start Programy i Projekty Szansa dla Ciebie Konferencja promująca rezultaty projektu systemowego pt. ,,Szansa dla Ciebie” realizowanego przez MOPS w Mławie

PostHeaderIcon Konferencja promująca rezultaty projektu systemowego pt. ,,Szansa dla Ciebie” realizowanego przez MOPS w Mławie

W dniu 21.12.2010 r. odbyła się konferencja promująca rezultaty projektu systemowego pt. ,,Szansa dla Ciebie” realizowanego przez MOPS w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”  Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7. 1. 1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010 r. programem objętych zostało 20 osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających  ze świadczeń  pomocy społecznej. Rada Miejska  w Mławie podjęła uchwałę  wyrażającą  zgodę na realizację w 2010 r. przez MOPS w Mławie projektu systemowego oraz  zobowiązała się  do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % od wartości całego projektu  tj. 22 016,45 zł. Koszt ogólny projektu w 2010 r. wyniósł  209 680,44 zł, dotacja 187663,99 zł.
Działania planowane w projekcie  miały charakter psychoterapeutyczny, edukacyjny, podnoszący kompetencje społeczno-zawodowe.
Podczas realizacji projektu odbywały się szkolenia grupowe i indywidualne  z doradcą zawodowym, poradnictwo specjalistyczne z prawnikiem, psychologiem, pedagogiem i kursy zawodowe w zakresie :
podstaw obsługi komputera,
profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowania,
kierowca - operator wózków jezdniowych,
magazynier,
prawo jazdy kat. B i C,
przedstawiciel handlowy,
księgowość – naliczanie płac
Uczestnikom projektu  sfinansowane zostały badania  lekarskie  w związku z możliwością podjęcia kursów i zatrudnienia oraz  przyznawana była pomoc finansowa – zasiłki celowe od miesiąca czerwca do października 2010 r.
Ponadto w miesiącu sierpniu 2010 r. miało miejsce spotkanie integracyjne w wersji wyjazdowej do Trójmiasta.
Zakładaliśmy, że wszelkie działania zaplanowane w projekcie powinny przyczynić się do zwiększenia poczucia własnej wartości uczestników projektu, wzrostu świadomości i motywacji do działania, zaufania we własne siły oraz pozyskania umiejętności i zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Podejmowane w projekcie systemowym działania ukierunkowane były na wyrównanie szans na rynku pracy kobiet i mężczyzn  narażonych na wykluczenie społeczne . Każdy kto korzysta ze świadczeń pomocy społecznej i jest w wieku aktywności zawodowej mógł wziąć udział w projekcie. Poprzez realizację projektu zapewniony został również rozwój społeczeństwa informacyjnego, gdyż projekt skupiał się na zdobyciu nowych umiejętności tj. obsługa komputera i Internetu.