start Usługi Opiekuńcze

PostHeaderIcon Usługi Opiekuńcze

PostHeaderIcon Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Więcej…

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić ( np. w przypadku gdy pracują, mieszkają poza miejscem zamieszkania osoby, która zwróciła się o usługi, sami wymagają pomocy ponieważ są chorzy).

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem


DO OBOWIĄZKÓW OPIEKUNKI, ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE W ŚRODOWISKU NALEŻY M.IN.:

  • utrzymanie czystości wokół chorego, tj. mycie okien, zmiana firan i zasłon ( 2 razy w roku ) , trzepanie dywanów, bieżące odkurzanie mieszkania,mycie podłóg itp.

  • wykonywanie czynności z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego – prześcielanie łóżka, mycie osoby niepełnosprawnej fizycznie, zmiana pampersów, zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

  • robienie zakupów,tj: artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym za pieniądze usługobiorcy

  • pranie bielizny osobistej oraz odnoszenie i przynoszenie z pralni bielizny pościelowej

  • przynoszenie opału i palenie w piecach – w środowiskach których jest to wymagane

  • przygotowywanie lub przynoszenie posiłków – pomoc przy spożywaniu posiłków, a jeżeli podopieczna jest osobą leżącą – karmienie jej.

  • załatwianie spraw urzędowych i bieżących – wezwanie lekarza, wykupienie i dostarczanie lekarstw, dokonywanie opłat za czynsz i innych opłat ponoszonych przez usługobiorcę

  • dbanie o utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej podopiecznego , tj organizują wolny czas, zabierają podopiecznych na spacery

  • Opiekunki odpowiedzialne są za efektywne wykorzystanie czasu pracy na zajmowanym stanowisku oraz muszą przestrzegać dyscyplinę i godziny pracy u usługobiorcy. Obowiązane są też do zgłaszania pracownikowi socjalnemu potrzeb usługobiorcy w zakresie innych form pomocy, a w razie zgonu podopiecznej – powiadomić MOPS, rodzinę, a w razie braku rodziny należy wykonać wszystkie czynności związane z organizacją pogrzebu.

Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16 przez opiekunki MOPS, zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Potrzebne dokumenty:

· wniosek ( podanie) o przyznanie usług opiekuńczych

· dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;

· kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu);

· oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych;

· oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach domowych;

· w razie konieczności – inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Ośrodek Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu świadczeń w postaci usług opiekuńczych określa odpłatność za 1 godzinę usług ponoszoną przez osobę ubiegającą się o usługi oraz ilość przyznanych godzin.

Wysokość odpłatności za godzinę usług jest uzależniona w przypadku osoby samotnej od dochodu tej osoby, w przypadku osoby w rodzinie – od dochodów rodziny

Całkowity koszt jednej godziny usługowej wynosi 11,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

Odpłatność za usługi opiekuńcze z dniem 1 stycznia 2016 roku  ustala się według poniższej tabeli:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w procentach

Osoby samotne

634 zł

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

514 zł

Powyżej

100% - 125%

634 - 792,50zł

10% - 1,10 zł

15% - 1,65 zł

Powyżej

100% - 125%

514 - 642,50  zł

30% - 3,30 zł

125% - 150%

792,50 - 951 zł

15% - 1,65zł

20% - 2,20 zł

125% - 150%

642,50 - 771  zł

40% - 4,40zł

150% - 200%

951 - 1268 zł

20% - 2,20zł

25% - 2,75 zł

150% - 200%

771 - 1028 zł

50% - 5,50zł

200% - 250%

1268 - 1585  zł

25% - 2,75 zł

30% - 3,30zł

200% - 250%

1028 - 1285 zł

60% - 6,60 zł

250% - 300%

1585 - 1902 zł

30% - 3,30 zł

40% - 4,40 zł

250% - 300%

1285 - 1542 zł

80% - 8,80 zł

300% - 400%

1902 - 2536 zł

40% - 4,40 zł

50% - 5,50 zł

300% - 400%

1542 - 2056  zł

100% -11,00 zł

400% - 500%

2536 - 3170 zł

60% - 6,60 zł

70% - 7,70zł

400% - 500%

2056 - 2570 zł

100% -11,00 zł

Powyżej 500%

3170 zł

100% - 11,00 zł

100% -11,00 zł

Powyżej 500%

2570 zł

100% - 11,00 zł