start Dodatek Energetyczny Dodatek Energetyczny DODATEK ENERGETYCZNY

PostHeaderIcon DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

-      której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2017 r. poz. 180);

-      która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402) wysokość dodatku energetycznego wynosi:

a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;

b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesiąc;

c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje :

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Warunki uzyskania dodatku energetycznego:

1) złożenie stosownego wniosku  o przyznanie dodatku energetycznego

2) posiadanie  aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

3) posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwanie w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Stroną tej umowy musi być osoba, na którą jest wydana decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji  o przyznaniu dodatku energetycznego (Dz.U. z 2014r,poz. 224) znosi obowiązek wniesienia opłaty skarbowej przy ubieganiu się o przyznanie dodatku energetycznego.

Druki  Wniosku o przyznanie dodatku energetycznego  można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 w pokoju Nr 4 oraz ze strony internetowej  MOPS : www.mops-mlawa.pl

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego