start Profilaktyka Społeczna Do zakresu działania Działu należy:

Koordynowanie zadań własnych miasta związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wynikających z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

a)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

b)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży

d)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

e) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

f) współpraca z ościennymi gminami w zakresie wspólnych przedsięwzięć z  ww. tematyki

g) stała współpraca z innymi urzędami i instytucjami potrzebna do efektywnego i kompleksowego realizowania w/w zadań

i) obsługa telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i ofiar  przemocy w rodzinie, dyżur psychologa, prawnika, policjantów itp.

j) pomoc merytoryczna osobom zgłaszającym wnioski o obowiązkowe leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych