start Świadczenia Rodzinne INFORMACJA dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko

PostHeaderIcon INFORMACJA dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko

w związku z opublikowanym rozporządzeniem RM w sprawie „pomocy”

prosimy o przybycie do MOPS i wypełnienie wnioskuROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


  Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

  § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwanej dalej "pomocą".

  § 2. 1. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)).

  2. Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie.

  3. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.

  § 3. 1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  § 4. Pomocy udziela się na wniosek osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, złożony do organu określonego w § 3 ust. 1.

  § 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4, składa się w terminie do dnia 31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

  2. Wniosek, o którym mowa w § 4, złożony po terminie określonym w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

  § 6. 1. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.

  2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.

  3. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowany jest przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.

  § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2012 r.

  Prezes Rady Ministrów: D. Tusk