start Archiwum

PostHeaderIcon Ogólna informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie wzorem lat ubiegłych w związku z okresem jesienno – zimowym opracował i od listopada 2010 r. realizuje projekt  ,,Zima 2010/2011, który skierowany jest do mieszkańców miasta Mławy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Podejmowane działania zmierzają do złagodzenia negatywnych skutków okresu zimowego, szczególnie w odniesieniu do osób starszych, bezdomnych, ubogich.

Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej albo na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
Ośrodek udzielając pomocy musi kierować się w jej formach i rodzajach określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ). Obowiązujące kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty - 477 zł miesięcznie, dla osoby w rodzinie 351 zł miesięcznie. W przypadku dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie realizuje program ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie uchwałą z dnia 26 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Mławie podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy dzieciom  do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w 2010r. w zakresie dożywiania do wysokości 200% kryterium dochodowego tj. 702 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Uchwała została podjęta w celu objęcia pomocą większej liczby dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach.

W ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” MOPS w Mławie zapewnia także gorący posiłek /z porcją mięsną / osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, gdy dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej tj. 715,50 zł miesięcznie i dla osoby w rodzinie kwoty 526,50 zł miesięcznie.
W związku z okresem zimowym MOPS w Mławie zamieścił ogłoszenia w instytucjach na terenie miasta Mławy, w blokach mieszkalnych na klatkach schodowych, na dworcach PKP i PKS, w Kościołach, w telewizji kablowej informację o zgłaszaniu się osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, osób starszych i ubogich w celu otrzymania stosownej pomocy oraz sporządził również wykaz najbliższych noclegowni z aktualnymi telefonami. Ponadto wykaz noclegowni znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego został zamieszczony na stronie internetowej MOPS w Mławie. 
MOPS w Mławie zwrócił się również z apelem do mieszkańców miasta Mławy o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych do tut. Ośrodka, Straży Miejskiej, Policji.
MOPS w Mławie ma podpisane porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Miączynie Dużym, który prowadzi Ośrodek dla osób bezdomnych przez całą dobę. Osoby przebywające w Ośrodku w Miączynie Dużym z terenu miasta Mławy, mają przyznawane zasiłki celowe na ich wniosek na opłacenie  pobytu w Ośrodku w miesiącu, w którym zwrócą się do tut. Ośrodka o pomoc.
W okresie zimowym przede wszystkim staramy się pomóc osobom bezdomnym w znalezieniu schronienia. Osobom bezdomnym i innym osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej tut. Ośrodek udziela pomocy żywnościowej pozyskanej z Banku Żywności w Ciechanowie.
MOPS w Mławie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji przyznaje również zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, żywności i ciepłej odzieży. Udziela również  pomoc rzeczową / odzież, obuwie, meble i sprzęt AGD – pozyskane ze zbiórki od osób fizycznych i instytucji/. W miesiącu listopadzie bieżącego roku został uruchomiony magazyn  rzeczy używanych w budynku kotłowni PEC - Mława, Osiedle Młodych 10.

MOPS w Mławie świadczy usługi kąpielowe dla osób pozbawionych ciepłej wody i łazienki. Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym zapewnia usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania.
W okresie zimowym prowadzona jest wzmożona kontrola środowisk przez pracowników socjalnych – docieranie do osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji – ustalanie potrzeb i przyznanie stosownej pomocy.

Organizowany jest wspólny patrol pracowników socjalnych z pracownikami Straży Ochrony Kolei w Działdowie na dworcach PKP w Mławie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie współpracuje z instytucjami, służbami miejskimi /TBS, Strażą Miejską, Służbą Zdrowia, Strażą Pożarną, Powiatową Komendą Policji, osobami fizycznymi/w celu efektywnego działania na rzecz osób bezdomnych oraz osób i rodzin z terenu miasta Mławy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W miesiącu grudniu 2010 r. tut. Ośrodek weźmie udział w świątecznej zbiórce żywności w największych sklepach na terenie miasta Mławy w celu zorganizowania paczek świątecznych dla dzieci i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.