start Archiwum

PostHeaderIcon Zima 2010/2011

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Kierownik Działów MOPS mgr Anna Boćkowska
Specjalista Pracy Socjalnej – Alicja Murawska
I. CZAS REALIZACJI PROJEKTU
Okres zimowy – XI 2010 do III 2011
II. ADRESACI PROJEKTU
Mieszkańcy miasta Mławy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej
III. CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia i zredukowania
negatywnych skutków okresu zimowego, szczególnie w odniesieniu do
osób starszych i bezdomnych.
IV. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Pomoc osobom bezdomnym w znalezieniu schronienia
2. Zapewnienie gorącego posiłku /z wkładką mięsną/ osobom, które
własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić
3. Wypłata zasiłków na zakup opału, żywności i ciepłej odzieży
4. Pomoc przy zakupie opału i żywności
5. Pomoc rzeczowa /zapewnienie ciepłej odzieży, obuwia zimowego, kocy
– pozyskanych ze zbiórki od osób fizycznych/
6. Udostępnienie łaźni w tut. Ośrodku dla osób pozbawionych ciepłej wody
i pomieszczeń łazienkowych – korzystanie z usług kąpielowych.
7. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i
niepełnosprawnym
VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. Współpraca ze schroniskami i noclegowniami na terenie województwa
mazowieckiego
a) przygotowanie listy schronisk i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
MOPS Mława i innych instytucjach oraz kościołach na terenie miasta
Mławy ;
b) skierowanie apelu do mieszkańców miasta Mławy o możliwości
przekazywania informacji o osobach bezdomnych
2. Wspólne patrole pracowników socjalnych z pracownikami Straży
Ochrony Kolei w Działdowie na dworcach PKP
3. Nawiązanie kontaktu ze składami opałowymi w Mławie w sprawie
zakupu opału /ustalenie ceny węgla, dowozu, godzin otwarcia składu
opałowego, zorganizowanie worków do opału/.
4. Ustalenie dyżurów pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka w
soboty, gdy zajdzie taka konieczność w okresie zimowym.
5. Przygotowanie informacji o pracy Ośrodka i apel do mieszkańców o
współpracę w niesieniu pomocy osobom potrzebującym /wskazanie
godzin urzędowania pracowników w Ośrodku i pełnionych dyżurach,
przedstawienie dostępnych form pomocy/.
6. Współpraca z instytucjami, służbami miejskimi /TBS, Straż Miejska,
Służba Zdrowia, Straż Pożarna, Powiatowa Komenda Policji / w celu
osiągnięcia efektywnego działania na rzecz osób bezdomnych.
7. Wzmożona kontrola środowisk przez pracowników socjalnych –
docieranie do osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji –
ustalanie potrzeb i przyznanie stosownej pomocy.
8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT”
Miączyn Duży, gm. Szreńsk – zgodnie z podpisanym porozumieniem o
współpracy.
VII. REZULTATY
1. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.
2. Zapewnienie żywności, opału, ciepłej odzieży osobom tego
potrzebującym
3. Przełamanie izolacji społecznej wśród mieszkańców miasta Mławy
4. Zwiększenie skuteczności działań na rzecz środowiska lokalnego
5. Lepsze poznanie wzajemnych kompetencji i możliwości wśród instytucji
niosących pomoc.