start Archiwum

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE O PRACĘ

OGŁOSZENIE O PRACĘ

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie poszukuje osoby do organizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi
w świetlicy środowiskowej

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą,

albo

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

b) co najmniej 2 letni staż pracy z dziećmi;

c) w placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie była skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

 

Wymagania dodatkowe:

a) udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi,

b) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie
w sytuacjach konfliktowych.

 

Zakres wykonywanych zadań:

a) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze,

b) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

c) planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,

d) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć plastyczno-technicznych i sportowych, rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,

e) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy.

 

Informacja o warunkach pracy:

a) praca na umowę zlecenie w godzinach popołudniowych (9 godzin tygodniowo),

b) praca w budynku i na zewnątrz świetlicy przy ul. Piekiełko 66 oraz na terenie miasta,

c) praca związana z pracą z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej, tj. że kandydat nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

6. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

 

CV powinno być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz własnoręcznym podpisem.

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z dopiskiem:

Dotyczy ogłoszenia o pracę – wychowawca w świetlicy środowiskowej” do dnia
20 września 2016r.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną niezwłocznie zniszczone.