start Archiwum

PostHeaderIcon Prace Społecznie Użyteczne w Mławie

Na terenie gminy Mława na mocy porozumienia z dnia 31.03.2010 Nr 2/2010/PSU pomiędzy Starostą Mławskim i Burmistrzem Miasta Mławy organizowane są prace społecznie użyteczne. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych wprowadzona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wykonują je osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Tegoroczny plan przewiduje skierowanie do prac społecznie użytecznych na terenie gminy Mława 22 osób w okresie od 2 kwietnia do 30 listopada 2010r.. Osoby bezrobotne wyznaczone przez MOPS, skierowane są przez Urząd Pracy do prac w jednostkach organizacyjnych gminy takich jak Urząd Miasta, szkoły, przedszkola, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum. Biblioteka.

Są to prace gospodarczo porządkowe oraz pomoc przy organizowaniu prac kulturalno oświatowych.

Prace Społecznie użyteczne odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za godzinę pracy wypłacane jest świadczenie w wysokości 6,80 zł. Starosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60 % wypłaconego świadczenia.

Czytaj więcej na temat prac społecznie użytecznych...