start Stypendia dla uczniów STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

PostHeaderIcon STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że do dnia 15 września 2018 roku przyjmowane są wnioski na stypendia szkolne. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wyżej wymienioną pomoc może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 514 zł netto na członka rodziny. Stypendium szkolne przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie pokój nr 1, lub ze strony internetowej www.mops-mlawa.pl ( zakładka do pobrania).