start Stypendia dla uczniów INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

PostHeaderIcon INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Świadczeniami pomocy materialnej są:

  1.  Stypendium szkolne,
  2.  Zasiłek  szkolny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE – przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych   i kolegiów  pracowników służb socjalnych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż  do ukończenia 24 roku życia.

 

ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniom znajdującym się w  przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w terminie nie dłuższym  niż dwa miesiące   od wystąpienia  zdarzenia , dołączając dodatkowe uzasadnienie.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż  514 złotych na osobę.

Termin składania wniosków  do 15 września w bieżącym roku szkolnym.

 

Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną  jest złożenie  wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń   o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków  wspólnego gospodarstwa domowego,

zamieszkiwanie  na terenie Miasta  Mława oraz spełnienie warunków kryterium dochodowego.

 

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych  realizowanych poza szkoła.

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3)      w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dla szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem i udokumentować za pomocą rachunków/faktur celowość dokonanych wydatków.