start Pomoc Społeczna

PostHeaderIcon Pomoc Społeczna

PostHeaderIcon WNIOSEK O POMOC

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie

 

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie

 

PostHeaderIcon Kryteria Dochodowe

 

PostHeaderIcon NOWE KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ KWOTY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ od dnia 01.10.2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r. poz. 1058), od dnia 1 października 2015 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe:

1.dla osoby samotnie gospodarującej – wynosi 634,00 zł

2.dla osoby w rodzinie                        - wynosi 514,00 zł

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Maksymalna kwota zasiłku stałego – wynosi 604,00 zł

Pomoc w formie obiadów przysługuje dla dzieci w szkołach, żłobku i przedszkolu, gdy dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie ( tj. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie),

Pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje osobom samotnie gospodarującym, które własnym staraniem nie są w stanie sobie przygotować, gdy dochód nie przekracza 951,00 zł ( tj. 150% kryterium dochodowego dla osoby samotnie  gospodarującej), zaś osobie w rodzinie, gdy dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288,00 zł

 

PostHeaderIcon Dyżury asystenta rodziny

Asystent przyjmuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie ul. Narutowicza 6, pok. nr 1

Poniedziałek 8.00-16.00

Środa 8.00-10.00

Czwartek 8.00-10.00

Piątek 8.00-10.00

 

PostHeaderIcon Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela. Wniosek o udzielenie pomocy może złożyć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Formy wniosku mogą być następujące :

- wniosek w piśmie skierowanym do MOPS bezpośrednio lub przekazany wg właściwości;
- wniosek ustny, przyjęty do protokołu przyjęcia (załącznik) – w takim wypadku powinien być podpisany przez wnoszącego oraz pracownika, który go przyjął;
- wniosek za pośrednictwem  telefaksu, poczty elektronicznej;
- wniosek innej osoby lub instytucji za zgodą osoby zainteresowanej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP,
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem Rzeczypospolitej Polskiej Statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo świadczeń przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł
rodzinie której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym kryterium dochodowym rodziny
przy jednoczesnym wystąpienia co najmniej
jednego z następujących powodów: niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, samotnego wychowywania, wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenie losowe.
Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania pomniejszony o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób 

PostHeaderIcon Powody przyznania pomocy

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
  ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.