start Pomoc Społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

PostHeaderIcon Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP,
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem Rzeczypospolitej Polskiej Statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo świadczeń przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł
rodzinie której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym kryterium dochodowym rodziny
przy jednoczesnym wystąpienia co najmniej
jednego z następujących powodów: niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, samotnego wychowywania, wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenie losowe.
Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania pomniejszony o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób