start Świadczenia Rodzinne

PostHeaderIcon Świadczenia Rodzinne

PostHeaderIcon INFORMACJA dla świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r poz. 1548) informuję Panią(a), że z dniem 30 czerwca 2013r wygasa z mocy prawa decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej…

 

PostHeaderIcon INFORMACJA dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko

w związku z opublikowanym rozporządzeniem RM w sprawie „pomocy”

prosimy o przybycie do MOPS i wypełnienie wnioskuROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Więcej…

 

PostHeaderIcon Uwolnienie świadczeń rodzinnych

            Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przypomina, iż w przypadku kiedy członek rodziny uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii otrzymuje świadczenia rodzinne w tym kraju ale uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymywaniem dzieci w Polsce, osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w Polsce może zwrócić się do MCPS w Warszawie - jako instytucji właściwej z pisemnym wnioskiem o uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci.

 Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie prośby poparte stosownymi zaświadczeniami / np. wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, wyciąg bankowy potwierdzający fakt nie otrzymywania świadczeń.

     Jednocześnie informujemy, że rolą Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest jedynie przekazanie tego wniosku do zagranicznej instytucji. Decyzję w sprawie zawsze podejmuje organ właściwy danego kraju, który to świadczenie przyznał i wypłaca.

      W przypadku uwolnienia świadczeń rodzinnych zagraniczna instytucja przekazuje płatności na rachunek bankowy za pośrednictwem organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce ( tj. na rachunek GOPS lub MOPS ).

 

 Mława, dnia 10-03-2011

 

PostHeaderIcon INFORMACJE OGÓLNE

 

Zasady i tryb postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz. U .z 2006r Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach, od 8.00 do 16.00.

Zakres zadań działu świadczeń rodzinnych:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • terminowe wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • badanie zaangażowania środków finansowych na świadczenia rodzinne w planie finansowym ośrodka
  • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2