start Dodatki Mieszkaniowe

PostHeaderIcon Dodatki Mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym finansowanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

I. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)
- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2020 r. poz 256 z poź.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.
- Uchwała nr XVI/185/2004 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub faktyczną powierzchnię, jeżeli jest ona mniejsza lub równa powierzchni normatywnej

II. WYMAGANE DOKUMENTY
Wnioski:
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Załączniki:
-tytuł prawny: decyzja o przydziale, umowa najmu, wyciąg z KW, u osób bez tytułu prawnego – wyrok sądu z orzeczeniem uprawnienia do lokalu zamiennego lub socjalnego
-zaświadczenia o dochodach za wymagany okres (pełnych trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) wszystkich członków gospodarstwa domowego: emerytury, renty, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, alimenty, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochód z hektara przeliczeniowego w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochody z pracy i inne, dochody z nieudokumentowanych źródeł – w formie pisemnego oświadczenia złożonego w obecności urzędnika
-orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
-aneks do czynszu lub zaświadczenie zarządcy lokalu o wysokości wydatków na lokal mieszkalny obowiązujących w miesiącu składania wniosku.
W przypadku domu jednorodzinnego – dokument potwierdzający własność oraz zaświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym budynku z Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie,
-rachunki za energię elektryczną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.
Dokumenty do wglądu: dowód osobisty.

III. OPŁATY
Nie podlega

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dział Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku- 8:00 – 16:00

Pokój nr 4 (parter)

V. OSOBY DO KONTAKTU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dział dodatków mieszkaniowych
pok. nr 4, tel. 023 654 35 60 w.17

VI. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin ustawowy: - jeden miesiąc
Przeciętny czas realizacji w Ośrodku – ok. 30 dni
Sposób załatwienia:
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Działu Dodatki Mieszkaniowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VIII. UWAGI
Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest:
-posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu lub
-bez tytułu prawnego - dotyczy osób oczekujących na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego
-zachowanie normy powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:
1osoba - 35mkw.
2 osoby - 40mkw.
3 osoby - 45mkw.
4 osoby - 55mkw.
5 osób - 65mkw.
6 osób - 70mkw.
7 osób - 75mkw.,
Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 mkw. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 mkw. jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 175% najniższej emerytury tj. kwoty  2100,00 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tj. kwoty 1500,00 zł brutto.
/Minimalna emerytura od 01.03.2020. wynosi 1200,00./ Kwota dodatku mieszkaniowego nie może być niższa niż 2% najniższej emerytury 1200,00 tj. 24,00 zł.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie dokumentów o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zaświadczenie o dochodach

RODO

Oświadczenie