOLONTARIUSZA
1. Wolontariusz zatrudniony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mławie, ul. Narutowicza 6 pracuje społecznie, tj. za swoją pracę nie
pobiera wynagrodzenia.

Więcej…