start Instytucje i Organizacje Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie

PostHeaderIcon Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie

Siedziba:
06-500 Mława
ul. Słowackiego 16
tel (0-23) 654-41-33

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 5 września 2002r. powstał w Mławie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie mieści się na ul. Słowackiego 16. Działa on w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
- tworzenie warunków umożliwiających większy dostęp do szeroko pojmowanych
świadczeń jak rehabilitacja społeczna, socjo - i psychoterapia, opieka pielęgniarska
i działania usprawniające;
- tworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjno - kulturalnych,
samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności;
- kształtowanie i rozwijanie zasad współżycia w środowisku poprzez wychowanie
i edukację, uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz
utrzymywanie kontaktów z użytkownikami innych Domów;
- kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób
niepełnosprawnych intelektualnie poprzez współpracę z samorządem lokalnym,
instytucjami i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim
oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie ma charakter powiatowy i koedukacyjny. Przeznaczony jest dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku powyżej 18 roku życia. Jest placówką pobytu dziennego i działa w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00.
Obecnie w Domu tym prowadzone są:
1. świadczenia w formie:
- rehabilitacji ruchowej,
- psychoterapii indywidualnej i grupowej,
- opieki pielęgniarskiej - podstawowa pomoc medyczna, trening wyglądu
zewnętrznego i higieny ciała,
2. Terapia zajęciowa w formie:
- prac zespołowych i indywidualnych z możliwością wyboru przez użytkowników
rodzaju zajęć np. zajęcia techniczne, plastyczne, muzyczne, krawieckie czy
kulinarne,
- zajęcia klubowe o charakterze kulturalno - rekreacyjnym,
3. Trening umiejętności społecznych obejmujący czynności dnia codziennego, mający
charakter terapii aktywizującej:
- kształtowanie i utrwalanie umiejętności przebywania w grupie,
- nauka gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- nauka poruszania się w kuchni,
- pomoc i nauka w załatwianiu spraw osobistych w różnych urzędach i instytucjach.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie stwarza użytkownikom szansę na odzyskanie przez ich zdolności do funkcjonowania w określonych rolach społecznych. Zwiększa i wzmacnia ich stopień samodzielności oraz stwarza warunki do pełniejszej integracji w lokalnej społeczności.