start Archiwum

PostHeaderIcon ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2010
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 26 lutego 2010r.
Burmistrz Miasta Mławy
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym – realizacja programów
edukacyjno – profilaktycznych w świetlicach środowiskowych i klubach dla
młodzieży.
I Postanowienia ogólne.
Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
(Dz.U. z 2005r.,Nr 264, poz. 2207, Uchwały Nr XL/442/2009 Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
dla Miasta Mławy.
II. Rodzaj, cel zadania oraz koszty pokrywane z dotacji.
1. Cel zadania.
Konkurs ma na celu wspieranie programów i działań realizowanych na rzecz dzieci
i młodzieży dotkniętych uzależnieniami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
a) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
b) realizacja programów profilaktycznych jako działań wspierających przeciwdziałanie
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie cyklicznych
zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Beneficjenci zadania.
Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Mławy.
4. Koszty pokrywane z dotacji.
Środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio
związanych z realizacją zadania publicznego, niezbędnych do jego realizacji
w szczególności:
a) koszty realizacji programów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym,
b) zakup materiałów o tematyce profilaktycznej (np. filmy, ulotki, broszury),
c) wynagrodzenie kadry specjalistycznej ( psycholog, pedagog).
Koszty wynagrodzenia nie mogą przekraczać 90% otrzymanej dotacji. W ramach realizacji
zadania należy przeprowadzić 9 programów profilaktycznych (średnio jeden program
w miesiącu).
III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r.
Na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2010 roku przeznacza się kwotę: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które
działają w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień
i posiadają odpowiednie zapisy w swoim statucie.
V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację wyż. wym. zadań określają przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
(Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia
zadania lub powierzenia wykonania zadania.
3. Kwota przyznanych środków na realizację zadania może być niższa od wnioskowanej.
4. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za
prawidłową realizację zadania.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje
umowa pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
działającym z upoważnienia Burmistrza Miasta Mławy a wyłonionym oferentem.
VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 6 kwietnia 2010 r. do godz 1000
2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
3. Druki można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
ul. Narutowicza 6, pok nr 7 albo ze strony internetowej www.mops-mlawa.pl
lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Do oferty dodatkowo należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego, ewidencji przedsiębiorców,
b) kserokopię statutu,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
d)oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymania dotacji ze środków
publicznych zgodnie z art. 145 ust.6 w związku z art. 190 ustawy o finansach publicznych,
e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w pkt . V.1 oferty
partnerskiej),
f) szczegółowy opis realizacji programów (zakres tematyczny, liczba godzin, terminy),
g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących program (ukończone studia
wyższe na kierunkach psychologia, pedagogika).
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(zgodnie z zapisami wyciągu z rejestru KRS lub rejestru przedsiębiorców).
6. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami
w rejestrze.
7. Oferty wypełnione pismem maszynowym lub drukowanym wraz z załącznikami
należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława (pok. nr 4 sekretariat w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Konkurs ofert”). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą
elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Ośrodka lub data
stempla pocztowego.
VII. Zasady i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Wybór ofert nastąpi w przeciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana
Zarządzeniem Dyrektora MOPS.
3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i przyznaniu bądź odmowie dotacji
podejmuje Burmistrz Miasta Mławy na podstawie rekomendacji przedstawionej przez
Komisję Konkursową.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach, niekompletne, wypełnione
nieczytelnie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji
składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem
do wzięcia udziału w konkursie, złożone po terminie.
5. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczną zadania
przeprowadzoną przez Komisję Konkursową.
6. W trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy:
a) oferta została złożona w terminie i na właściwym formularzu,
b) oferta została wypełniona kompletnie i czytelnym pismem,
c) załączono komplet wskazanych w niniejszym ogłoszeniu załączników,
d) oferent jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty,
7. Przy ocenie merytorycznej oferty brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z priorytetami określonymi dla zadania, ujętymi w rozdziale II,
b) użyteczność projektu dla mieszkańców Miasta: rezultaty i spodziewane efekty,
c) przekonujący plan działania oraz trafność jego ukierunkowania,
d) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
e) dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem Mława,
f) jasność i rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu,
g) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,
h) udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację
zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.
9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
10. Po zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta Mławy wniosku o wybór realizatorów
zdania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
w Mławie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, podane na stronie
internetowej Ośrodka www.mops-mlawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej
umowie.
VIII. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2010r.
2. Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wyboru
i dofinansowania oferty będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą
(oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej
niż wnioskowana,
b) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie
umowy,
c) sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4. W trakcie realizacji zadania, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:
a) zgodne z zawartą umową realizowanie zadania merytorycznego,
b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań
merytorycznych,
d) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
a) remonty budynków,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą,
e) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu,
f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
g) działalność polityczną i religijną.
IX. Informacja o wsparciu finansowym realizacji zadania publicznego w sferze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w poprzednim roku.
Liczba dofinansowanych zadań 1
Liczba dofinansowanych podmiotów 1
Kwota dotacji na dofinansowanie zadań 20 000 zł
Informacji udziela Pani Justyna Wyszkowska - referent administracyjny,
pok. nr 7 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, tel: 0-23 654 35 60,
e-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.