start O Nas Akty Prawne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

PostHeaderIcon ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Od dnia 1 listopada 2009 r.:
1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 504,00 zł;
2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 583,00 zł;
3) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
a) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym
mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1 000,00 zł;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi
400,00 zł miesięcznie;
6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko,
nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 80,00 zł
miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24
roku życia;
9) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o
którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
10) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w
której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły
podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się,
legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności,
b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek
szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole
ponadgimnazjalnej;
11) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której
mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1 000,00 zł na jedno dziecko;
12) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi
153,00 zł miesięcznie;
13) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy, wynosi
520,00 zł miesięcznie.
§ 2. Do dnia 31 października 2009 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy,
oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie
dotychczasowych przepisów.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr
130, poz. 903).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2009 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk