start Świadczenia Rodzinne Świadczenia Rodzinne-Wymagane dokumenty na okres zasiłkowy 2014/2015

PostHeaderIcon Świadczenia Rodzinne-Wymagane dokumenty na okres zasiłkowy 2014/2015

Świadczenia Rodzinne- wymagane dokumenty okres zasiłkowy

2014/2015

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 

 
 1. Kserokopię dowodu osobistego

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

 3. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

 4. aktualne zaświadczenie szkolne na rok 2014/2015(dotyczy dzieci po 16 r.ż)

 5. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • zaświadczenie z US określające wysokość dochodu uzyskanego przez członków rodziny w 2013 roku.

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu za 2013r

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego w 2013r

 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2013 r.)

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w 2012r

 • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2013r)

 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2013r.

 • PITy-11 za rok 2013

 • dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2013 roku (umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło)

W przypadku utraty dochodu:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy/umowa zlecenie oraz PIT-11)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014:

 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny w roku 2014

  6. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

  7. odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

  8. zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za 2013r.

  9. Zaświadczenie o wysokości stypendium za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r.

  10. Zaświadczenie ze szkoły średniej lub uczelni o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2014/2015

  11. Zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń z OPS w przypadku zameldowania w innej miejscowości

 

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się:

 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży

Do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołącza się:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu oraz o okresie zatrudienia i na jaki okres urlop został udzielony

 • zaświadczenie organu emerytalno- rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

Do dodatku z tytułu samotego wychowywania dziecka:

 • kopia aktu zgonu rodzica

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

Do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • aktualne zaświadczenie szkoły na rok 2014/2015 w przypadku gdy dziecko ukończyło 16 rok życia

Do dodatku z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:

 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania