start Pomoc Społeczna Pomoc Rzeczowa

PostHeaderIcon Pomoc Rzeczowa

PostHeaderIcon ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Praca socjalna

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi bez względu na posiadany dochód. Udzielana jest również osobom/ rodzinom nie korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia  lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Składki na ubezpieczenie zdrowotne

MOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego, świadczeń opiekuńczych ( świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu


Pomoc rzeczowa

MOPS udziela pomocy rzeczowej prowadząc magazyn rzeczy używanych w Mławie przy ulicy Płocka 4/6.


Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeżeli rodzina nie jest w stanie zorganizować pogrzebu lub jest brak rodziny


Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne prawne, psychologiczne, pedagogiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mławie, ul. Padlewskiego 13 udzielane są porady i wsparcie psychologa, prawnika i pedagoga. W celu umówienia się ze specjalistami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 23 654-35-60 lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 pok. Nr 10 (sekretariat).


Schronienie

Udzielenia schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnieni aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W schronisku nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.


Posiłek

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS zapewnia gorący posiłek osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Od kilku lat ośrodek opłaca za dożywianie dzieci w szkołach oraz przyznaje posiłek osobom potrzebującym w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze udzielane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi te obejmują: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza. Zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Udzielane są w MOPS dla dzieci z zaburzeniami rozwoju( głównie autyzm i ADHD) i dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone są przez psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę i rehabilitanta.


Kierowanie do DPS

Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a rodzina i gmina nie jest w stanie zapewnić opieki kierowane są do Domów Pomocy Społecznej.
Pobyt w DPS jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłaty za pobyt w DPS ponoszą: mieszkaniec domu – do wysokości 70 % swojego dochodu, małżonek, zstępni, wstępni ( gdy dochód tych osób przekracza 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).
Za pobyt w DPS opłaty wnoszą w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do DPS.


Inne formy pomocy:

- działalność grup wsparcia i samopomocy
- udział w  zbiórkach żywności w okresie przedświątecznym
– organizowanie prac społecznie użytecznych we współpracy z PUP w Mławie w celu aktywizowania osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- kierowanie osób starszych, niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej do Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych