start Usługi Opiekuńcze ogłoszenie

PostHeaderIcon ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6

zatrudni osobę na stanowisko

Rehabilitanta do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

 

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
 2. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych ( Dz.U. nr 189 poz.1598 z poźn. zm.)  ze szczególnym uwzględnieniem zmiany rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006r., (Dz.U. z dnia 25 lipca 2006r. Nr 134, poz.943)
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. troskliwość, opiekuńczość,
 4. samodzielność w działaniu, odpowiedzialność.

 

III. Zakres wykonywanych zadań :

 1. prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych z dziećmi według terapii integracji sensorycznej,
 2. koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 3. świadomość schematu ciała,
 4. planowanie motoryczne,
 5. planowanie ruchowe,
 6. wzmacnianie mięśni osi środka,
 7. stymulowanie układu przedsionkowego,
 8. praca ruchowa z ustawieniem pozycji przeciwko grawitacji.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

V. Inne informacje

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać do dnia 19 września 2011 roku
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 6, w Mławie, w pokoju
Nr 10 (sekretariat).

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Praca według ustalonego harmonogramu zajęć.

Ilość godzin pracy w miesiącu – około 60 godzin zegarowych.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie.