start O Nas Działania

PostHeaderIcon Działania

PostHeaderIcon DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2008R

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie działa na podstawie: Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI /158/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14.11.2007 r., Regulaminu Organizacyjnego oraz aktów prawa miejscowego wydanych przez Radę Miasta, Burmistrza Miasta i Dyrektora Ośrodka.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie finansowana była:

1)     ze środków budżetu miasta

2)     ze środków budżetu państwa

W 2008 r. MOPS realizował zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

3) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudnionych było 47 pracowników na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie: psycholog, logopeda, dwóch pedagogów, rehabilitant realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekunki domowe i specjalista ds. BHP.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MOPS w Mławie w skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:

1)     Dział Pomocy Środowiskowej

2)     Dział Świadczeń Rodzinnych

3)     Dział Świadczeń

4)     Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

5)     Dział Kadrowo - Administracyjny

6)     Dział Finansowo-Księgowy

7)     Dział Profilaktyczno-Społeczny

8)     Dział Dodatków Mieszkaniowych

POMOC SPOŁECZNA I JEJ REALIZACJA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Działalność MOPS z zakresu pomocy społecznej w 2008 r. koncentrowała się głównie na:

- rozpoznaniu sytuacji materialno- bytowej, określeniu potrzeb i ustalenie planu pomocy osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych, w naturze i usługach,

- świadczeniu pracy socjalnej prowadzącej do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:

1)     udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

2)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

3)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

4)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

5)     praca socjalna

6)     organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

7)     dożywianie dzieci

8)     sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

9)     kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu

10)przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych

11)opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

12)podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym realizacja programów osłonowych

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

2)     opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

3)     organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

4)     realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych

FORMY I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

W Mławie zamieszkuje 30 490 mieszkańców.

Wsparcie systemem pomocy społecznej objęto około 6,5% ogółu mieszkańców.

Realizacja zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przebiegała zgodnie z opracowanym budżetem zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Udzielane świadczenia z pomocy społecznej dostosowane były do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób zgłaszających się o pomoc z uwzględnieniem możliwości finansowych Ośrodka.

Obowiązujące kryterium dochodowe w pomocy społecznej: 351 zł na osobę w rodzinie i 477 zł dla osoby samotnej.

Pomoc udzielana była w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Pomoc w formie zasiłków celowych i okresowych przeznaczona była na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a przede wszystkim na zakup żywności, opału, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia.

Pomoc w formie świadczeń niepieniężnych m.in. posiłki przyznawane były osobom samotnym, które własnym staraniem nie były w stanie go sobie zapewnić i dzieciom w szkołach i przedszkolach.

Z usług opiekuńczych korzystały osoby wymagające pomocy osób drugich w wykonywaniu podstawowych czynności domowych.

POMOC SPOŁECZNA

Ważną grupę spraw w naszej działalności stanowiły świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz działalność profilaktyczno-społeczna na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Z różnych form pomocy społecznej w 2008 r. korzystało 2041 osób z 733 rodzin i ze świadczeń rodzinnych korzystało 2610 rodzin.

W 2008r. po raz pierwszy realizowany był projekt systemowy p.t. „Szansa dla” Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który wspólfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, po 35 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY W MOPS

1. Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Program miał na celu zmniejszenie problemu niedożywienia dzieci z rodzin najuboższych i ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i rodzin o najniższych dochodach.

W celu objęcia programem większej liczby dzieci Rada Miejska w Mławie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Żywność z programu PAED.

W ramach programu pomocą objętych było      181 rodzin. Ogółem w 2008 r. wydano 21 672 kg żywności. Artykuły żywnościowe trafiły do najbardziej potrzebujących osób i rodzin bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych itp., które spełniały kryterium dochodowe, w myśl ustawy o pomocy społecznej. Głównym asortymentem była: mąka, cukier, makaron, mleko, ser żółty, serki topione.

Program realizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług korzystało 19 osób w tym jedna osoba dorosła z usług psychologa. Dzieci w wieku od 4-13 lat korzystały z usług świadczonych przez logopedę, rehabilitanta i pedagoga specjalnego. Usługi świadczone były zarówno w miejscu zamieszkania, jak również w Ośrodku. Usługi w całości finansowane były ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

4. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Przy współpracy z innymi instytucjami dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej brały udział w wypoczynku letnim:

- 10 dzieci uczestniczyło w obozie wypoczynkowym w Gorzowie organizowanym przez PCPR,

- 20 dzieci przebywało na obozie profilaktyczno-terapeutycznym w stanicy Hufca ZHP Węgorzewo w Przerwankach

- 50 dzieci uczestniczyło w wycieczce do Warszawy.

5. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Usługi świadczyło 13 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i 15 opiekunek na umowę zlecenie. Pomocą objętych było 73 osoby wymagające opieki osób drugich, ze względu na wiek, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Koszt 1 godziny usług wynosił 7 zł. Opłata za usługi była ustalana w zależności od dochodu osoby lub rodziny i świadczona nieodpłatnie bądź za częściową lub całkowitą odpłatnością zgodnie z obowiązującymi przepisami /ustawa o pomocy społeczn ; Uchwała Rady Miejskiej w Mławie Nr XIX/230/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r

6. Pomoc rzeczowa.

W 2008 r. - 38 osobom udzielono pomocy w naturze - m.in. mydło, proszek, ręczniki, pościel.

Ponadto w Ośrodku prowadzona była zbiórka odzieży używanej oraz pośredniczyliśmy przy przekazywaniu osobom i rodzinom najuboższym z terenu miasta Mławy mebli, sprzętu AGD od osób fizycznych i instytucji.

7. Pomoc osobom samotnym i niepełnosprawnym.

MOPS w celu  zapewnienia pomocy i schronienia osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym, którym gmina nie jest w stanie zapewnić podjął następujące działania:

-  do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych skierowano 14 osób / przy współpracy ze Stacją CARITAS w Mławie i służbą zdrowia/,

- w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych umieszczono 7 osób bezdomnych, w tym 2 osoby spoza trenu miasta Mławy /tut. Ośrodek ma podpisane porozumienie z Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu ,,MAR-KOT” w Miączynie Dużym/

- do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Chorych na SM w Dąbku skierowano 6 osób.

- w Domu Pomocy Społecznej w 2008 r. umieszczono 2 osoby /opłaty w DPS w 2008 r. ponoszone były za 7 osób,

8. Usługi kąpielowe.

Z tej formy pomocy skorzystało  97 osób.

9. Grupy wsparcia.

Grupa Wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju

Grupa powstała w 2004 r., tworzą ją rodzice dzieci korzystających ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w tut. Ośrodku.

Spotkania członków grupy odbywają się raz w miesiącu i mają na celu wzajemne wspieranie się, wymianę doświadczeń, uwag i wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z wychowywaniem swoich dzieci i zastosowania nowych metod terapii.

Służy pomocą i radą rodzicom borykającym się z podobnymi problemami.

Grupa Wsparcia emerytów i rencistów  „Złota Jesień”

Grupa działa przy MOPS od około 10 lat skupia 30 emerytów i rencistów. Celem grupy jest poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego członków Grupy, zmniejszenie izolacji społecznej zapewnienie wzrostu poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Emeryci i renciści mają możliwość spotykania się codziennie w tut. Ośrodku przy kawie i herbacie, spożywania gorącego posiłku, za który ponoszą sami odpłatność oraz rozwijania swoich zainteresowań i miłego spędzania czasu.

Od 2006 r. członkowie grupy ,,Złota Jesień” corocznie biorą udział w konkursie amatorskiej twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych organizowanym przez DPS w Zakrzewie.

Grupa wsparcia współuzależnionych kobiet „Nadzieja”.

Grupa działa od miesiąca czerwca 2007 r. skupia kobiety z rodzin, w których występuje problem choroby alkoholowej.

Członkowie grupy raz w miesiącu spotykają się w MOPS wymieniając między sobą doświadczenia, rozwiązując swoje trudne rodzinne problemy, poznając instytucje pomocowe oraz nowe możliwości rozwojowe rodziny.

W spotkaniach biorą udział psycholog oraz osoby zapraszane z instytucji znajdujących się na terenie Mławy udzielających wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.

Dzieci z tych rodzin podczas spotkań mają zapewnioną opiekę, ponadto te które mają problemy w nauce mogą liczyć na pomoc młodzieży wolontariuszy.

Członkowie grupy oraz ich dzieci brały udział również w zorganizowanym przez pracowników MOPS spotkaniach okolicznościowych m.in. spotkanie z okazji dnia Matki, ,,Andrzejkowe”, opłatkowe, choinka integracyjna, pikniku integracyjnym ,,Połączyć dwa światy”, pikniku profilaktycznym ,,Chcę być zdrowy, bezpieczny i trzeźwy”.

Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych ,,Amazonki”

Członkowie stowarzyszenia – kobiety po mastektomii oraz z problemami onkologicznymi spotykają się w tut. Ośrodku od listopada 2006 r. Korzystają z pomocy psychologa zatrudnionego w MOPS. Organizują sobie też czas wolny.

10. Wolontariat.

MOPS realizuje Program „Wolontariat w OPS”. W 2008 r. zostały podpisane umowy z 20 wolontariuszami uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie oraz ZSZ nr 2. Wolontariusze brali udział w miesiącu styczniu 2008 r. w XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomagali przy organizacji pikniku integracyjnego pt. „Połączyć dwa światy”, pikniku profilaktycznym ,,Chcę być zdrowy, bezpieczny i trzeźwy” .Ponadto uczestniczyli w realizacji projektu „Starszy Brat Starsza Siostra” - pomagali dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym w nauce i organizowali czas wolny dzieciom niepełnosprawnym. Od 1 grudnia 2007 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie działa pogotowie lekcyjne. Wolontariusze, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie pomaga dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów w nauce. Zajęcia prowadzone są w świetlicy Ośrodka. Ponadto wolontariusze brali udział w organizowanych akcjach profilaktycznych przez MOPS dotyczących uzależnień – roznosili ulotki.

W miesiącu listopadzie brali udział przy zbiórce żywności w największych sklepach spożywczych na terenie miasta Mławy. Zebrane artykuły spożywcze, przeznaczone były na zorganizowanie paczek świątecznych dla najuboższych rodzin. W miesiącu grudniu 2009 r. wolontariusze brali udział w uroczystym rozdawaniu paczek dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu miasta Mławy w MDK i w zorganizowaniu choinki integracyjnej – dzieci z SUO i z grupy wsparcia

Ponadto raz w tygodniu w tut. Ośrodku przyjmował emerytów i rencistów, udzielał porad lekarskich - lekarz wolontariusz.

  1. 11. Świąteczne paczki dla rodzin i dzieci

Ze zbiórek i przekazanych artykułów przygotowano 31 paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin. Ponadto paczki świąteczne otrzymało 41 osób samotnych korzystających z jednego gorącego posiłku dziennie oraz 125 dzieci z najuboższych rodzin z terenu miasta Mławy. Artykuły spożywcze do tych paczek pochodziły od sponsorów i częściowo zakupione były ze środków własnych.

Paczki dla dzieci uroczyście zostały wręczone przez Mikołaja w Kinie ,,Kosmos”. Pracownicy socjalni i wolontariusze przygotowali część artystyczną.

12. Poradnictwo specjalistyczne

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne /psycholog, prawnik, pedagog/ świadczone było mieszkańcom miasta Mławy w Punkcie Konsultacyjnym Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa od miesiąca marca 2008 r.,wszystkim, którzy mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

REALIZACJA  MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2008 ROKU

Od 1-go lipca 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przejął realizację zadań z zakresu profilaktyki społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W związku z powyższym został utworzony Dział Profilaktyczno-Społeczny. Podjęte w 2008 roku działania miały na celu przede wszystkim:

─      zmniejszenie rozmiaru szkód powodowanych przez alkohol,

─      promocję zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych środków uzależniających,

─      zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z ryzykownym nadużywaniem alkoholu oraz używaniem narkotyków, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży,

─      zmniejszenie uciążliwości w życiu rodzinnym spowodowanych nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków przez członków rodziny,

─      promowanie postaw społecznych istotnych dla profilaktyki uzależnień,

─      doprowadzenie poprzez inicjowanie działań profilaktycznych i informacyjnych do ograniczenia i zmiany struktury spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków psychoaktywnych,

─      wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki adresowanych szczególnie do dzieci i młodzieży.

Na bazie Działu Profilaktyczno-Społecznego funkcjonował również Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Celem działań punktu jest wspieranie osób i rodzin z problemami: psychospołecznymi, uzależnienia, współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz wychowawczymi.

Wsparcie realizowane było poprzez: motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, opiekę terapeutyczną, działania wzmacniająco-motywujące, psychoedukację.

Punkt obsługiwany był przez:

─      prawnika –

─      psychologa

─      pedagoga

Na bazie powstałego porozumienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ośrodków Wsparcia oraz Komendy Powiatowej Policji z Działem Profilaktyczno-Społecznym współpracował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie pracy i konsultacji zespołu jego działania opierały się na kierowaniu osób, rodzin do specjalistów, których zadaniem było udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

W pierwszym półroczu 2008 roku przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ".

W czerwcu został zorganizowany piknik rodzinny inaugurujący kampanię. W ramach kampanii uczniowie mławskich szkół przystąpili do konkursu zatytułowanego "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ".

W październiku w Urzędzie Miasta w obecności władz miasta oraz wychowawców 5 laureatom konkursu zostały wręczone nagrody ufundowane przez Fundację Trzeźwy Umysł.

Podczas Dni Mławy oraz festynu rodzinnego w parafii św. Jana Kantego wystawiony został stolik profilaktyczny, przy którym można było uzyskać istotne informacje dotyczące problemu uzależnień.

Mieszkańcom Mławy została przedstawiona oferta działań Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz szereg materiałów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Na przełomie lipca i sierpnia w ramach akcji "WAKACJE 2008" do młodzieży oraz wszystkich mieszkańców miasta Mławy skierowane zostały plakaty zatytułowane "WAKACJE BEZ RYZYKA" oraz ulotki pod takim samym tytułem plakaty zatytułowane "PRZEŁAM PRZEMOC” oraz ulotki pod takim samym tytułem.

Plakaty trafiły do wszystkich kościołów, szkół, poradni i przychodni rodzinnych oraz instytucji pożytku publicznego na terenie miasta Mławy, m.in.:

Kolejnym działaniem w zakresie profilaktyki było zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyjazdu dla 20 dzieci w wieku od 8 do 16 roku życia na obóz profilaktyczno-terapeutyczny w okolice Giżycka. Obóz zorganizowany był pod hasłem: "DZIĘKUJĘ, NIE PIJĘ, NIE BIORĘ". W czasie trwania obozu zrealizowanych zostało wiele programów profilaktycznych, m.in.: "Poznajmy się", "Radości i smutki", "Promyk", "Bez trawki", "Anoreksja i bulimia", "Pojedynek ze stresem", "Pewnego razu…", "Nikotyna wciąga", "Młodzi bez agresji", "Uważaj na nieznajomych", "Jak to ze złościuchem było…", "Asertywni", "Polubić siebie", "Koło ratunkowe". Podczas trwania obozu były prowadzone Arkusze Obserwacji Psychologicznej.

Poza zajęciami profilaktycznymi i terapeutycznymi dzieci uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Giżycka, brały udział w różnorodnych konkursach, zawodach, pokazach walk wschodnich oraz pokazach udzielania pierwszej pomocy. Dzieci w trakcie trwania obozu miały zapewnioną stałą opiekę medyczną.

W sierpniu została także zorganizowana jednodniowa wycieczka dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do Warszawy. W czasie pobytu w Warszawie na dzieci czekały różnorodne atrakcje, m.in.: wizyta w Centrum Rozrywki "HULAKULA", zwiedzanie ZOO oraz posiłek w restauracji McDonald’s.

W lipcu i sierpniu odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy "SAMI SWOI" przy ulicy Piekiełko 66.

W świetlicy prowadzone były zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój, a także prowadzące do zaspokojenia wszelkich potrzeb poznawczych dzieci.

Sierpień przebiegał pod hasłem: "SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI". Zorganizowana została kolejna akcja poparta plakatami oraz ulotkami pod tym samym tytułem.

Materiały zostały rozprowadzone do wszystkich instytucji na terenie miasta Mławy, natomiast ulotki zostały rozpropagowane wśród mieszkańców.

Ponadto wzięto udział w ogólnopolskiej kampanii "CIĄŻA BEZ ALKOHOLU" oraz "NIE PIJ ZA JEGO ZDROWIE", które zostały poparte ulotkami i plakatami.

Na zakończenie wakacji został zorganizowany piknik profilaktyczny pod hasłem: "CHCĘ BYĆ ZDROWY, BEZPIECZNY I TRZEŹWY".

Celem pikniku było m.in.: zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami dbania o higienę osobistą, a także prawidłowego odżywiania; przedstawienie, w jaki sposób powinniśmy dbać o własne zdrowie; zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz ze sposobami odpowiedniego postępowania w sytuacjach zagrożenia, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego narkotyki i alkohol są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży?!

Od września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wszedł w porozumienie z mławskimi szkołami podstawowymi (Szkoła Podstawowa nr 1; Szkoła Podstawowa nr 4; Szkoła Podstawowa nr 6; Szkoła Podstawowa nr 7) organizując w nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prowadzone są zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój, a także prowadzące do zaspokojenia wszelkich potrzeb poznawczych dzieci. Poza tym organizowane są dla dzieci okolicznościowe imprezy (m.in.: "Andrzejki"; "Mikołajki"; "Jasełka-spotkanie opłatkowe z rodzicami"; "Walentynki"; "Dzień Kobiet"; "Dzień Chłopaka"; "Dzień Babci i Dziadka") wpisane w edukacyjny kalendarz. Dzieci objęte są dożywianiem.

Na przełomie września i października w ramach akcji antynarkotykowej do wszystkich kościołów, szkół, poradni i przychodni rodzinnych oraz instytucji pożytku publicznego na terenie miasta Mławy skierowane zostały plakaty zatytułowane "SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW"; "NIE WARTO"; "NIE BĄDŹ GŁUPI – NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ"; "BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW"

Odbyły się także dwie edycje (wrzesień/październik) szkolenia dla sprzedawców z zakresu przestrzegania prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu w świetle Ustawy z dn. 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Od października 2008 roku prowadzone są w szkołach (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) zajęcia profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne z zakresu:

─      bezpieczeństwa w kontaktach z rówieśnikami, z dorosłymi;

─      przemocy rówieśniczej;

─      przemocy ze strony dorosłych;

─      uzależnień;

─      savoir-vivre;

─      wagarów;

─      strategii radzenia sobie ze stresem;

─      promocji zdrowego stylu życia.

Zrealizowane zostały następujące programy:

─      "POWIEDZ PAPIEROSOM STOP";

─      "SAVOIR-VIVRE DLA NASTOLATKÓW";

─      "NIGDY WIĘCEJ NA WAGARY";

─      "WALCZ Z AGRESJĄ – ZACZNIJ OD SIEBIE";

─      "PRZEŁAM PRZEMOC";

─      "BYĆ ZDROWYM – TO MODNE";

─      "NARKOTYK – ŚMIERCI DOTYK CZYLI WSZYSTKO O NARKOMANII";

─      MŁODZIEŻ I ALKOHOL"; (pakiet filmowy DVD pt.: "DZIĘKUJĘ NIE PIJĘ"; "DZIĘKUJĘ NIE BIORĘ")

W trakcie spotkań uczniowie otrzymywali gadżety związane z tematyką zajęć, m.in.: długopisy z nadrukowanymi hasłami antynarkotykowymi: "NARKOTYK – ŚMIERCI DOTYK"; "NARKOTYKOM MÓWIMY NIE"

Akcja jest kontynuowana w 2009 roku.

Na przełomie października i listopada w ramach akcji antynikotynowej do młodzieży oraz wszystkich mieszkańców miasta Mławy skierowane zostały ulotki zatytułowane "POWIEDZ PAPIEROSOM STOP" oraz "NIE PALI, NIE PIJE, A CHODZI I BIJE…"

Na mocy Mławskiego Porozumienia "PRZEŁAMAĆ PRZEMOC" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej propagując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy był współorganizatorem konferencji oraz debaty, która odbyła się w dniach 25-26.11.2008r. na temat przemocy i agresji. Uczestniczyła w niej bardzo licznie młodzież z mławskich szkół.

W grudniu zorganizowano i przeprowadzono przedświąteczną akcję skierowaną do kierowców pod hasłem: "TRZEŹWY KIEROWCA".

W grudniu zakupiono także ulotki zatytułowane: "DZIECKO A PRZEMOC W RODZINIE" oraz "ALKOHOL NISZCZY MŁODOŚĆ"

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1. Prenumerata czasopisma z zakresu promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień, pt.: "Wychowawca".

2. Szkolenie osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

3. Przekazywanie materiałów edukacyjno-profilaktycznych do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

4. Udział przedstawicieli grup Anonimowych Alkoholików "ZODIAK" oraz "WÓLKA" w spotkaniu organizacyjno-informacyjnym oraz w konferencji i debacie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Uczestnictwo w dwudniowej konferencji Sieci Gmin Wiodących w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Łodzi.

6. Udział członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w szkoleniach pt.: "Zadania i kompetencje członków miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle rekomendacji państwowej agencji rozwiązywania problemów alkoholowych"; "prawo w praktyce" oraz "Zadania i kompetencje miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w środowisku lokalnym".

STATYSTYKA

W 2008 r. w Ośrodku:

- wydano 21 672 kg żywności otrzymanej z Banku Żywności dla 181 rodzin potrzebujących pomocy, w których było 357 osób

- wydano  5973 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

- przeprowadzono 3067 rodzinnych wywiadów środowiskowych , w tym do innych instytucji -  74 i u 39  dłużników alimentacyjnych,

- w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej :  w 16 przypadkach wystąpiono z wnioskiem  do Prokuratury z art. 209 KK za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów oraz złożono 5 wniosków do Starosty Powiatu Mławskiego o zatrzymanie praw jazdy

- wykonano 285 kart informacyjnych i informacje dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Urzędu Miasta, Policji itd.

-  dla  263 kombatantów wydano  postanowienia do Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w celu przyznania pomocy finansowej

- wydano na piśmie około 776 zaświadczeń do różnych instytucji dot. osób korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

- zawarto 71 kontraktów socjalnych z osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej

- w miesiącu marcu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

- w miesiącu kwietniu został powołany Zespół ds.przemocy w rodzinie; zostało podpisane porozumienie z Dyrektorem Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- wypełniono 19 Niebieskich Kart z ofiarami przemocy

- wykonano pracę socjalna na rzecz 346 rodzin, które korzystały i nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. 71 rodzin usamodzielniło się (nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej).