start Przetargi i Ogłoszenia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510171252-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 dla Przedszkola nr 4, dla dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, Krajowy numer identyfikacyjny 27105790000000, ul. ul. Gabriela Narutowicza  6, 06-500  Mława, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 654 27 69, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 23 654 35 60.
Adres strony internetowej (url): www.mops-mlawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 dla Przedszkola nr 4, dla dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 dla Przedszkola nr 4, dla dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Posiłki, dla dzieci z przedszkola i klas zerowych składają się z obiadu dwudaniowego przedszkolnego. Żywienie będzie prowadzone w trakcie trwania roku szkolnego. Ilość posiłków będzie ustalona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ilości dzieci skierowanych przez Dyrektora szkoły o udzielenie pomocy w formie dożywiania, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego i bez wydawania decyzji administracyjnej. Umowa zostanie zawarta od dnia 08.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Wykonawca zapewni przygotowanie posiłku obiadowego dla dzieci z przedszkola i klas zerowych składającego się z obiadu dwudaniowego przedszkolnego. Posiłki muszą być pełnowartościowe, odpowiadające wszelkim normom odżywczym i energetycznym oraz sporządzane i wydawane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3733.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Usługi Gastronomiczne Barbara Zbirowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wiśniewo 96E
Kod pocztowy: 06-521
Miejscowość: Wiśniewo
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4032.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4032.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4032.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadniając zastosowanie trybu z wolnej ręki, zamawiający powołuje się na fakt posiadania przez wykonawcę wyłącznego prawa do prowadzenia danej stołówki przedszkolnej. Przedszkole jest związane umową z wykonawcą na prowadzenie stołówki przedszkolnej. Do przedszkola uczęszczają dzieci zakwalifikowane do korzystania z posiłków przedszkolnych, finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Z przyczyn prawnych i organizacyjnych nie jest możliwe świadczenie usługi przygotowania posiłków w kuchni oraz wydawania posiłków w oddziałach przedszkolnych przez innego wykonawcę. W związku z powyższym zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a.