start Programy i Projekty Pomoc państwa w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania

PostHeaderIcon Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty został ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).
Sposób realizacji programu wieloletniego, a także sposób planowania i dokonywania podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu oraz zakres i formy monitorowania realizacji programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze. zm.).

Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Programem objęci są:
a. dzieci do 7 roku życia,
b. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:

 • bezrobocia;
 • bezdomności
 • sieroctwa
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 715,50 zł lub dochód na osobę w rodzinie 526,50 zł tj. 150% kryterium dochodowego, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – 351 zł.

         W celu objęcia programem większej liczby dzieci Rada Miejska w Mławie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomoc w formie obiadów przysługuje dzieciom z rodzin najuboższych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.702 zł miesięcznie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, wielodzietność, samotne wychowywanie lub innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.

 

 

 

 

  Uchwała Nr  III/29/2010

 Rady Miejskiej w Mławie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w 2011 roku w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz art. 3 pkt 1 lit. a i b i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w 2011 r. w zakresie dożywiania do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    

inż. Krzysztof Wasiłowski