start Instytucje i Organizacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PostHeaderIcon Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

06-500 Mława, ul. Reymonta 4
tel.
(0-23) 654-43-56; fax. 655-29-48
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny pracy Centrum
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

Centrum jest jednostką budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
W wykonaniu zadań Centrum współpracuje:

1. Z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Centrum może zlecać podmiotom, o których mowa w pkt. 1 realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.

3. Centrum wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej - własne i z zakresu administracji rządowej.

Zakres działania Centrum obejmuje:

1. zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,

2. pomoc uchodźcom,

3. organizowanie i zapewnianie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie,

4. opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

6. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,

7. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

8. pomoc w intergracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,

9. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,

10. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczanych w nich dzieci,

11. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej,

12. doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

13.podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

14. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.