start GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

PostHeaderIcon STYPENDIA POMOSTOWE

Uprzejmie Państwa informujemy o rozpoczęciu XIII -ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2014/2015. Segment IA.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

- dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub I rok jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych;

- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów ;

- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl;

- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 176 zł lub 1 344 zł., gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 22 sierpnia 2014 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.