start Program Rodzina 3+ UCHWAŁA Nr XXXIV/332/2013

PostHeaderIcon UCHWAŁA Nr XXXIV/332/2013

RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających  do polepszenia warunków życiowych rodzin

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z  poźn. zm.),  w związku z art.17 ust.2 pkt  4 i art.110 ust.10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z poźn. zm.), Rada Miasta Mława z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się 
w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą  na terenie Miasta Mława (także wielodzietne rodziny zastępcze), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia
w przypadku, gdy dziecko uczy się  lub studiuje.

 

§ 2.

1. Uchwala niniejsza ma na celu:

1)      zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępu do płatnych imprez kulturalnych i sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez jednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Miasto Mława oraz korzystania z ich obiektów;

2)      umacnianie rodziny oraz wspieranie funkcjonowania rodziny wielodzietnej;

3)      poprawę warunków materialnych rodzin wielodzietnych poprzez stosowanie preferencyjnych zniżek.

2. Działania o których mowa w ust.1 są elementem polityki społecznej realizowanej w Mławie, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku i nazwane są Programem „Rodzina 3+”.

3. W celu wspierania rodzin wielodzietnych obok instytucji miejskich mogą włączać się inne podmioty, nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z Samorządem Miasta Mława, w tym prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności na terenie Miasta Mława, które wyrażają chęć włączenia się do Programu „Rodzina 3+”, zwane dalej Partnerami. Wzór deklaracji przystąpienia do Programu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Regulamin współpracy Samorządu Miasta Mława z Partnerami w ramach Programu „Rodzina 3+” określi Zarządzenie Burmistrza Miasta Mława.

 

§3.

Realizacja celów, o których mowa w § 2  będzie odbywała się poprzez:

1)      umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu  do oferty płatnych imprez w Miejskim Domu Kultury w Mławie  poprzez stosowanie 50 % zniżki od obowiązującej  ceny biletów;

2)      umożliwienie dostępu do zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Mławie  poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia;

3)      50% zniżki na bilety do kina „Kosmos” w Mławie;

4)      zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej możliwości do zakupu biletów z 50 % zniżką na  korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wstępu na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie;

5)      umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach - 50% zniżki od obowiązujących  cen biletów z krytej pływalni w Mławie;

6)      umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach - 50% zniżki od obowiązujących cen biletów z oferty Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;

7)      promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach nie powiązanych strukturalnie
i kapitałowo z Samorządem Miasta Mława oferującego usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;

8)      uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez Samorząd Miasta Mława we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;

9)      współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin wielodzietnych;

10)  rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności twórczych, sportowych, artystycznych oraz lingwistycznych członków rodzin wielodzietnych.

 

§ 4.

1. Jako potwierdzenie do korzystania z uprawnień, o  których mowa w § 3 wprowadza się  Kartę  Rodziny  3+.

2. Wzór Karty Rodziny 3+ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Karta Rodziny 3+ będzie ważna w roku szkolnym, bądź akademickim.

4. Kartę  Rodziny 3+  będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej.

5. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany jest do okazywania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot.

 

§ 5.

1. Uzyskanie Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica (opiekuna) złożony w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o wydanie karty rozpatruje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie
1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

3. Karta wydawana jest bezpłatnie.

4. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

5. Urząd Miasta Mława nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie  Karty przez użytkownika Karty osobom nieobjętym Programem „Rodzina 3+”.

6. Użytkownik karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.

7. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, właściciel lub jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie organ, który wydał Kartę wraz z prośbą o wydanie nowej.

8. W przypadku utraty uprawnień, właściciel lub jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie organ, który wydał Kartę oraz jej zwrot.

 

§ 6.

1. Użytkownik na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z Samorządem Miasta Mława, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Rodzina 3+”.

2. Wykaz aktualnych Partnerów oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława www.mlawa.pl.

 

§ 7.

Środki niezbędne na realizację celów o których mowa w §3 pokrywane są z budżetu Miasta Mława.

 

 

§8.

1.Jednostką koordynującą realizację jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawi Radzie Miasta Mława informację o realizacji uchwały za poprzedni rok najpóźniej do 30 października każdego roku.

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

 

§ 10.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

inż. Krzysztof Wasiłowski