start Programy i Projekty Szansa dla Ciebie

PostHeaderIcon Szansa dla Ciebie

PostHeaderIcon Projekt systemowy ,,Szansa dla Ciebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie od 2008 r. realizował  projekt systemowy pt. ,, Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”  Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7. 1. 1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu była integracja społeczna i zawodowa osób  uczestniczących w projekcie zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i niepełnosprawności będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, która pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i rozwój zawodowy.

Ponadto wszelkie działania przyczyniły się do wzrostu świadomości i motywacji do działania w celu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej oraz zaufania we własne siły, zwiększenie poczucia własnej wartości, pozyskanie umiejętności i zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Do udziału w projekcie w latach 2008 – 2011 przystąpiło 85 osób, ( 66 K i 19 M), natomiast  zakończyło udział w projekcie 76 osób ( 60 K i 16 M). Uczestnikami projektu systemowego było 85 osób bezrobotnych, w tym 21 osób długotrwale bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne będących w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W latach 2008 – 2011 podczas realizacji projektu odbywały się szkolenia grupowe w zakresie zdobywania nowych kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym, poradnictwo specjalistyczne z prawnikiem, psychologiem, pedagogiem i kursy zawodowe w zakresie m.in.: kurs podstaw obsługi komputera, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowania, operator wózków jezdniowych, magazynier, prawo jazdy kat. B i C, przedstawiciel handlowy, opiekunka domowa, księgowość, spotkania integracyjne. Uczestnikom projektu zostały sfinansowane badanie lekarskie niezbędne do podjęcia kursów zawodowych 
Z uczestnikami projektu podpisywane były kontrakty socjalne.

Działania zaplanowane w projekcie  miały charakter psychoterapeutyczny, edukacyjny, podnoszący kompetencje i umiejętności społeczno-zawodowe.         Ukierunkowane na wyrównanie szans na rynku pracy kobiet i mężczyzn  zagrożonych  wykluczeniem społecznym. Poprzez realizację projektu zapewniony został również rozwój społeczeństwa informacyjnego, gdyż projekt skupia się na zdobyciu nowych umiejętności tj. obsługa komputera i Internetu.

Projekt był zgodny z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Mławy na lata 2006-2013, która kładzie nacisk na opracowanie i realizację projektów dotyczących poprawy funkcjonowania osób i rodzin w społeczeństwie.

Każdego roku kwota wkładu własnego przeznaczona była na wsparcie finansowe dla uczestników projektu – zasiłki celowe.

Wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie otrzymały zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursów i szkoleń.

W latach 2008 – 2011 r. MOPS w Mławie wydatkował na realizację projektu systemowego „Szansa dla Ciebie” 777 187,79 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 695 569,93 zł i wkład własny 81 617,86 zł.

2008 r.

Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości 143 484 zł, wkład własny wyniósł 16 848 zł. Kwota ogólna -  160 332 zł.

Uczestnikami projektu było 21 kobiet po 35 roku życia, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Udział w projekcie zakończyło 18 kobiet.

W 6 miesięcy po zakończeniu projektu została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna i okazało się, że 11 osób podjęło pracę.

Kursy: kurs komputerowy(18 osób), opiekunka domowa (9 osób) i profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i fakturowania (9 osób).

2009 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie otrzymał środki w wysokości 214 432 zł. – wkład własny gminy wynosił 10,5% t.j. 22.515,36 zł , dotacja 191 916,64 zł Do projektu przystąpiło 20 osób bezrobotnych (14K i 6M) i wszystkie zakończyły swój udział w projekcie.

Po przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej w 6 miesięcy po zakończeniu projektu systemowego  – 10 osób podjęło pracę.

Kursy: komputerowy, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowania, kurs księgowości – naliczanie płac (1 osoba), kurs prawa jazdy kat. B i Kat. C, kierowca operator wózków jezdniowych,

2010 r.

Koszt ogólny projektu  wyniósł 209 680,44 zł. Wkład własny w wysokości 10,5 % od wartości całego projektu wyniósł 22 016,45 zł, dotacja 187 663,99 zł. Do udziału w projekcie przystąpiło 21 osób  ( 15 K i 6 M) bezrobotnych a zakończyło udział 20 osób (15 K i 5 M ).

Kursy: komputerowy – podstawy obsługi komputera, profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i fakturowania, przedstawiciel handlowy, magazynier, kierowca operator wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kat B i C

2011 r.

Ogólny koszt projektu w 2011 r. wyniósł 192 743,35 zł , wkład własny 20 238,05 zł, dotacja 172 505,30 zł.

Uczestnikami projektu były 23 osoby (16 K i 7 M) bezrobotne w tym 2 osoby niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zagrożone wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie zakończyło 18 osób (13 K i 5 M).

Kursy: kurs podstaw obsługi komputera, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowania, kierowca operator wózków jezdniowych, magazynier, prawo jazdy kat. B i C, przedstawiciel handlowy.

 

PostHeaderIcon Projekt systemowy ,,Szansa dla Ciebie”

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zakończył realizację projektu systemowego pt. ,,Szansa dla Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Konferencja promująca rezultaty projektu systemowego ,,Szansa dla Ciebie"

 

W dniu 20.12.2011 r. w Miejskim Domu Kultury w Mławie odbyła się konferencja promująca rezultaty projektu systemowego ,,Szansa dla Ciebie” realizowanego  przez MOPS w Mławie w 2011r.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych,  firmy szkoleniowe wraz z wykładowcami oraz media.

O potrzebie realizacji projektu i jego efektach mówiła Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, omawiając  działania i cele projektu systemowego.

Odbyła się prezentacja  podejmowanych działań w ramach Aktywnej integracji . Wykonane zdjęcia obrazowały  przebieg szkoleń, kursów, spotkań integracyjnych oraz informacyjnych.

Uczestnikom projektu na spotkaniu zostały wręczone zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursów i szkoleń.

Spotkanie przy kawie przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze.

 

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na zakup artykułów spożywczych na konferencję promującą rezultaty projektu systemowego pt. :Szansa dla Ciebie” w dniu 20.12.2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych  będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w projekcie  systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zaproszonych gości

wybrał ofertę złożoną przez POLOmarket – Detal Sp z o. o. 06-500 Mława, ul. Zduńska 23 z uwagi na zaoferowane  najniższe ceny i duży wybór  artykułów spożywczych, owoców i ciast.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

Dorota Kaczorek-Urban

 

Mława, dnia 20.12.2011 r.

 

PostHeaderIcon Zapytanie cenowe

 

Mława, dnia 16.12.2011 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na załączonym formularzu cenowym na przykładowe artykuły spożywcze, napoje i owoce, które będą potrzebne do zorganizowania konferencji promującej rezultaty projektu systemowego pt „Szansa dla Ciebie” w dniu 20.12.2011 r. realizowanego przez tut. Ośrodek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej  Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wynajem sali konferencyjnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę wynajmu sali konferencyjnej na konferencję promującą rezultaty projektu pt „Szansa dla Ciebie” w dniu 20.12.2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego i dla zaproszonych gości wybrał ofertę złożoną przez Miejski Dom Kultury  06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13 z uwagi na najniższą zaoferowaną cenę.

Mława, dnia 15.12.2011 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

Dorota Kaczorek-Urban


 

PostHeaderIcon Zapytanie cenowe

Mława, dnia 07.12.2011 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajęcie sali konferencyjnej na 4 godziny (od 13.00 do 17.00) w dniu 20.12.2011 r. dla 40 osób (18 uczestników projektu i zaproszonych gości) na terenie miasta Mławy na konferencję promującą rezultaty projektu systemowego pt. „Szansa dla Ciebie” na załączniku Nr 1 – „Formularz oferty” i  dołączenie do formularza oferty załącznika Nr 2 – „Oświadczenie”. Jest to działanie z zadania „Zarządzanie projektem” związane z realizacją projektu systemowego pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanego w 2011r. przez tut. Ośrodek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej  Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do Wynajmującego należy zapewnienie sali, dostępu do WC, sprzątnięcie sali i WC po zakończonym spotkaniu.

Termin składania oferty cenowej - do dnia 15.12.2011 r. do godziny 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 lub faxem na nr 23 654 3560 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

Dorota Kaczorek-Urban

Załączniki:

1. Formularz oferty

2.Oświadczenie

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem sali szkoleniowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę wynajmu sali szkoleniowej na świadczenie usług szkoleniowych w dniu 25.11.2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez

Ligę Obrony Kraju Stowarzyszenie  00-791 Warszawa , ul. Chocimska 14

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Mławie 06-500 Mława, ul. Narutowicza 19

z uwagi na najniższą zaoferowaną cenę.

 

Mława, dnia 24.11.2011 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

 

Dorota Kaczorek-Urban

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługi szkoleniowe w zakresie treningów kompetencji  i umiejętności społecznych  pt. „ABC Savoir Vivru” w ilości 7 godzin w dniach 25 listopada 2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez Pracownię Rozwoju „Inkubator” Hanna Kuczkowska 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 5. Wybrana oferta uzyskała łącznie największą ilość punktów w kryterium najniższa cena i doświadczenie – 100 punktów.

Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty i uzyskali punkty:

Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO-PARTNER 06-500 Mława,

ul. Dzierzgowska 8 – 85  punktów,

.

Mława, dnia 24.11.2011 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

 

Dorota Kaczorek-Urban

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi żywieniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu i podaniu wyżywienia (obiadów i przerw kawowych) na szkoleniu w zakresie treningów kompetencji i umiejętności społecznych  w dniu 25 listopada 2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez firmę „Mirella” Elżbieta Podlaska Mirosława Radzanowska 06-500 Mława, u. Warszawska 52 z uwagi na zaoferowaną  najniższą cenę.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

 

Dorota Kaczorek-Urban

 

Mława, dnia 24.11.2011 r.

 

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie usługi dotyczącej przygotowania spotkania integracyjnego

w dniu 26.11.2011 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na wykonanie usługi dotyczącej przygotowania spotkania integracyjnego w dniu 26.11.2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej uczestniczących w  projekcie  systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez firmę „Mirella” Elżbieta Podlaska Mirosława Radzanowska 06-500 Mława, ul. Warszawska 52 z uwagi na zaoferowaną  najniższą cenę i zaproponowane menu.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

Dorota Kaczorek-Urban

Mława, dnia 23.11.2011 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7