start Strategia

PostHeaderIcon Strategia

PostHeaderIcon Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Mława za 2017 rok

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Mława za 2017 rok

plik do pobrania

 

PostHeaderIcon Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Mława za 2016 rok

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Mława za 2016 rok

plik do pobrania

 

PostHeaderIcon STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Załącznik do Uchwały Nr XL/386/2014

Rady Miasta Mława

z dnia 20 maja 2014 roku

 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

DLA MIASTA MŁAWA

NA LATA 2014 – 2020

 

Mława 2014


SPIS TREŚCI

WSTĘP.. 3

1. PROCEDURA  TWORZENIA  STRATEGII ROZWIĄZYWANIA  PROBLEÓW  SPOŁECZNYCH.. 5

1.1. PODSTAWY  PRAWNE  DOKUMENTU.. 5

2. DIAGNOZA  PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH.. 9

2.1. CHARAKTERYSTYKA  MIASTA.. 9

2.2. ZASOBY  NA  TERENIE  MIASTA.. 10

2.3. PROBLEMY  SPOŁECZNE  W  OCENIE  MOPS.. 11

2.4. PROBLEM  UBÓSTWA.. 12

2.5. PROBLEM  BEZROBOCIA.. 14

2.6. PROBLEMY  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I  STARSZYCH.. 16

2.7. PROBLEM  BEZRADNOŚCI  W  SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH.. 21

2.8. PROBLEM  UZALEŻNIEŃ.. 24

2.9. PROBLEM  PRZEMOCY  W  RODZINE. 28

2.10. BEZDOMNOŚĆ  I  PROBLEMY  MIESZKANIOWE. 29

2.11. INNE  DZIAŁANIA  NA  RZECZ  DZIECKA  I  RODZINY.. 30

2.12. INICJOWANIE I ROZWÓJ GRUP WSPARCIA  I SAMOPOMOCY.. 38

2.13. PROBLEMY SPOŁECZNE W OCENIE MIESZKAŃCÓW... 40

2.14. ANALIZA  SWOT.. 46

2.15. PODSUMOWANIE  DIAGNOZY.. 48

3. PLAN  DZIAŁAŃ.. 49

3.1. MISJA.. 49

3.2. CELE  STRATEGICZNE  I  OPERACYJNE. 49

3.3. WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII 56

4. UWAGI  KOŃCOWE. 57

5. ANEKS.. 58

 

WSTĘP

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 jest wieloletnim dokumentem programowym.

Obowiązek opracowania i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów spo­łecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo­wych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom miasta Mława, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to ważne w sytuacji postępującego rozwarstwienia i zubożenia mieszkańców. W związku z powyższym istnieje potrzeba utworzenia w mieście spójnego systemu wspierania osób i rodzin, który umożliwi skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych i przeciwdziałanie marginalizacji.

Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek -

jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Strategia jest dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze

rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, rodziny, jak też grupy społecznej jako całości. W praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń.

W opracowaniu wskazano kierunki działań samorządu lokalnego w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Opracowując strategię uwzględniono współpracę instytucji rządowych, samorządowych, Kościoła i organizacji pozarządowych.

Przy opracowaniu strategii wyznaczono następujące cele:

 • dążenie do poprawy sytuacji materialnej grup ekonomicznie najsłabszych,
 • prowadzenie działań osłonowych,
 • wychodzenie naprzeciw zagrożeniom społecznym.

Strategia jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Uszczegóławia cele Strategii Rozwoju Miasta Mławy do roku 2015, a także zgodna jest z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim na lata 2010 – 2020.

Przy konstruowaniu dokumentu dotyczącego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych zastosowano zasady odnoszące się do rozwiązywania problemów społecznych stosowane w Unii Europejskiej.

Założeniem polityki społecznej Unii Europejskiej jest podejmowanie działań związanych z polepszeniem warunków życia, pracy i kształcenia, a głównie stworzenie systemu zabezpieczenia społecznego.

Strategia pozwoli na racjonalne prowadzenie lokalnej polityki społecznej, a także wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz miasta.

 

1. PROCEDURA  TWORZENIA  STRATEGII ROZWIĄZYWANIA  PROBLEÓW  SPOŁECZNYCH

1.1. PODSTAWY  PRAWNE  DOKUMENTU

 

Przy opracowywaniu strategii wzięto pod uwagę następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) określa zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje i zasady udzielania świadczeń.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) dotyczy między innymi zasad współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.). dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.) określa zadania państwa o zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i ich wypłacania.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.) określa działania mające na celu reintegrację marginalizowanych środowisk i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) określa zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) określa zasady przeciwdziałania narkomanii.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) określa m. in. warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady i tryb finansowania świadczeń, zasady obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) reguluje zasady wspierania i pracy z rodziną, omawia organizację pomocy i wychowania dziecka, pieczę zastępczą, pomoc dla osób usamodzielnionych, określa zadania administracji publicznej we wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) reguluje między innymi zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawy ich wymiaru.
 • Uchwała Nr XXXIV/334/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Mława z Organizacjami Pozarządowymi i  Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2014.
 • Dokumenty międzynarodowe Rady Europy dotyczące praw obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych to: Europejska Konwencja Praw Człowieka przyjęta w 1950 r. w Strasburgu, Europejska Karta Społeczna z 1961r., Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski i Krajowy Plan Działania na Rzecz Integracji Społecznej;
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej Dla Polski do 2020 roku zawiera diagnozę sytuacji społecznej w Polsce pod kątem czynników wpływających na zjawisko wykluczenia społecznego.

 

1.2. STRUKTURA  I  METODOLOGIA  OPRACOWANIA

 

Strategię rozwiązywania problemów społecznych przygotowano na podstawie dokumentacji będącej w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie oraz w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego w Mławie,  Głównego Urzędu Statystycznego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji współpracujących i współdziałających w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Mława.

Podstawowym dokumentem przy opracowaniu strategii była Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Mława przygotowana przez MOPS w Mławie w oparciu o analizę  lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej.

Punktem wyjścia była analiza sytuacji SWOT polegająca na identyfikacji słabych i mocnych stron istniejących metod rozwiązywania problemów społecznych, pozwalająca określić szanse i zagrożenia w otoczeniu.

Podczas opracowywania strategii uznano, że tworzony dokument powinien być wyrazem woli mieszkańców a jej formułowanie i wdrażanie procesem społecznym.

Istotnym elementem było przygotowanie ankiet i rozesłanie ich do mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji współdziałających w obszarze polityki społecznej oraz wykorzystanie wyników badań z przeprowadzonej ankiety.

Prace nad przygotowaniem projektu strategii prowadzone były przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, którymi koordynowała Dorota Kaczorek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie i Kierownik Działów – Anna Boćkowska.

Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały przyjęte do realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter otwarty, może być ciągle aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki i sposoby realizacji.

Perspektywa czasowa obowiązywania Strategii została wyznaczona do 2020 roku, tzn. na czas obowiązywania Strategii Rozwoju Kraju 2020 przyjętej przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. i Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) uchwalonej przez Sejmik Województwa w dniu 29 maja 2006 r.


2. DIAGNOZA  PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH

 

Podstawą do diagnozowania i zidentyfikowania głównych problemów społecznych w Mławie była Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2010 – 2013 i dane statystyczne uzyskane z instytucji zajmujących się przedmiotową problematyką oraz informacje uzyskane z przeprowadzonej ankiety dotyczącej problemów społecznych w mieście Mława.

 

2.1. CHARAKTERYSTYKA  MIASTA

 

Miasto Mława położone jest w północnej części woj. mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba mieszkańców Mławy wynosiła 30 074 osób, w tym 15 820 kobiet i 14 254 mężczyzn. W ogólnej liczbie mieszkańców 5459 osób (18,15%)  to dzieci i młodzież do lat 17, 19 773 (65,75%) to ludność w wieku produkcyjnym, a 4842 osób (16,1%) to osoby w wieku poprodukcyjnym. Ze statystyki wynika, że wśród mieszkańców Mławy przeważają kobiety. Zjawiskiem charakterystycznym dla sytuacji społeczno-demograficznej Mławy jest tendencja spadkowa liczby mieszkańców z 30 345 w 2010 r. do 30 074 w 2013 r., jak również liczby dzieci w wieku od 0 – 17 lat z 5717 w 2010 r. do 5459 w 2013 r., natomiast nastąpił wzrost mieszkańców w wieku poprodukcyjnym z 4361 w 2010 r. do 4842 w 2013 r.  Wpływ na taki stan rzeczy ma ujemny przyrost naturalny oraz migracja osób do innych większych miast i za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej.

Na terenie miasta występuje bezrobocie. Na dzień 31.12.2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2085 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosiła 15,3%. W Mławie funkcjonuje również „szara strefa" czyli możliwość zatrudnienia „na czarno". Rozmiar tego zjawiska jest trudny do ustalenia. Dostrzegany jest również przez pracowników socjalnych MOPS podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Gałęzią gospodarki najsilniej rozwiniętą w Mławie jest przemysł elektroniczny, następnie obuwniczy oraz przemysł spożywczy. Mława pełni funkcję ośrodka usługowo-produkcyjnego dla całego powiatu. W ostatnich latach obserwujemy wzrost ilości firm w Mławie. Do największych przedsiębiorstw można zaliczyć: LG Electronics Mława spółka z o.o., Dong Yang Electronics Sp. z o. o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „MOBILIS” Spółka Akcyjna, Zakład Drobiarski WIPASZ", Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych "Dźwigpol" Spółka Akcyjna w Mławie, Uskom sp. z o.o. Zakład Usług Komunalnych i inne mniejsze podmioty handlowe i usługowe nastawione w głównej mierze na obsługę regionalnego i lokalnego rynku.

2.2. ZASOBY  NA  TERENIE  MIASTA

 

 • Urząd Miasta,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA),
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS),
 • Starostwo Powiatowe w Mławie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital, Hospicjum Domowe i  Hospicjum Stacjonarne), przychodnie rodzinne i specjalistyczne,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
  • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS),
  • Zespół Ośrodków Wsparcia (ZOW),
  • Powiatowy Urząd Pracy (PUP),
  • Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas",
  • Komenda Powiatowa Policji (KPP),
  • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowe
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
  • Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,
  • Sąd Rejonowy,
  • Straż Miejska
  • Prokuratura Rejonowa,
  • Miejski Dom Kultury (MDK),
   • Baza sportowa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), obiekty sportowe i  boiska przyszkolne,
   • Miejska Biblioteka Publiczna
   • Świetlice dla dzieci i młodzieży
   • Organizacje pozarządowe
   • Kościoły i związki wyznaniowe

 

 

2.3. PROBLEMY  SPOŁECZNE  W  OCENIE  MOPS

 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.

W Mławie za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dotychczas nie zlecano realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym.

W celu dokonania oceny problemów społecznych dokonano diagnozy analizując sprawozdania za lata 2010 - 2013 z realizacji działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dane uzyskane z Urzędu Miasta, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji w Mławie i innych instytucji.

 

 

Tabela nr 1. Rodziny korzystające z pomocy MOPS

 

Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w tych rodzinach

% mieszkańców

2010

837

2307

7,60%

 

2011

868

2312

7,64%

 

2012

809

2122

7,02%

 

2013

828

2207

7,34%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Z analizy danych wynika, że ilość osób korzystających ze wsparcia MOPS jest zmienna. Decydujący wpływ na ilość osób korzystających z pomocy społecznej miał rynek pracy, wzrost najniższego wynagrodzenia i nie podnoszenie kryterium dochodowego w pomocy społecznej od 01.10.2006 r. do dnia 30.09.2012 r. oraz uruchomienie przez Powiatowy Urząd Pracy wielu programów w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2. Pomoc społeczna udzielana przez MOPS:

L.p.

Powód przyznania pomocy

Liczba rodzin

2010

2011

2012

2013

1.

Ubóstwo

614

583

515

623

2.

Sieroctwo

0

0

0

1

3.

Bezdomność

5

9

23

34

4.

Bezrobocie

407

410

438

476

5.

Niepełnosprawność

250

234

253

246

6.

Długotrwała lub ciężka choroba

192

201

191

215

7.

Przemoc w rodzinie

116

162

181

159

8.

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

70

66

74

94

9.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego

98

93

157

239

 

w tym: rodziny niepełne

78

71

91

133

 

rodziny wielodzietne

21

22

79

90

10.

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

25

15

12

13

11.

Alkoholizm

128

107

78

108

12.

Narkomania

1

1

3

2

13.

Zdarzenia losowe

0

1

1

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Z przedstawionej tabeli wynika, że najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy w latach ubiegłych było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm.

 

2.4. PROBLEM  UBÓSTWA

 

 

Ubóstwo jest definiowane w różnorodny sposób. Jedna z definicji to brak dostatecznych środków materialnych do życia, bieda, niedostatek; a inna to stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do rodzinnej lub grupy społecznej.

Ubóstwo to zjawisko złożone, posiadające zarówno aspekty ilościowe (np. wskaźnik dochodu uzyskiwany przez gospodarstwa domowe), jak i ilościowe (np. inne wskaźniki sytuacji materialnej - posiadanie różnych dóbr, dostępność do uczestnictwa w istotnych dla życia społecznego praw takich jak: wykształcenie, możliwości korzystania z różnych form wypoczynku, rozrywki itp.). Jest zrównane z kryterium dochodowym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wymaganym do otrzymania pomocy, ale nie jest przesłanką uzasadniającą przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Dlatego należy pamiętać, iż używając terminu ubóstwa, jesteśmy w stanie wskazać nie tyle gospodarstwa domowe czy osoby żyjące w sferze ubóstwa, ale żyjące w tzw. strefie niskich dochodów. Pozostawanie długotrwale rodziny w ubóstwie ma wpływ na rozwój psychospołeczny członków rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do pomocy tym osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza określonego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej czy na osobę w rodzinie, przy wystąpieniu jednego z  powodów (np. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność). Około 50% rodzin korzystających z pomocy społecznej żyje poniżej minimum egzystencji, natomiast pozostałe osoby i rodziny żyją poniżej minimum socjalnego. Minimum socjalne wyznacza górną granicę ubóstwa, zaś minimum egzystencji wyznacza dolną granicą ubóstwa.

Minimum socjalne - to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzymania gospodarstw domowych. Zakres i poziom zaspokajanych potrzeb według tego modelu winny zapewniać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów rozwoju człowieka umożliwić regenerację jego sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych.

Minimum egzystencji – to koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia on jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia. W skład koszyka minimum egzystencji wchodzą potrzeby mieszkaniowe i artykuły żywnościowe.

Instytut Pracy i Spraw Społecznych ustala wartość koszyka minimum egzystencji oddzielnie dla 6 typów pracowniczych gospodarstw domowych (od rodziny 1-osobowej do 5-osobowej) oraz 2 typów gospodarstw emeryckich (1 i 2-osobowych).

W 2012 r. minimum socjalne wynosiło 1043,09 zł dla osoby samotnej emeryta, 1026,94 zł dla osoby samotnej w wieku produkcyjnym, 844,75 zł na osobę dla rodziny z 2 dzieci i 820,78 zł na osobę dla rodziny z 3 dzieci, a minimum egzystencji  za 2012 r. wynosiło 493,96 zł  dla osoby samotnej emeryta, 521,11 zł dla osoby samotnej w wieku produkcyjnym, 442,99 zł na osobę dla rodziny z 2 dzieci i 456 zł na osobę dla rodziny z trojgiem dzieci (dane średnioroczne)[1].

Czynnikami generującymi ubóstwo są m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, poziom wykształcenia, uzależnienia, zdarzenia losowe, wielodzietność.

W ostatnich latach liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest zmienna. Jest to efekt powstawania nowych miejsc pracy, nie podnoszenia od 2006 r. kryterium dochodowego w pomocy społecznej,  wzrostu najniższego wynagrodzenia, nabycie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

Tabela nr 3. Osoby i rodziny objęte pomocą z powodu ubóstwa

 

Rok

Liczba rodzin objęta wsparciem

Liczba osób w rodzinach

 

2010

614

1712

 

2011

583

1629

 

2012

515

1362

 

2013

623

 

1604

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

 

2.5. PROBLEM  BEZROBOCIA

 

 

Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, ale jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy. Długookresowe bezrobocie ma ogromny wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia bezrobotnego i jego rodziny. Bezrobocie jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w skali kraju jak i naszego miasta. Pogarszanie się stanu rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy. Powstają problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzi się przemoc, zanika autorytet rodzicielski. Stan taki może prowadzić do rozpadu rodziny. Istnieje również duże prawdopodobieństwo przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorców osobowościowych, co w konsekwencji ma wpływ na dziedziczenie statusu bezrobotnego.

Bezrobocie ma również bardzo duży wpływ na powstawanie patologii. Pojawia się bardzo często problem alkoholizmu i przemocy. Negatywne emocje związane z pozostawaniem bez pracy, wyzwalają agresję, która najczęściej skierowana jest na rodzinę i społeczność lokalną. Bezrobocie sprzyja też popełnianiu przestępstw.

 

 

 

 

Tabela nr 4. Osoby bezrobotne

Bezrobotni

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Ogółem

1929

1749

2011

2085

w tym: kobiet

975

925

983

1044

Z prawem do zasiłku ogółem

357

317

355

374

w tym kobiet

178

170

177

188

Bez prawa do zasiłku

1572

1432

1656

1711

Podjęcia pracy

1492

1487

1257

1494

w tym kobiet

705

765

629

745

Długotrwale bezrobotni

834

827

953

 

1037

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

Tabela nr 5. Rodziny korzystające z pomocy z powodu bezrobocia

 

Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w tych rodzinach

 

2010

407

1249

 

2011

410

1211

 

2012

438

1305

 

2013

 

476

1453

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

Z przedstawionych danych wynika, że w 2013 r. znaczenie wzrosła liczba osób bezrobotnych w stosunku do 2012 r.

Osoby i rodziny dotknięte bezrobociem są potencjalnymi klientami pomocy społecznej, gdyż nie są w stanie wyjść o własnych siłach z trudnej sytuacji życiowej.

W celu aktywizacji i integracji społecznej w latach 2008 – 2011 MOPS w Mławie realizował projekt systemowy „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu była integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i niepełnosprawności, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Udział osób w projekcie przyczynił się do wzrostu ich świadomości i motywacji do działania w celu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej oraz zaufania we własne siły, zwiększenie poczucia własnej wartości, pozyskania umiejętności i zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Do udziału w projekcie przystąpiło 85 osób, (66 K i 19 M), natomiast  zakończyło udział w projekcie 76 osób (60 K i 16 M). Uczestnikami projektu systemowego było 85 osób bezrobotnych, w tym 21 osób długotrwale bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Ponadto w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie wraz z Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie organizuje od 2008 r. prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne wykonywało w 2008 r. - 31 osób, w 2009 r. - 31 osób, w 2010 r.  – 26 osób, w 2011 r. - 25 osób i w 2013 r. – 25 osób w  jednostkach organizacyjnych miasta Mława w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Były to prace porządkowo-gospodarcze, malarskie i pomoc w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych.

 

 

2.6. PROBLEMY  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I  STARSZYCH

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 

Według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność to stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie, bądź uniemożliwienie wypełniania ról społecznych, a w szczególności ograniczenie zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

Niepełnosprawnymi są osoby, które uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Osoby niepełnosprawne są uznawane za jedną z grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na występujące bariery społeczne, fizyczne i ekonomiczne, które napotykają w środowisku.

Z danych MOPS wynika, że liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej utrzymuje się na tym samym poziomie.

 

 

 

 

Tabela nr 6. Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym

 

Rok

Liczba rodzin

 

Liczba osób w rodzinach

 

2010

250

 

610

 

2011

234

 

519

 

2012

253

 

582

 

2013

 

246

 

590

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Osoby niepełnosprawne korzystają z następujących form pomocy realizowanych przez MOPS: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ponadto MOPS w Mławie wypłaca zasiłki pielęgnacyjne osobom niepełnosprawnym, a także świadczenia pielęgnacyjne matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodzin od 01.01.2013 r. oprócz świadczenia pielęgnacyjnego MOPS przyznaje i wypłaca także specjalne zasiłki opiekuńcze.

 

Tabela nr 7. Osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych

Nazwa świadczenia

Liczba osób

2010

2011

2012

2013

Zasiłki pielęgnacyjne

830

825

806

788

Świadczenie pielęgnacyjne

188

257

300

285

Specjalny zasiłek opiekuńczy

0

0

0

27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Specjalny zasiłek opiekuńczy wprowadzony został ustawą o świadczeniach rodzinnych od dnia 01.01.2013 r. Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Tabela nr 8.  Osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON

 

Rok

Ogółem

Dzieci

Kobiety

Mężczyźni

 

2010

224

34

115

75

 

2011

201

27

114

60

 

2012

320

36

185

99

 

2013

 

206

29

106

71

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

 

Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczyło uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikacyj­nych oraz imprez kulturalnych.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z usług Środowiskowego Domu Samo­pomocy w Mławie. Z tej formy pomocy korzystało:

w 2010 r. -  26 osób,

w 2011 r. – 29 osób

w 2012 r. – 30 osób.

w 2013 r. – 30 osób

Zadaniem ŚDS jest pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb osób upośledzonych umysłowo i ich rodziców oraz opiekunów prawnych a także prowadzenie pracy socjalnej nakierowanej na pomoc w odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Również na wykluczenie społeczne narażone są osoby niepełnosprawne, których niski poziom wykształcenia spowodowany jest brakiem specjalistycznych ośrodków dalszego kształcenia młodzieży niepełnosprawnej.

Według danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie ilość osób bezrobotnych niepełnosprawnych utrzymuje się na tym samym poziomie.

Tabela nr 9. Niepełnosprawni bezrobotni zarejestrowani w PUP

Niepełnosprawni

2010

2011

2012

 

2013

Ogółem

113

110

114

 

112

w tym kobiety

47

49

59

 

45

Z prawem do zasiłku

19

14

25

 

25

Bez prawa do zasiłku

94

96

89

 

87

Podjęcia pracy

53

72

57

 

69

w tym kobiet

29

30

25

 

30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

 

Dzieci niepełnosprawne objęte są wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która kieruje dzieci do szkół i przedszkoli integracyjnych.

Na rzecz osób niepełnosprawnych działają również organizacje pozarządowe m.in. takie jak: Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”, Koło Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Serce za Serce, PCK, Zespół Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas" Diecezji Płockiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) od października 2004 r. dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwoju i osób psychicznie chorych. W 2013 r. z usług korzystało 15 dzieci i 1 osoba dorosła. Pomoc polega na wsparciu psychologiczno- pedagogicznym i edukacyjno - terapeutycznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone są przez specjalistów: pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę i rehabilitanta  w miejscu zamieszkania osób korzystających z tej formy pomocy, jak również na prośbę rodziców  w pomieszczeniu tut. Ośrodka przystosowanym do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. Urządzony  pokój do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno w opinii specjalistów jak i rodziców niczym nie ustępuje profesjonalnie prowadzonym gabinetom psychologiczno - pedagogicznym na terenie miasta.

Rodzice  i osoby dorosłe korzystające z SUO są bardzo zadowolone, a co najważniejsze dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia do Ośrodka. Dzieciom niepełnosprawnym zapewniono opieką umożliwiając im rozwój fizyczny i intelektualny oraz starano się stworzyć takie możliwości, aby mogły korzystać z tego, co mają inne zdrowe dzieci.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to jedyna na terenie miasta zespolona pomoc kilku specjalistów dla dzieci. Usługi w całości finansowane są ze środków rządowych.

 

 

OSOBY STARSZE

 

Obecnie obserwujemy pogłębiającą się tendencję starzenia społeczeństw. Dotyczy to także naszego kraju. Zauważalny jest również w naszym mieście wzrost liczby osób starszych w stosunku do ogółu mieszkańców. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. 16,1% mieszkańców naszego miasta stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Rodzi to różne problemy takie jak: samotność, chorobę, inwalidztwo, bezradność, poczucie nieprzydatności, stopniowe eliminowanie z życia zawodowego i społecznego, brak ofert spędzania czasu wolnego. Rodziny pełniące funkcje opiekuńcze obarczone licznymi obowiązkami i własnymi problemami, nie są w stanie zapewnić właściwej opieki nad ich starszymi członkami. Osoby w wieku starszym najbardziej wymagają zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, takich jak: potrzeby biologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku, uznania, samorealizacji. Ważne też jest w wieku starszym prowadzenie zdrowego, aktywnego stylu życia. W mieście Mława osoby starsze korzystają z różnych form pomocy takich jak: pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze, praca socjalna, posiłki, poradnictwo specjalistyczne, organizacja czasu wolnego, usługi kąpielowe.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, długotrwale i ciężko chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy. Usługi świadczone są za częściową lub całkowitą odpłatnością w zależności od dochodu osoby lub rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2010 r. ze świadczeń pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzystało 70 osób, w 2011 r. 74 osoby, w 2012 r. 63 osoby i w 2013 r. 60 osób starszych i niepełnosprawnych.

Osoby, które wymagają całodobowej opieki osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, a rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki kierowane są do domów pomocy społecznej lub do zakładów opiekuńczo-leczniczych przy współpracy ze Stacją CARITAS w Mławie i służbą zdrowia. W 2013 r. miasto Mława ponosiło  odpłatność za pobyt 14 osób w DPS.

Natomiast osoby chore na stwardnienie rozsiane MOPS w Mławie kieruje do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.

W 2012 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Osób Starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie we współpracy ze Stowarzyszeniem  Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” w ramach programu ,,Bezcenne wartości – wiedza, doświadczenie. Senior przewodnikiem i wzorem dla młodych pokoleń” zostały zrealizowane następujące projekty: „Połączyć pokolenia” – piknik integracyjny oraz „Aktywny Senior” - cykl spotkań z przedstawicielami różnych instytucji: biblioteki, Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, lekarzami specjalistami (kardiolog, pulmonolog) oraz  spotkanie z pedagogiem.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie mają na celu umożliwienie osobom starszym pozostanie w ich miejscu zamieszkania i włączenia do działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

2.7. PROBLEM  BEZRADNOŚCI  W  SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

 

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych jej członków, a w szczególności dzieci. Jej prawidłowe funkcjonowanie ma istotny wpływ na właściwe funkcjonowanie środowiska lokalnego. W mieście jest wiele rodzin dysfunkcyjnych, które nie są zdolne do stworzenia właściwych warunków socjalno-bytowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz nie wypełniają podstawowych funkcji rodziny.

Bezradność wynika z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego przejawiającego się trudnościami we własnym wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny. Objawia się to problemami w pełnieniu ról rodzicielskich i problemami wychowawczymi związanymi z agresywnym zachowaniem dzieci, łamaniem obyczajów i norm społecznych.

Skrajnym przypadkiem rodziny dysfunkcyjnej jest rodzina patologiczna, która stanowi zagrożenie dla istniejącego układu społecznego z kilku powodów:

 • dorośli członkowie często wchodzą w konflikt z prawem,
 • odrzucane są podstawowe wartości i normy społeczne,
 • dzieciom przekazywane są negatywne normy i wartości,
 • dzieci uczą się dewiacyjnych i przestępczych zachowań,

Bardzo często w takich rodzinach dochodzi do aktów przemocy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rodziny dysfunkcyjne ze względu na negatywne konsekwencje dla życia społecznego znajdują się w centrum zainteresowania wielu instytucji zajmujących się tą problematyką na terenie miasta.

Wszelka pomoc w takim przypadku powinna zmierzać do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji i umacniania własnych postaw rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie działań profilaktyczno-ochronnych.

Praca z rodziną problemową winna zmierzać do uwzględnienia indywidualnych problemów jej członków, a także do naprawy różnych systemów (oświaty, społeczności sąsiedzkiej, zawodowej i lokalnej), których rodzina jest częścią składową.

Problemy opiekuńczo - wychowawcze, przemoc w rodzinie, konflikty międzypokoleniowe wielokrotnie są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a dla dorosłych ofiar przemocy domowej są powodem szukania schronienia i porad w placówkach i organizacjach „pomocowych”.

MOPS w Mławie od 2012 r. ponosi częściową odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. W 2012 r. ponosił odpłatność za 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 4 dzieci w domu dziecka, zaś w 2013 r. za 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 5 dzieci umieszczonych w domu dziecka.

Zatrudniony też został w 2012 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie  asystent rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami w miejscu ich zamieszkania, udziela pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, problemów socjalnych występujących w rodzinach, wspiera aktywność społeczną rodzin.

W 2013 r. skierowano do młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych 8 osób, z tego 7 osób umieszczono w ośrodkach, a 1 oczekuje na umieszczenie.

 

Tabela nr 10. Rodziny korzystające z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej

Rok

Liczba rodzin

w tym:

Rodzin niepełnych

Rodzin wielodzietnych

 

2010

98

78

21

 

2011

93

71

22

 

2012

157

79

79

 

2013

239

133

 

90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Tabela nr 11. Dzieci umieszczone w domach dziecka i w rodzinach zastępczych

ROK

Liczba dzieci umieszczonych w domach dziecka

Liczba dzieci przebywający w domach dziecka

ogółem

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ogółem

2010

4

24

6

35

 

2011

5

26

7

40

 

2012

4

29

9

47

 

2013

1

29

6

51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

 

W 2010 roku ustanowiono w Mławie 4 nowe rodziny zastępcze, w tym 3 spokrewnione i 1 niespokrewniona z dzieckiem.

W 2011 roku ustanowiono w Mławie 4 nowe rodziny zastępcze, w tym 3 spokrewnione  i 1 niespokrewniona z dzieckiem.

W 2012 roku ustanowiono w Mławie 7 rodzin zastępczych, w tym 5 spokrewnionych
i 2 niezawodowe.

W 2013 r. ustanowiono w Mławie  5 rodzin zastępczych, w tym 3 spokrewnione, 1 zawodową  rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i 1 niezawodową.

MOPS w Mławie prowadzi pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w 4 lokalach od  2008 r. W pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych uczestniczą dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i dzieci z zaburzeniami rozwoju. Na zajęcia uczęszczało 137 dzieci w 2010 r., 167 dzieci w 2011r., 202 dzieci w 2012 r. i 185 dzieci w 2013 r.

 

2.8. PROBLEM  UZALEŻNIEŃ

 

Ważnym problemem społecznym, złożonym i trudnym do przezwyciężenia w ostatnich latach jest nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków. Problemy związane z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i przemocą są przyczyną cierpień wielu ludzi i to nie tylko osób uzależnionych, ale w ogromnej mierze ich rodzin. Nadużywanie alkoholu i narkomania ma znaczący wpływ na wiele dziedzin życia społecznego, w tym na system opieki zdrowotnej, społecznej, na ekonomię i bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Corocznie Rada Miasta przyjmuje Uchwałą do realizacji „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii". Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem Miejskiego Programu jest zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych.

Zadania Programu to:

 • Świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących  na rzecz bezpieczeństwa na terenie miasta,
 • Promowanie programów profilaktycznych zapobiegających wzrostowi narkomanii wśród społeczności naszego miasta,
 • Prowadzenie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym spożywaniem alkoholu,
 • Zwiększenie kompetencji osób zatrudnionych w różnych instytucjach w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
 • Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń,
  • Udział w ogólnopolskich kampaniach  i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie uzależnień,
  • Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka poprzez możliwość uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych,
  • Wspieranie działalności grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów,
  • Ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez wsparcie prawne i psychologiczne,
  • Praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

 

Alkoholizm

 

Alkoholizm jest zjawiskiem, które dotyka bardzo wielu mieszkańców naszego miasta w różnym wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania, płci, wykształcenia. Alkoholicy to ludzie, którzy nie są w stanie konsekwentnie kontrolować swojego picia przez dłuższy czas i którzy nie mogą ręczyć za swe zachowanie po tym jak zaczną pić. Jest to choroba, którą można zatrzymać, ale nie wyleczyć. Leczenie jest długotrwałym procesem, tak jak długotrwałym procesem jest rozwój uzależnienia.

Alkoholizm jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Każdy człowiek doświadczający picia ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszenia jego godności osobistej. W rodzinach długotrwale nadużywających alkoholu wzorzec picia powielają dzieci.

Nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem społecznym. Alkoholizm jako zjawisko wpływa na złe funkcjonowanie rodziny. Bardzo często jest przyczyną przemocy w rodzinie, braku kontroli ze strony rodziców nad dziećmi. Picie alkoholu przez niepełnoletnich powoduje wchodzenie w kolizję z prawem i zachowania destrukcyjne.

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów uzależnienie od alkoholu to zespół właściwości fizjologicznych, emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych, które pojawiają się w wyniku wieloletniego używania alkoholu.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ustalono, że 22% dorosłych deklaruje spożywanie alkoholu w ciągu miesiąca, 39% uczniów liceum spożywa alkohol rzadziej niż raz w miesiącu, zaś 11% gimnazjalistów spożywa alkohol raz w miesiącu.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie 2010 r. przyjęła 98 osób uzależnionych od alkoholu i 29 osób współuzależnionych (członkowie rodzin), w 2011r. 97 uzależnionych i 32 współuzależnione, w 2012 r. - 102 osoby uzależnione i 41 współuzależnionych i w 2013 r. - 117 osób uzależnionych i  38 współuzależnionych .

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie  wpłynęło w 2010 r. – 59 wniosków, w 2011 r. – 50 wniosków, w 2012 r. – 55 wniosków i w 2013 r. 45 wniosków o zobowiązanie do podjęcia obowiązkowego leczenia odwykowego

W Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS w Mławie  udzielono w 2010 r. -  935 porad i konsultacji, w 2011 r. – 1157 porad i konsultacji, w 2012 r. – 1005 porad i konsultacji i w 2013 r. - 1165 porad i konsultacji osobom uzależnionym, współuzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Mławie zatrzymano do wytrzeźwienia w 2010 r. – 514 osób, w 2011 r. – 501 osób, w 2012 r. – 440 osób i w 2013 r. – 236 osób.

Z danych uzyskanych z Powiatowej Ko­mendy Policji wynika, że w stanie nietrzeźwym w 2010 r. popełniono 68 przestępstw, w 2011 r. – 99 przestępstw, w 2012 r. – 93 przestępstwa i w 2013 r. – 219 przestępstw.

Zjawisko alkoholizmu dotyka wielu mieszkańców miasta bez względu na płeć, wiek i status. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się zaobserwować wśród klientów pomocy społecznej.

Rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu zajmuje się także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie, która powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi Zarządzeniem   Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2012r. W skład Komisji wchodzi 7 osób, które są przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

a)        inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

b)        podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego;

c)    opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Miasta;

d)    kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

 

 

 

 

Narkomania

 

Termin narkomania określa stan uzależnienia od środków odurzających. Pojęcie to ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe używanie narkotyków, ale posługiwanie się wszelkimi środkami wywołującymi euforię odurzającą.

Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii narkomania to „stałe lub okresowe zażywanie w celach nie medycznych środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstaje uzależnienie".

Narkomania charakteryzuje się tzw. głodem narkotycznym, przymusem zażywania środków odurzających, chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi dostępnymi sposobami.

Jednym z najczęściej stosowanych działań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii jest profilaktyka, która ma na celu m.in. informowanie o ich szkodliwych następstwach. Tylko właściwie dobrane programy profilaktyczne mogą się przyczynić do odrzucenia niewłaściwych zachowań. Powinny one ukazywać postawy społecznie akceptowane, wzorce alternatywne wobec subkultury alkoholowej i narkomańskiej. Wobec tego programy profilaktyczne nie powinny się koncentrować na straszeniu i proponowaniu abstynencji, ale na informowaniu o mechanizmach uzależnienia, na rozwijaniu umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz na sprzyjaniu rozwojowi osobowości.

Narkomania stała się groźnym problemem społecznym obejmującym zasięgiem coraz większą ilość młodych ludzi. Z raportu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych  przeprowadzonej w 2012 r. przez MOPS w Mławie wynika, że 39% młodzieży licealnej uważa, że osoby w ich wieku mają kontakt z narkotykami, zaś w gimnazjum 41% uczniów uważa, że ich rówieśnicy mają kontakt z narkotykami.

Alkoholizm i narkomania są jednymi z przyczyn wzrostu przestępczości, która ma negatywny wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Przestępczość dotyczy zarówno osób dorosłych jak nieletnich.

W 2010 r. z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełniono 62 przestępstwa przez osoby dorosłe, w 2011 r. popełniono 150 przestępstw, w tym 75 czynów popełnili nieletni, w 2012 r. popełniono 74 przestępstwa, w tym 56 przestępstw popełnili nieletni i w 2013 r. popełniono 101 przestępstw.

Straż Miejska nie odnotowała w latach 2010 – 2013 przypadków popełnienia wykroczeń i przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pracownicy socjalni w swojej pracy spotykają się z tym problemem i w ramach pracy socjalnej udzielają informacji osobom uzależnionym i ich rodzinom o dostępności do terapii na terenie miasta.

2.9. PROBLEM  PRZEMOCY  W  RODZINE

Rada Miejska w Mławie przyjęła Uchwałą Nr L/521/2010 z dnia 15 października 2010r. do realizacji „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Program ten realizowany jest przez Dział Profilaktyczno-Społeczny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,  rozszerzenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji pozarządowych pracujących w obszarze przemocy, podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

 • opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań i służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie i w stosunku do osób stosujących przemoc, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prokuratura Rejonowa, kuratorzy sądowi, pracownicy oświaty i służby zdrowia. Działa on na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta Mława, a podmiotami działającymi w Zespole.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przeprowadził w 2010 r. 138 interwencji kryzysowych w związku z przemocą w rodzinie, w 2011 r. – 188 interwencji kryzysowych, w 2012 r. -  232 interwencje kryzysowe i w 2013 r. - 101 interwencji kryzysowych. W 2010 r. podjęto 24 działania terapeutyczne w stosunku do ofiar przemocy, w 2011 r. – 4, w 2012r. - 25 działań terapeutycznych i w 2013 r. - 57 działań terapeutycznych.

W stosunku do sprawców przemocy w 2010 r. podjęto 89 działań interwencyjnych, w tym 1 sprawcę eksmitowano z lokalu, w 2011 r.  podjęto 98 działań interwencyjnych, w 2012r. 94 działania interwencyjne i w 2013 r. podjęto 90 działań interwencyjnych.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie odnotowała na terenie Mławy w 2010 r. – 226 interwencji domowych związanych  z przemocą w rodzinie, w 2011 r. – 153 interwencje, w 2012 r. - 152  interwencje i  w 2013 r. – 166 interwencji.

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart:

2010 r. - 237, w tym 11 przez pracowników socjalnych MOPS

2011 r. - 103, w tym 11 przez pracowników socjalnych MOPS

2012 r. - 134, w tym 7 przez pracowników socjalnych MOPS

2013 r. - 156, w tym 7 przez pracowników socjalnych MOPS

Na terenie Miasta Mława funkcjonuje Zespół Ośrodków Wsparcia, który zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie całodobowy pobyt i możliwość korzystania z pomocy terapeutycznej.

2.10. BEZDOMNOŚĆ  I  PROBLEMY  MIESZKANIOWE

 

W Mławie zaplecze mieszkaniowe stanowią 3 Spółdzielnie Mieszkaniowe "Zawkrze", "Zacisze", "Standard" oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego i 47 Wspólnot Mieszkaniowych. Dobrze rozwinięte jest budownictwo jednorodzinne. TBS oprócz zarządu istniejącym komunalnym zasobem mieszkaniowym realizuje budownictwo pod wynajem, z którego mogą korzystać osoby nie posiadające wystarczających dochodów na zakup mieszkania własnościowego.

Na terenie miasta wiele rodzin posiada złe warunki mieszkaniowe - ciasnota, zagęszczenie, zły stan techniczny zajmowanych lokali. Rośnie liczba osób zagrożonych eksmisją. Wiele osób nie opłaca na bieżąco czynszu i opłat związanych z utrzymaniem mieszkań. Powodem tego jest brak środków finansowych na bieżące wydatki. Zasoby mieszkaniowe miasta nie zaspokajają potrzeb w tym zakresie, o czym świadczy długa lista osób oczekujących na mieszkania z zasobów komunalnych.

Problemy mieszkaniowe związane są często z odrzuceniem przez rodzinę osób opuszczających zakłady karne. Są również osoby bezdomne. Spowodowane jest to głównie nadużywaniem alkoholu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się osobę, która nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Bezdomność to jedno z najgroźniejszych zjawisk społecznych. Zgodnie z przepisami bezdomnemu należy się tymczasowe miejsce noclegowe, odzież i posiłek, a w niektórych przypadkach również zasiłek i inne formy pomocy.

Na terenie miasta pomocy osobom bezdomnym udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji i służba zdrowia. W mieście brak jest schroniska lub noclegowni dla osób, które nie posiadają lokali mieszkalnych. Osoby zgłaszające się z tym problemem kierowane są do schronisk i noclegowni w Miączynie Dużym, Gąsocinie, Radomsku, Trzciance, Turowie, Ożarowie Mazowieckim i w Warszawie. Skala tego problemu na terenie miasta ciągle wzrasta, o czym świadczą dane statystyczne z ostatnich lat. Pomocą MOPS z powodu bezdomności zostało objętych w 2010 r. - 5 osób, w 2011 r. - 9 osób, w 2012 r. - 23 osoby i w 2013 r. – 34 osoby. Bezdomność spowodowana jest różnymi przyczynami m.in. uzależnieniami, przestępczością, brakiem stałych dochodów, przemocą w rodzinie, rozpadem rodziny, bezrobociem, eksmisją z lokali mieszkalnych.

Ze względu na położenie komunikacyjne miasta w MOPS odnotowano w ciągu ostatnich lat  kilkanaście przypadków osób bezdomnych z innych rejonów Polski, które w Mławie były tylko przejazdem. Osobom tym również udzielono stosownej pomocy (usługi kąpielowe, gorący posiłek, zasiłek celowy na zakup biletu, praca socjalna).

2.11. INNE  DZIAŁANIA  NA  RZECZ  DZIECKA  I  RODZINY

Świadczenia niepieniężne

Osoby lub rodziny potrzebujące pomocy korzystają z następujących świadczeń niepieniężnych:

 • posiłki (dożywianie dzieci w szkołach i jeden gorący posiłek dziennie dla osób, które nie są w stanie sobie przygotować)
 • pomoc w naturze (m.in. środki czystości, pościel, ręczniki)
  • praca socjalna świadczona na rzecz osób korzystających, jak też nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
  • organizacja wypoczynku letniego, zimowego i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Ponadto MOPS w Mławie organizuje pogrzeby zmarłym, w sytuacji gdy rodzina nie jest w stanie zorganizować.

Ośrodek prowadzi także magazyn rzeczy używanych oraz pośredniczy przy przekazywaniu mebli, sprzętu AGD od osób fizycznych i instytucji osobom  i rodzinom najuboższym z terenu miasta Mława.

Poradnictwo specjalistyczne

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne świadczone jest przez prawnika, psychologa i pedagoga mieszkańcom Miasta Mława w Punkcie Konsultacyjnym Interwencji Kryzysowej  i Poradnictwa oraz w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, a także w innych instytucjach funkcjonujących  na terenie Miasta Mława.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie od dnia 01.05.2004 r. realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przyznawane świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych to:

1)   zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2)   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

3)   świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i  specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest od 01.01.2013 r.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków  uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego i wszystkich  ustawowych warunków, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

Tabela nr 12. Pomoc w formie świadczeń rodzinnych

Nazwa świadczenia

Liczba rodzin

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłków rodzinnych

1678

1472

1426

1334

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

335

368

279

248

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego i  wszystkich  ustawowych warunków, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek dziecka.

 

Tabela nr 13. Liczba rodzin i osób korzystających z funduszu alimentacyjnego

Wyszczególnienie

ROK

2010

2011

2012

2013

Liczba rodzin

259

273

303

308

Liczba osób uprawnionych - dzieci

429

433

470

488

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Przysługuje uczniom:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. wychowankom ośrodków – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  1. słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodzaje świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym:

 • stypendium szkolne;
 • zasiłek szkolny.

 

Tabela nr 14. Liczba dzieci korzystających z pomocy materialnej

Nazwa świadczenia

ROK

 

2010

2011

2012

2013

 

Stypendium szkolne

375

329

290

 

442

Zasiłek szkolny

1

1

1

 

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

Praca socjalna

 

W myśl ustawy o pomocy społecznej praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz warunków sprzyjających temu celowi.

Z pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych MOPS w Mławie korzystają osoby korzystające i nie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W 2010 r. korzystało 631 osób, w 2011 r. - 698 osób,  w 2012 r. 612 - osób i w 2013 r. – 609 osób.

Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przyznaje i wypłaca od miesiąca maja 2009 r. dodatki mieszkaniowe na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych wynosiła w 2010 r. - 448 osób, w 2011 r. – 528 osób, w 2012 r. – 661 osób i w 2013 r. – 574 osoby.

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY SOCJALNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zajmuje się wdrażaniem programów

i projektów socjalnych dotyczących wsparcia i pomocy na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich oraz zagrożonych patologiami społecznymi i marginalizacją.

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

Program ma na celu zmniejszenie problemu niedożywienia dzieci z rodzin najuboższych i ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i rodzin o najniższych dochodach. Finansowane są ze środków własnych i zleconych obiady w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz gorący posiłek dla osób potrzebujących. Pomoc ta przyznawana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Tabela nr 15. Dożywianie dzieci w szkołach i pozostałych osób

 

ROK

Dzieci

Pozostałe osoby

Ogółem

2010

522

82

604

 

2011

531

115

646

 

2012

429

105

534

 

2013

533

98

631

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

 

 

Żywność dla potrzebujących

 

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działa przy MOPS w Mławie od dnia 05.05.2009 r., którego członkami są pracownicy tut. Ośrodka.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od osób prywatnych i instytucji
  • pozyskiwanie żywności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz lokalnym samorządem, włączanie się w ogólnopolskie kampanie na rzecz ww. zadania
  • organizowanie grup samopomocowych
  • prowadzenie szkoleń
  • organizowanie spotkań i imprez w środowisku lokalnym
   • organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin, świetlic środowiskowych i terapeutycznych
   • pozyskiwanie wolontariuszy do aktywnego udziału w działaniach statutowych.

Stowarzyszenie pozyskuje żywność z Banku Żywności w ramach unijnego programu pomocy żywnościowej PEAD i rozdziela wśród potrzebujących. Celem Programu jest wsparcie pomocą żywnościową osób najbardziej potrzebujących, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej. Żywność wydawana jest na podstawie wcześniej przygotowanych i regularnie weryfikowanych list odbiorców. Produkty trafiają do najbardziej potrzebujących osób i rodzin ubogich, bezrobotnych, wielodzietnych itp. W ramach programu pomocą objętych było w 2012 r. 770 osób i w 2013 r. 814 osób. Ogółem w 2012 roku wydano 51 t. żywności i w 2013r. około 45 ton. Program realizowano na mocy porozumienia z Bankiem Żywności w Ciechanowie.

Stowarzyszenie przygotowuje także każdego roku paczki świąteczne dla rodzin z artykułów pochodzących ze świątecznej Zbiórki Żywności  i artykułów przekazanych od sponsorów.

MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” bierze udział każdego roku w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem” i Świątecznej Zbiórce Żywności. Akcje te były przeprowadzone na rzecz najuboższych mieszkańców z terenu miasta. W Zbiórkach udział brali wolontariusze, którzy pełnili dyżury w większych sklepach na terenie miasta. Z zebranych produktów zostały przygotowane paczki dla najuboższych rodzin i dzieci.

Corocznie MOPS w Mławie przygotowuje także paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin. W grudniu 2012 r. paczki przygotowano dla 182 dzieci ze środków własnych gminy i w 2013 r. dla 147 dzieci.

 

Wolontariat

MOPS realizuje Program „Wolontariat w OPS”. Wolontariusze włączają się w akcje wspierania rodzin takie jak np. zbiórka żywności, pomoc przy organizacji pikników i innych imprez. Pomagają dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów w nauce podczas pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Biorą udział w organizowanych akcjach profilaktycznych przez MOPS dotyczących uzależnień – roznoszą ulotki.

Osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej biorą udział przy rozładowywaniu żywności z Banku Żywności w ramach programu PEAD.

Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie przygotowują przedstawienia na różne spotkania dla osób starszych np. jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z okazji Dnia Babci i Dziadka itp. Odwiedzają osoby starsze, samotne  w ich miejscu zamieszkania, składają życzenia i wręczają kartki świąteczne w ramach projektu ,,Kartka od Bartka”, biorą udział przy organizacji pikników integracyjnych.

Wolontariuszami są również seniorzy, które pomagają przy zbiórkach żywności, organizowanych przez działające przy MOPS Mława Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” i promują działania wolontariatu.

Od 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie organizuje Mławską Galę Wolontariatu, podczas której wolontariusze otrzymują podziękowania, nagrody i wyróżnienia za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej.  W 2014 r. odbyła się ,, III Mławska Gala Wolontariatu”, gdzie nagrodzono 270 wolontariuszy, a 5 otrzymało tytuł ,,Najlepszy z Najlepszych”.

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 r. MOPS w Mławie realizował projekt ,,Aktywni seniorzy – aktywni wolontariusze”, zaś od 2013 r. realizowany jest projekt „Wolontariusze, seniorzy w działaniu”, w ramach którego odbywają się cykliczne spotkania podczas których seniorzy prezentują swoje zainteresowania i hobby.

 

 

 

„Przyjazny Dom”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie od 2009 r. w partnerstwie z Urzędem Miasta, Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, Towarzystwem Budownictwa Społecznego i mieszkańcami budynków realizował projekt ,,Przyjazny Dom” dotyczący remontu klatek schodowych i korytarzy w budynkach mieszkalnych.

Głównym celem projektu jest aktywizowanie środowiska lokalnego i uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość, estetykę i bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

W 2013 r. zrealizowana została 4 edycja Projektu „Przyjazny Dom”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie otrzymał dyplom jako laureat w kategorii miasta małe i średnie w finale konkursu: Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi społeczne – dziedzina: pomoc społeczna organizowanym przez Związek Gmin Polskich, Związek Miast Polskich  i Związek Powiatów Polskich.

 

„Szlachetna Paczka”

 

W 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się do ogólnopolskiej akcji świątecznej „Szlachetna Paczka” prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiosna, w ramach której w latach  2011 - 2012  42 rodziny otrzymały „Szlachetną paczkę”, w tym 5  osób samotnych w podeszłym wieku i w 2013 r. 27 rodzin.

Akcja opiera się na idei przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy. Osoby otrzymują artykuły odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

 

Akademia Kompetencji Wychowawczych”

MOPS w Mławie rozpoczął w 2013 r. realizację projektu pt. „Akademia Kompetencji Wychowawczych”, którego celem jest zapobieganie problemom wychowawczym i dążenie do prawidłowego funkcjonowania rodziny. Spotkania przyczynią się do pogłębienia samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.

 

Program „Zima”

Program opracowywany jest każdego roku. Ustala działania zmierzające do złagodzenia i zredukowania negatywnych skutków okresu zimowego, szczególnie w odniesieniu do osób starszych i bezdomnych.

Ma na celu przede wszystkim  zapewnienie:

 • schronienia osobom bezdomnym,
  • zapewnienie żywności, gorącego posiłku, opału, ciepłej odzieży osobom tego potrzebującym,
  • przełamanie izolacji społecznej wśród mieszkańców miasta Mława,
  • zwiększenie skuteczności działań na rzecz środowiska lokalnego,
  • poznanie wzajemnych kompetencji i możliwości wśród instytucji  niosących pomoc.

 

2.12. INICJOWANIE I ROZWÓJ GRUP WSPARCIA
I SAMOPOMOCY

Grupa wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju

 

Grupa Wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju tworzą rodzi­ce dzieci korzystających ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Rodzice dzieci w ramach spotkań Grupy Wsparcia służą poradą i pomocą innym rodzicom mającym kłopoty w zdiagnozowaniu swojego dziecka, wymieniają się doświadczeniami i wspierają się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ośrodek wydał ulotkę informa­cyjną dotyczącą usług specjalistycznych i działalności grupy wsparcia.

 

Grupa wsparcia „Nadzieja”

Grupa działa od miesiąca czerwca 2007 r. skupia kobiety z rodzin, w których występuje problem choroby alkoholowej.

Członkowie grupy raz w miesiącu spotykają się w MOPS wymieniając między sobą doświadczenia, rozwiązują swoje trudne rodzinne problemy, poznają instytucje pomocowe oraz nowe możliwości rozwojowe rodziny. W spotkaniach biorą udział psycholog oraz osoby zapraszane z instytucji znajdujących się na terenie Mławy udzielających wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Dzieci z tych rodzin podczas spotkań  mają zapewnioną opiekę oraz uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Członkowie grupy oraz ich dzieci biorą udział  w organizowanych przez pracowników MOPS spotkaniach okolicznościowych m.in. z okazji Dnia Matki, ,,Andrzejkowe”, opłatkowe, choinka integracyjna, piknikach integracyjnych oraz profilaktycznych.

 

Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych ,,Amazonki”

Członkowie stowarzyszenia – kobiety po mastektomii oraz z problemami onkologicznymi spotykają się w tut. Ośrodku od listopada 2006 r. w celu służenia sobie radą i pomocą w chorobie i organizują czas wolny. Korzystają z pomocy psychologa zatrudnionego w MOPS.

Grupa wsparcia „Złota Jesień”

 

Grupa działa przy MOPS  od kilkunastu lat. Liczy około 30 emerytów i rencistów. Celem grupy jest poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego członków grupy, zmniejszenie izolacji społecznej, zapewnienie wzrostu poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Członkowi grupy spotykają się co dwa tygodnie w środy przy kawie i herbacie, muzyce, czytają poezję rozwijając swoje zainteresowania i miło spędzają czas. Organizowane są również wycieczki integracyjno -  krajoznawcze oraz pikniki integracyjne.

Od 2006 r. członkowie grupy ,,Złota Jesień” corocznie biorą udział w konkursie amatorskiej twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, pow. płocki oraz wyjazdy do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie w ramach Przeglądu Kultury i Tradycji „Poznajmy Świat Przystanek Polska – Moja Mała Ojczyzna”.

Organizowane są również spotkania z okazji: Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Wigilia. Na spotkaniach miały miejsce występy przygotowane przez wolontariuszy i  dzieci uczestniczące w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przy MOPS w Mławie. Seniorzy grupy wsparcia ,,Złota Jesień” uczestniczyli w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej (Estrada w Parku Miejskim) i uczestniczyli w rekonstrukcji ,,Bitwy pod Mławą”.

Seniorzy również są wolontariuszami czynnie biorącymi udział w wielu działaniach Ośrodka m.in. pikniki i wigilia.

 

Grupa Emerytów i Rencistów

 

Członkowie Związku Emerytów i Rencistów spotykają się w tut. Ośrodku raz w tygodniu, organizując sobie czas wolny.

Grupa AA „Droga Wyjścia”

Członkowie grupy (anonimowi alkoholicy) raz w tygodniu spotykają się w świetlicy MOPS, jak również organizują spotkania okolicznościowe.

 

 

2.13. PROBLEMY SPOŁECZNE W OCENIE MIESZKAŃCÓW

 

Do opracowania strategii wykorzystano dane statystyczne uzyskane z instytucji zajmujących się przedmiotową problematyką oraz przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców miasta Mława. Wydano 800 egz. ankiet, z których wypełniono i zwrócono ponad 50% ankiet. Wyniki badań opraco­wano na podstawie 434 ankiet.

Ankietę wypełniło 350 kobiet i 84 mężczyzn. Wykształcenie ankietowanych było następujące: niepełne podstawowe – 4 osoby, podstawowe - 14 osób (5,25%), gimnazjalne - 14 osób (10%), - ponadgimnazjalne - 100 badanych (42,25%), policealne – 88 badanych i wyższe - 214 osób (42,5%). Status ankietowanych: 322 osoby - to pracujący (82,25%), 20 osób niepracujących (nie zarejestrowani w PUP, nie pobierający świadczeń emerytalno-rentowych i nie zatrudnieni),  84 - bezrobotni (11,25%), 8 - emeryci i renciści (6,5%).

Wiek ankietowanych: 18 – 25 lat – 48 osób, 26 – 35 lat – 152 osoby, 36 – 45 lat – 100 osób, 46 – 55 lat – 114 osób, 56 – 65 lat – 26 osób, 66 lat i więcej – 2 osoby.

Ankieta zawierała 8 pytań. Posłużono się w niej zarówno pytaniami zamkniętymi jak i otwartymi. Ankieta była również eksperymentem metodologicznym. Stawiając pytania otwarte chcieliśmy się dowiedzieć, co respondenci sądzą lub jakie mają pomysły na rozwiązanie niektórych problemów społecznych. Pytania otwarte stanowiły funkcję pomocniczą.

 

Pytanie 1.

Badania rozpoczęto od zadania pytania: „Które z niżej wymienionych problemów dostrzega Pan/Pani na tere­nie miasta Mława". Przedstawiono 18 problemów. Każdego ankietowanego pytano, czy dany problem występuje na terenie miasta czy nie występuje. Odpowiedzi potwierdzające występowanie problemu przedstawia poniższa tabela.

 

Tabela nr 16. Problemy dostrzegane przez mieszkańców miasta Mława

 

Lp.

Problem

Liczba osób potwierdzających występowanie problemu

Ilość

%

 

1.

Bezrobocie

378

 

87,10

2.

Alkoholizm

308

 

70,97

3.

Narkomania

120

27,65

 

4.

przemoc w rodzinie

172

39,63

 

5.

Ubóstwo

204

47,00

 

6.

problemy osób starszych

144

33,18

 

7.

Bezdomność

168

38,71

 

8.

Niepełnosprawność

100

23,04

 

9.

długotrwała choroba

34

7,83

 

10.

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

94

21,66

11.

samotne wychowywanie dzieci

122

28,11

 

12.

zaniedbanie dzieci

136

31,34

 

13.

Przestępczość

130

29,95

 

14.

brak mieszkań

180

41,47

 

15.

izolacja społeczna

64

14,75

 

16.

brak poczucia bezpieczeństwa

122

28,11

 

17.

brak pozytywnych wzorców i autorytetów

102

23,50

 

18.

brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego

154

35,48

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety

Pytanie 2.

„Które z w/w problemów wymagają natychmiastowego działania?"

 

Każdy z ankietowanych wskazał pięć najważniejszych problemów, które wymagają podjęcia natychmiastowego działania. Najczęściej wskazywano na:

 1. bezrobocie
 2. alkoholizm
 3. ubóstwo
 4. przemoc w rodzinie
 5. brak mieszkań

 

 

 

Pytanie 3.

 

„Które z problemów społecznych uważa Pan/Pani za najważniejsze u osób starszych i niepełnosprawnych"

 

Tabela nr 17. Najważniejsze problemy osób starszych i niepełnosprawnych

Lp.

Problemy

Ilość wskazań

%

1.

Samotność i izolacja

256

 

58,99

2.

Brak opieki ze strony rodziny

212

 

48,85

3.

Brak akceptacji w środowisku lokalnym

100

 

23,05

4.

Trudny dostęp do specjalistycznych placówek służby zdrowia

296

68,20

5.

Ograniczone możliwości spędzania czasu wolnego

110

25,35

6.

Ograniczony dostęp do budynków użyteczności publicznej

98

22,58

7.

Brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych

212

 

48,85

8.

Problemy psychologiczne

102

 

23,51

9.

Utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu

158

36,41

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety

Respondenci wskazali, że najważniejszymi problemami osób starszych i niepełnosprawnych są: trudny dostęp do specjalistycznych placówek służby zdrowia, samotność i izolacja, brak opieki ze strony rodziny i brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Pytanie 4.

 

„Które Pana/Pani zdaniem działania mogą mieć wpływ na rozwiązanie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie?"

 

Tabela nr 18. Działania wskazane przez mieszkańców w celu rozwiązania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie

Lp

Nazwa działania

Ilość wskazań

%

1.

Zapewnienie w każdej szkole pomocy psychologa i pedagoga

234

53,92

2.

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

294

67,75

3.

Organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych

224

51,62

4.

Udzielenie pomocy prawnej

170

 

39,17

5.

Działania profilaktyczne skierowane do  dzieci, młodzieży i dorosłych

260

59,91

6.

Współpraca z Policją, organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomagającymi osobom uzależnionym

218

50,23

7.

Inne – zmiana środowiska

37

8,53

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety

Pytanie 5.

„Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie miasta Mława?"

 

Tabela nr 19. Bezpieczeństwo mieszkańców w mieście

 

Lp

Bezpieczeństwa mieszkańców

Ilość wskazań

%

1.

Tak

80

18,44

 

2.

Raczej tak

208

47,93

 

3.

Nie

100

23,05

 

4.

Raczej nie

38

8,76

 

5.

Nie mam zdania

8

1,85

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie z ankiety

Badani wskazali następujące niebezpieczne miejsca na terenie miasta Mława: Mława-Wólka, ul. Słowackiego, ul. Padlewskiego, Narutowicza, Wójtostwo, Osiedle Młodych, Kościuszki, 18-go Stycznia.

Pytanie 6.

„Czy szkoły i miejsca publiczne są bezpieczne dla dzieci "

 

Tabela nr 20.  Bezpieczeństwo dzieci wg ankietowanych

Lp

Bezpieczeństwo dzieci w szkole i miejscach publicznych

Ilość wskazań

%

1.

Tak

76

17,52

 

2.

Raczej tak

212

48,85

 

3.

Nie

32

7,38

 

4.

Raczej nie

80

18,44

 

5.

Nie ma zdania

34

7,84

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety

 

Pytanie 7.

 

„Jaki Pana/Pani zdaniem jest dostęp do służby zdrowia"

 

Tabela nr 21. Dostęp do służby zdrowia wg ankietowanych

 

Lp

Dostęp do służby zdrowia

Ilość wskazań

%

1

Dobry

48

11,06

 

2

Bardzo dobry

4

0,93

 

3

Dostateczny

356

82,03

 

4

Nie ma zdania

26

5,99

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety

 

Pytanie 8.

 

„Które z działań mogą wpłynąć na rozwiązanie problemów społecznych na terenie miasta Mława ?"

 

Było to pytanie otwarte. Respondenci wskazali, iż należy podjąć działania wg poniższej tabeli.

Tabela nr 22. Działania proponowane przez respondentów mające na celu rozwiązanie problemów społecznych

 

Lp

Działania proponowane przez respondentów

Ilość Wskazań

%

1.

Lepszy dostęp do służby zdrowia

298

68,67

 

2.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

284

65,44

 

3.

Działania na rzecz rodzin z dziećmi

246

56,69

 

4.

Organizacja czasu wolnego

194

44,70

 

5.

Działania profilaktyczne w zakresie uzależnień

192

44,24

 

6.

Działania na rzecz osób starszych i samotnych

192

44,24

 

7.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

178

41,02

 

8.

Pomoc osobom bezdomnym

170

39,17

 

9.

Działania w zakresie sportu i rekreacji

146

33,64

 

10.

Działania w zakresie edukacji

136

31,34

 

11.

Likwidacja barier architektonicznych

98

22,58

 

12.

Aktywizacja i integracja społeczna

94

21,66

 

13.

Działania w zakresie bezpieczeństwa

88

20,28

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. ANALIZA  SWOT

 

Jedną z najczęściej stosowanych technik służących do konstruowania strategii jest analiza SWOT, która ma na celu zbadanie i przeprowadzenie kompleksowej oceny zdolności do działania w konkretnym otoczeniu.

Opracowanie analizy SWOT jest jednym z etapów w procesie planowania strategicznego. Analiza stanowi punkt wyjściowy do opracowania celów strategicznych i operacyjnych. Analiza obejmuje uwarunkowania wewnętrzne: mocne i słabe strony oraz uwarunkowania zewnętrzne: szanse i zagrożenia, które mają ważny wpływ na sytuację społeczną w mieście.

Mocne strony - wewnętrzne czynniki mające pozytywny wpływ na rozwój pomocy społecznej w mieście Mława, wyróżniające ją walory, tworzące podstawy dla jej przyszłego rozwoju.

Słabe strony - wewnętrzne czynniki mające negatywny wpływ na rozwój pomocy społecznej w mieście Mława, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń; braki w potencjałach obniżających możliwości rozwoju.

Szanse - czynniki sprzyjające rozwojowi miasta, pozwalające na eliminowanie słabości, wzmocnienie sił, uruchomienie nowych form działania.

Zagrożenia - czynniki utrudniające rozwój miasta, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące możliwości podejmowania działań w rożnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju pomocy społecznej.

 

 

 

ANALIZA SWOT

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

Mocne strony

Słabe strony

 • rozwinięty system  pomocy społecznej,
 • istniejące placówki wsparcia dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin,
 • kościół i organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej,
 • ścisła współpraca instytucji pomocy  społecznej ze szkołami,
 • nowe miejsca pracy,
 • aktywizacja społeczności lokalnej,
 • możliwość wykorzystania zasobu ludzkiego,
 • wzrost liczby przystosowanych obiektów dla osób niepełnosprawnych,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • rozwinięty wolontariat,

 

 • brak mieszkań socjalnych i chronionych
 • mała aktywność organizacji pozarządowych,
 • brak partnerskich programów pomocowych,
 • bariery architektoniczne,
 • patologie społeczne,
  • niewystarczająca świadomość mieszkańców w kwestii rozwiązywania problemów społecznych
  • brak miejsc pracy,
  • mała aktywność społeczna,
  • brak zakładów pracy chronionej,

 

 

 

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

Szanse

Zagrożenia

 • możliwość korzystania z funduszy i realizacja programów pomocowych (EFS, PFRON, Fundacje,...)
 • wykorzystanie możliwości działań organizacji pozarządowych,
 • dobrze rozwinięty system zabezpieczenia socjalnego,
 • pozytywne wzorce społeczne,
 • rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
 • możliwość zlecania zadań organizacjom pozarządowych z zakresu pomocy społecznej
 • zmiana świadomości społecznej u młodzieży,
 • niestabilne prawo i brak systemowych rozwiązań,
 • przypadki nietolerancji społecznej
 • zanikanie wartości etycznych i kryzys autorytetów,
 • patologie społeczne,
 • wyjazdy wykształconej młodzieży do większych aglomeracji i za granicę,
 • rozwarstwienie społeczeństwa,
 • roszczeniowa postawa wobec pomocy społecznej, wyuczona bezradność,
 • narastanie różnych problemów społecznych,
 • powszechna akceptacja narkotyków miękkich,

 

2.15. PODSUMOWANIE  DIAGNOZY

 

Z analizy danych zawartych w części diagnostycznej strategii można wskazać, że ważnymi problemami społecznymi na terenie miasta są:

 • bezrobocie
 • alkoholizm
 • ubóstwo
 • przemoc w rodzinie
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
 • bezdomność
 • przestępczość
 • potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych

 

Po dokonaniu oceny problemów występujących na terenie miasta strategia skupiać się powinna na następujących kwestiach:

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych
 • Zwiększenie działań w zakresie profilaktyki i przestępczości
 • Pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci
 • Zwiększenie ofert alternatywnego spędzania czasu wolnego
 • Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

Działania zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu istniejącego systemu pomocy społecznej i przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta.

3. PLAN  DZIAŁAŃ

 

3.1. MISJA

 

Misja strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Mława to: „Mława, to miasto, które wspiera rodzinę, dąży do rozwoju lokalnej społeczności, aktywizuje grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w partnerstwie z instytucjami, Kościołem i organizacjami pozarządowymi”

W pracach nad strategią przyjęto, iż osiąganie założonych celów odbywać się będzie przy wykorzystaniu istniejącego systemu pomocy społecznej i przy współpracy z instytucjami, Kościołem i organizacjami pozarządowymi.

Sukces strategii zależeć będzie od efektywności i skuteczności działań podmiotów realizujących poszczególne zadania, jak również od aktywności i zaangażowania osób zagrożonych wykluczeniem na rzecz zmiany swojej sytuacji.

 

3.2. CELE  STRATEGICZNE  I  OPERACYJNE

 

Wyznaczono następujące cele strategiczne:

 1. POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM
 2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB I RODZIN ZNAJDUJACYCH SIĘ
  W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
 3. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH
 4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI
 5. ORGANIZACJA ALTERNATYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

Realizacja tak sformułowanych celów będzie polegała na stworzeniu warunków sprzyjających budowaniu lokalnej sieci bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu.

Partnerstwo i współpraca lokalnych podmiotów działających w obszarze polityki społecznej umożliwią efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, które poprawią jakość życia mieszkańców.

A. POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM

Cele operacyjne

Czas realizacji (lata)

Źródło finansowania

Realizator

1. PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY NA TEMAT RYNKU PRACY

Działania

 

1.Doskonalenie współpracy między MOPS a Powiatowym Urzędem Pracy

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2.Rozpoznanie niekorzystnych zjawisk społecznych będących skutkiem bezrobocia.

2. ŁAGODZENIE SKUTKÓW DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

Działania

 

1.Przygotowanie pracowników MOPS w zakresie umiejętności aktywizowania zawodowego osób bezrobotnych

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2.Wspieranie bezrobotnego w trakcie poszukiwania zatrudnienia

3.Podejmowanie działań prowadzących do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego u osób będących w trudnej sytuacji życiowej

3. AKTYWIZACJA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Działania

 

1.Opracowywanie i realizacja programów na rzecz zatrudnienia osób społecznie wykluczonych, bądź zagrożonych

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2.Opracowywanie i realizacja programów na rzecz pomocy i integracji społecznej osób bezrobotnych i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym

3.Realizacja projektów z funduszy krajowych i EFS

4.Organizacja prac społecznie użytecznych

5.Podejmowanie działań wolontarystycznych wśród bezrobotnych

B. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB I RODZIN ZNAJDUJACYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Cele operacyjne

Czas realizacji (lata)

Źródło finansowania

Realizator

1. DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN ŻYJĄCYCH W UBÓSTWIE

Działania

 

 

1. Wnikliwa analiza potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2.Wprowadzanie nowatorskich form wspierania rodziny

3. Opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny i projektów socjalnych mających celu poprawę funkcjonowania rodziny

4. Poradnictwo specjalistyczne

5. Podnoszenie jakości pracy w pomocy społecznej

6. Wspieranie rodzin z problemami wychowawczymi przez asystenta rodziny

7.Mieszkania socjalne

2. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA RODZIN ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ

Działania

 

 

1. Pobudzanie społecznej i zawodowej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Motywowanie do podejmowania szkoleń umożliwiających swobodne poruszanie się na rynku pracy

3. Podejmowanie działań w celu zapobiegania i zwalczania marginalizacji oraz rozwiązywania

problemów społecznych

4. Opracowywanie i realizacja programu na rzecz osób bezdomnych

5. Wolontariat jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

3. AKTYWIZOWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Działania

 

 

1. Współpraca z Kościołem i organizacjami pozarządowymi w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej.

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Inicjowanie i promowanie powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

3. Programy socjalne wspierające osoby z grup szczególnego ryzyka

4. Tworzenie wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych

4.  DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI

Działania

 

 

1. Realizacja programu dożywiania dzieci.

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Doskonalenie współpracy MOPS ze szkołami i instytucjami.

3. Rozwój placówek wsparcia

dziennego

4. Wolontariat na rzecz dzieci.

 

C. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH

 

 

Cele operacyjne

Czas realizacji (lata)

Źródło finansowania

Realizator

1. WSPARCIE I AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Działania

 

 

1. Akcje informacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

3. Likwidacja barier architektonicznych

4. Utworzenie środowiskowego domu dla osób chorych psychicznie

5. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Działania

 

 

1. Tworzenie grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Opracowanie i wdrożenie programów pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Wolontariat w pomocy osobom niepełnosprawnym

4. Imprezy integracyjne.

3. SYSTEM WSPARCIA DLA SENIORÓW

Działania

 

 

1. Rozwijanie niekonwencjonalnych form pomocy

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Wolontariat w pomocy osobom starszym

3. Imprezy integracyjne.

4. Rozwój usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych

5. Opracowanie i wdrożenie programów pomocowych na rzecz osób starszych

6. Wzmocnienie roli rodziny w  opiece nad osobami starszymi

 

D. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI

Cele operacyjne

Czas realizacji (lata)

Źródło finansowania

Realizator

1. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działania

 

 

1. Opracowywanie i rozpowszechnianie oferty pomocy dla całej rodziny osoby uzależnionej

 

Program corocznie uchwalany przez Radę Miasta

2014-2020

 

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

 

Urząd Miasta, MOPS

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

3. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzime

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

2. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Działania

 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Program corocznie uchwalany przez Radę Miasta

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej.

3. Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

4. Działalność informacyjno - edukacyjna oraz szkoleniowej.

5. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

3. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Działania

 

 

1. Współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego z przedstawicielami instytucji w celu realizacji procedury „Niebieskiej Karty".

Program uchwalany przez Radę Miasta

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie

3. Poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy i ich rodzin

4. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE

Działania

 

 

1. Monitoring miasta

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOPS

2. Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami a Powiatową Komendą Policji

3. Wzmożone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Wzmożone patrole miasta przez Straż Miejską i Policję

E. ORGANIZACJA ALTERNATYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

Cele operacyjne

Czas realizacji (lata)

Źródło finansowania

Realizator

1. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI

Działania

 

 

1. Ożywienie roli stadionu w życiu sportowym Mławy

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOSiR

2. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w upowszechnianiu turystyki, sportu i rekreacji

3. Uruchomienie punktu informacji turystycznej

4. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i walorów historycznych okolic

5. Opracowanie szlaków turystycznych w okolicy

2. ZWIĘKSZENIE MIEJSC AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

Działania

 

 

1. Utworzenie ścieżek rowerowych

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOSiR

2. Zwiększenie roli Zalewu w ofercie wypoczynkowej miasta

3. Uatrakcyjnienie ofert w dziedzinie sportu i rekreacji

4. Zwiększenie roli lasu miejskiego w ofercie wypoczynkowej miasta

3. PROGRAMY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania

 

 

1. Wykorzystanie organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do organizacji i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

2014-2020

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne

Urząd Miasta, MOSiR, MDK

2. Organizowanie imprez integracyjnych

3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH:

- Liczba rodzin i dzieci objętych różnymi  formami pomocy przez MOPS,

- Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny,

- Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego,

- Liczba rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie,

- Liczba osób uczestniczących w programach i projektach,

- Liczba rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- Liczba zorganizowanych grup wsparcia i grup samopomocowych,

- Liczba rodzin, z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII

WDRAŻANIE STRATEGII

ZADANIE

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Przedłożenie strategii rozwiązywania problemów społecznych Radzie Miasta Mława

 

Dyrektor MOPS Mława

 

II kwartał 2014 r.

Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na sesji Rady Miasta Mława

 

Rada Miasta Mława

 

II kwartał 2014 r.

Umieszczenie strategii na stronie internetowej Miasta Mława.

Urząd Miasta Mława

 

MOPS Mława

II kwartał 2014 r.

 

Opracowywania programów z uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie ze środków pomocowych

 

MOPS Mława

 

2014 - 2020

Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem przyjętym w celach operacyjnych

Urząd Miasta Mława

MOPS Mława

2014-2020

MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII

ZADANIE

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Monitorowanie działań przyjętych w Strategii rozwiązywania problemów społecznych

MOPS Mława

2014 - 2020

Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych.

MOPS Mława

Do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok Burmistrzowi Miasta Mława

Ocena realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Burmistrz Miasta  Mława

I kwartał każdego roku za rok poprzedni

Ewaluacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych

MOPS Mława

Do końca każdego roku kalendarzowego

Aktualizacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych

MOPS Mława

wg potrzeb

4. UWAGI  KOŃCOWE

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Mławie obejmuje lata 2014 - 2020. Jest działaniem ciągłym i długofalowym. Nie jest dokumentem zamkniętym. Będzie podlegać modyfikacji na skutek zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Przyjęta strategia pozwoli na tworzenie lokalnych programów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę sytuacji życiowej rodzin, integrację oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców. Umożliwi współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.

Podejmowanie działań i realizacja programów uzależnione będą od środków finansowych posiadanych przez samorząd i pozyskanych z zewnątrz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEKS

Ankieta anonimowa

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której zostanie opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Mława

1.  Które z niżej wymienionych problemów dostrzega  Pan/Pani na terenie miasta Mława:

( Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi)

       Bezrobocie

       Alkoholizm

       Narkomania

       Przemoc w rodzinie

       Ubóstwo

       Problemy osób starszych

       Bezdomność

       Niepełnosprawność

       Długotrwała choroba

       Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych

       Samotne wychowywanie dzieci

       Zaniedbanie dzieci

       Przestępczość

       Brak mieszkań

       Izolacja społeczna

       Brak poczucia bezpieczeństwa

       Brak pozytywnych wzorców i autorytetów

       Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu

        Inne (wymienić jakie)………………………………………………………..

2. Które z w/w problemów społecznych wymagają podjęcia natychmiastowego działania

(Proszę wymienić 5 najważniejszych problemów)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Które z problemów społecznych uważa Pan/Pani za najważniejsze u osób starszych i niepełnosprawnych      ( Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi)

       Samotność i izolacja

       Brak opieki ze strony rodziny

       Brak akceptacji w środowisku lokalnym

       Trudny dostęp do specjalistycznych placówek służby zdrowia

       Ograniczone możliwości spędzania czasu wolnego

       Ograniczony dostęp do budynków użyteczności publicznej

       Brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych

       Problemy psychologiczne

       Utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu

       Inne (wymienić jakie)……………………………..

4. Które Pana/Pani zdaniem działania mogą mieć wpływ na rozwiązanie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie ( Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi)

       Zapewnienie w każdej szkole pomocy psychologa i pedagoga

       Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

       Organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych

       Udzielenie pomocy – prawnej

       Działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych

       Współpraca z policją, organizacjami i instytucjami pomagającymi osobom uzależnionym

       Inne (wymienić jakie) ……………………………………

5. Czy czuje się Pan /Pani bezpieczny/a na terenie miasta Mława ?
( Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

       Tak

       Raczej tak

       Nie

       Raczej nie

       Nie mam zdania

       Proszę wymienić trzy najbardziej niebezpieczne Pana/Pani zdaniem miejsca na terenie miasta Mława………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6. Czy szkoły i miejsca publiczne są bezpieczne dla dzieci ?  ( Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

        Tak

        Raczej tak

        Nie

        Raczej nie

        Nie wiem

7. Jaki Pana/Pani zdaniem jest dostęp do służby zdrowia ? ( Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

       Dobry

       Bardzo dobry

       Dostateczny

       Nie mam zdania

8. Które z działań mogą wpłynąć na rozwiązanie problemów społecznych  na terenie miasta Mława

( Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi)

       Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

       Aktywizacja i integracja społeczna

       Organizacja czasu wolnego

       Działania profilaktyczne w zakresie uzależnień

       Działania w zakresie edukacji

       Działania w zakresie sportu i rekreacji

       Lepszy dostęp do służby zdrowia

       Likwidacja barier architektonicznych

       Działania w zakresie bezpieczeństwa

       Pomoc osobom bezdomnym

       Działania na rzecz osób starszych i samotnych

       Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

       Działania na rzecz rodzin z dziećmi

 

 

Metryczka

 

Płeć

    Kobieta

    Mężczyzna

 

Wiek

            18 – 25

            26 – 35

            36 – 45

            46 – 55

            56 – 65

            66 i powyżej

 

Wykształcenie

       Niepełne podstawowe

       Podstawowe

       Gimnazjalne

       Ponadgimnazjalne

       Policealne

       Wyższe

 

Status na rynku pracy

         Pracujący

         Niepracujący(nie zarejestrowany w PUP i nie pobierający świadczeń   ZUS, KRUS)

         Bezrobotny

         Emeryt/rencista

         Inne (jaki?) ………………….

 

 

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie lub przesłanie jej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

06-500 Mława, ul. Narutowicza 6 (Sekretariat – pokój Nr 10) do dnia 30.09.2013 r.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 


[1] www.ipiss.com.pl