start O Nas ZADANIA MOPS

PostHeaderIcon ZADANIA MOPS

 


Pomoc Społeczna jest instytucją, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie działa na podstawie:
- Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
- Regulaminu Organizacyjnego,
- Aktów prawnych wydanych przez:

 • Radę Miasta,
 • Burmistrza Miasta,
 • Dyrektora Ośrodka.

Realizacja Zadań

MOPS realizuje zadania wynikające z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty,
 • innych ustaw.


Realizacja zadań przebiega zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Miejską. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa.


Zadania realizowane przez MOPS.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków: okresowych, celowych, specjalnych celowych,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności,
- przyznawanie pomocy w naturze,
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym realizacja programów osłonowych.


Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.


Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów