start Pomoc Społeczna

PostHeaderIcon Pomoc Społeczna

PostHeaderIcon NOWE KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ KWOTY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ od dnia 01.10.2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r. poz. 1058), od dnia 1 października 2015 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe:

1.dla osoby samotnie gospodarującej – wynosi 634,00 zł

2.dla osoby w rodzinie                        - wynosi 514,00 zł

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Maksymalna kwota zasiłku stałego – wynosi 604,00 zł

Pomoc w formie obiadów przysługuje dla dzieci w szkołach, żłobku i przedszkolu, gdy dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie ( tj. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie),

Pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje osobom samotnie gospodarującym, które własnym staraniem nie są w stanie sobie przygotować, gdy dochód nie przekracza 951,00 zł ( tj. 150% kryterium dochodowego dla osoby samotnie  gospodarującej), zaś osobie w rodzinie, gdy dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288,00 zł

 

PostHeaderIcon Dyżury asystenta rodziny

Asystent przyjmuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie ul. Narutowicza 6, pok. nr 1

Poniedziałek 8.00-16.00

Środa 8.00-10.00

Czwartek 8.00-10.00

Piątek 8.00-10.00

 

PostHeaderIcon Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela. Wniosek o udzielenie pomocy może złożyć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Formy wniosku mogą być następujące :

- wniosek w piśmie skierowanym do MOPS bezpośrednio lub przekazany wg właściwości;
- wniosek ustny, przyjęty do protokołu przyjęcia (załącznik) – w takim wypadku powinien być podpisany przez wnoszącego oraz pracownika, który go przyjął;
- wniosek za pośrednictwem  telefaksu, poczty elektronicznej;
- wniosek innej osoby lub instytucji za zgodą osoby zainteresowanej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

osobie samotnie gospodarującej której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł
rodzinie której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
przy jednoczesnym wystąpieniu ubóstwa oraz co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP,
Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na osiedlanie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP,
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

PostHeaderIcon Powody przyznania pomocy

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, itd.
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.