start Przetargi i Ogłoszenia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 375310 - 2016 z dnia 2016-12-29 r.

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 6, Gimnazjum nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, krajowy numer identyfikacyjny 271057900000, ul. ul. Gabriela Narutowicza  6, 06500   Mława, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 23 654 27 69, faks 23 654 35 60, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.mops-mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 6, Gimnazjum nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 6, Gimnazjum nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Posiłki dla uczniów szkół podstawowych, klas zerowych i gimnazjum składają się z obiadu dwudaniowego, dla dzieci z przedszkoli i klas zerowych z obiadu dwudaniowego przedszkolnego.Żywienie będzie prowadzone w trakcie trwania roku szkolnego. Ilość posiłków będzie ustalona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ilości dzieci skierowanych przez Dyrektora szkoły o udzielenie pomocy w formie dożywiania, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego i bez wydawania decyzji administracyjnej. Umowa zostanie zawarta od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Wykonawca zapewni przygotowanie posiłku obiadowego dla uczniów szkół podstawowych, klas zerowych i gimnazjum składającego się z dwóch dań oraz dla dzieci z przedszkoli i klas zerowych z obiadu dwudaniowego przedszkolnego. Posiłki muszą być pełnowartościowe, odpowiadające wszelkim normom odżywczym i energetycznym oraz sporządzane i wydawane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT67977.79
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
S.C Mirella Elżbieta Podlaska Mirosława Radzanowska,  ,  ul. Warszawska 52,  06-500,  Mława,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 73416.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73416.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73416.00
Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wonej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. at  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadniając zastosowanie trybu z wolnej ręki, zamawiający powołuje się na fakt posiadania przez wykonawcę wyłącznego prawa do prowadzenia danej stołówki szkolnej lub dostarczania posiłków na teren szkoły. Szkoła jest związana umową z wykonawcą na prowadzenie stołówki szkolnej oraz dostarczanie posiłków. Do szkoły uczęszczają dzieci zakwalifikowane do korzystania z posiłków szkolnych, finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Z przyczyn prawnych i organizacyjnych nie jest możliwe świadczenie usługi przygotowania posiłków w kuchni oraz wydawania posiłków w stołówce szkolnej przez innego wykonawcę. W związku z powyższym zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 1 lit. a.