start Stypendia dla uczniów

PostHeaderIcon Stypendia dla uczniów

PostHeaderIcon STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że do dnia 15 września 2018 roku przyjmowane są wnioski na stypendia szkolne. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wyżej wymienioną pomoc może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 514 zł netto na członka rodziny. Stypendium szkolne przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie pokój nr 1, lub ze strony internetowej www.mops-mlawa.pl ( zakładka do pobrania).

 

PostHeaderIcon INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Świadczeniami pomocy materialnej są:

  1.  Stypendium szkolne,
  2.  Zasiłek  szkolny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE – przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych   i kolegiów  pracowników służb socjalnych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż  do ukończenia 24 roku życia.

 

ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniom znajdującym się w  przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w terminie nie dłuższym  niż dwa miesiące   od wystąpienia  zdarzenia , dołączając dodatkowe uzasadnienie.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż  514 złotych na osobę.

Termin składania wniosków  do 15 września w bieżącym roku szkolnym.

 

Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną  jest złożenie  wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń   o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków  wspólnego gospodarstwa domowego,

zamieszkiwanie  na terenie Miasta  Mława oraz spełnienie warunków kryterium dochodowego.

 

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych  realizowanych poza szkoła.

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3)      w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dla szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem i udokumentować za pomocą rachunków/faktur celowość dokonanych wydatków.