start Niepełnosprawni Projekt ,,Razem w szeroki świat”

PostHeaderIcon Projekt ,,Razem w szeroki świat”

OPIS PROJEKTU

Projekt pt. ,,Razem w szeroki świat” podjęty w 2015 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6  jest skierowany do osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia.

Stowarzyszenie zgodnie z statutem  prowadzi działalność na rzecz całej społeczności lokalnej, ale przede wszystkim na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, samotnych.Charakterystyczną cechą współczesnej cywilizacji jest rosnąca liczba osób, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoich problemów na skutek wrodzonych wad organicznych, urazów czy przebytych chorób.

Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r. Według nich liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln i stanowiła 12,2 % ludności kraju.

W powiecie mławskim liczącym 74 703 mieszkańców – 11 199 to osoby niepełnosprawne, co stanowi 15,23 % ogółu mieszkańców.
Na podstawie danych uzyskanych z Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Mławie w 2014 r. korzystało z zasiłków pielęgnacyjnych 803  osoby, ze świadczenia pielęgnacyjnego 125 osób, z zasiłku dla opiekuna  111 osób, z specjalnego zasiłku opiekuńczego  34  osoby, z zasiłków stałych z pomocy społecznej 144 osoby. Niepełnosprawność nie jest wyłącznie zjawiskiem medycznym czy problemem opiekuńczym, obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery rozwoju człowieka oraz wszystkie aspekty jego funkcjonowania, angażując przy tym potencjał rodziny i zasoby społeczne. Rosnący udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie ludności wymaga nowego spojrzenia na ich miejsce w społeczeństwie. Nie wystarczy tylko wspierać te osoby lecz należy tworzyć warunki do szerszego i aktywnego ich udziału w rozwoju. Wymaga to z jednej strony przygotowania się społeczeństwa do tej zmieniającej się sytuacji jak i przygotowania osób niepełnosprawnych do życia, pracy, pełnienia ról społecznych w swoich środowiskach lokalnych i społeczeństwie.

Problemem podstawowym jest nie tylko dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji medycznej i rehabilitacji społeczno-zawodowej, ale również do  komunikacji ze środowiskiem - instytucjami usługowymi i kulturalnymi oraz uczestnictwem w życiu publicznym. Osoby z niepełnosprawnością nie wymagają specjalnych praw, nie oczekują ich i o nie nie walczą. Chcą jedynie dostępu do praw przynależnych każdemu człowiekowi, każdemu obywatelowi.

Młodzież z niepełnosprawnością też marzy o dorosłości, o przyszłości porównywalnej z przyszłością rówieśników, o samodzielności i o życiowej samorealizacji na miarę powszechnych  standardów. Nie zawsze rodzice, czy opiekunowie pozwalają im dorosnąć. Osoby niepełnosprawne zbyt łatwo ,,zwalniane’’ są z pełnienia ról człowieka dorosłego.

Zasadniczym celem projektu będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia  ról życiowych – w rodzinie, społeczeństwie poprzez podjęte działania w projekcie  i naukę jak mają radzić sobie w życiu codziennym. Ponadto projekt zakłada wspieranie osób niepełnosprawnych w zaplanowanych działaniach, które mogą przyczynić się do rozbudzenia i uświadomienia osobom niepełnosprawnym swoich potencjalnych możliwości, zdolności i talentu. Przewidujemy, że działania te mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim przeciwdziałać do utrwalania przez osobę niepełnosprawną obrazu siebie jako osoby zmarginalizowanej i dalszego wchodzenia w tę rolę. Chodzi o problem samowykluczenia oraz ściśle z nim powiązany problem bezradności, który rodzi się wobec negatywnych doświadczeń życiowych.

UZASADNIENIE

Podjęcie projektu przez  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 wynika z potrzeby szerzenia idei integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, służącej kształtowaniu nowych współcześnie postaw wobec problemów związanych z niepełnosprawnością zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie ma na celu integrację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, promowanie zrozumienia problemów niepełnosprawnych przez osoby zdrowe, przypomnienie, że osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia dla ochrony swej godności, praw i dobra.

 

Cel główny

Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia  ról życiowych – w rodzinie, społeczeństwie poprzez naukę jak mają radzić sobie w życiu codziennym.

Cele szczegółowe

  1. Zmniejszenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych
  2. Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych
  3. Wzrost samopoczucia osób niepełnosprawnych
  4. Promowanie aktywnego uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym
  5. Większe zrozumienie problemów niepełnosprawnych przez osoby zdrowe
  6. Kształtowanie pozytywnych postaw emocjonalno – społecznych między ludźmi o niższym poziomie sprawności fizycznej i umysłowej

 

Metody realizacji projektu

Kontakt z potencjalnymi podmiotami mogącymi wesprzeć przedsięwzięcie – instytucje, organizacje pozarządowe, wolontariusze, osoby fizyczne służące swoją wiedzą, doświadczeniem, możliwościami.