start Aktywizacja Zawodowa Prace Społecznie Użyteczne

PostHeaderIcon Prace Społecznie Użyteczne

PostHeaderIcon Prace Społecznie Użyteczne w 2016r.

 

Od kwietnia 2016 na terenie gminy Mława na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Mławskim i Burmistrzem Miasta Mławy organizowane są prace społecznie użyteczne.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu Burmistrza sporządził roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, który zawiera: rodzaje prac, liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, którzy mogą zostać skierowani do prac i przesłał go do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Osoby bezrobotne wyznaczone przez MOPS, skierowane są przez Urząd Pracy do prac w jednostkach organizacyjnych gminy takich jak szkoły, przedszkola, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta.

Prace Społecznie użyteczne odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Są to prace gospodarczo porządkowe Za godzinę pracy wypłacane jest świadczenie w wysokości 8,10 zł. Starosta (Powiatowy Urząd Pracy) na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60 % wypłaconego świadczenia.

W 2016 r. 31 osób zostało objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Przewidziano 5840 godzin wykonywania tych prac. Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016r - 47 304,00 zł (28 382,40 refundacja z UP, 18 921,60 budżet gminy).

 

PostHeaderIcon Prace Społecznie Użyteczne w 2015r.

Od kwietnia 2015 na terenie gminy Mława na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Mławskim i Burmistrzem Miasta Mławy organizowane są prace społecznie użyteczne.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu Burmistrza sporządził roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, który zawiera: rodzaje prac, liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, którzy mogą zostać skierowani do prac i przesłał go do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Osoby bezrobotne wyznaczone przez MOPS, skierowane są przez Urząd Pracy do prac w jednostkach organizacyjnych gminy takich jak szkoły, przedszkola, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta.

Prace Społecznie użyteczne odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Są to prace gospodarczo porządkowe Za godzinę pracy wypłacane jest świadczenie w wysokości 8,10 zł. Starosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60 % wypłaconego świadczenia.

W 2015r. 31 osób zostało objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Przewidziano 5840 godzin wykonywania tych prac. Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015r - 47 304,00 zł (28 382,40 refundacja z UP, 18 921,60 budżet gminy).

 

PostHeaderIcon Prace Społecznie Użyteczne w naszym mieście.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Na terenie miasta Mława organizowane są od 2008r. Przez te lata, wiele osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu naszego miasta skorzystało z tej formy wsparcia. Organizowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne na terenie miasta Mława organizowane są na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Mławskim i Burmistrzem Miasta Mława. Porozumienie określa w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostaną skierowani w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jednego bezrobotnego bez prawa do zasiłku,
 • rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne,
 • okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych,
 • obowiązek informowania starosty i kierownika powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowanego bezrobotnego bez prawa do zasiłku,
 • wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Na początku roku kalendarzowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie sporządza plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych uwzględniający liczbę osób, ilość godzin oraz rodzaj prac społecznie użytecznych. Są to z reguły prace gospodarczo porządkowe. Osoby bezrobotne wytypowane przez MOPS, kierowane są przez Powiatowy Urząd Pracy do prac w jednostkach organizacyjnych Miasta takich jak Urząd Miasta, szkoły, przedszkola, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum. Biblioteka. Pracownicy socjalni sporządzają kontrakt socjalny z osobami skierowanymi, w którym bezrobotni zobowiązują się do wykonywania określonych prac w danym okresie. Odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za godzinę pracy wypłacane jest świadczenie Aktualne kwoty ustalane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2013r, poz.674 z późn. zm.). Świadczenie to nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

 • bez prawa do zasiłku,
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Organizacja Prac Społecznie użytecznych przynosi wiele korzyści, m. in. zapewnienie minimalnych środków do życia, aktywizację zawodową, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, zapoznanie z rynkiem pracy, przywracanie na rynek pracy, ograniczenie możliwości wykonywania pracy „na czarno”, zwiększenie poczucia własnej wartości, motywację do szukania i podjęcia stałej pracy, wsparcie działań społeczności lokalnej, weryfikowanie osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy społecznej.

Krótkie podsumowanie statystyczne z przeprowadzonych prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Mława od 2008r.

 

Liczba osób objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r- 26 osób

Liczba godzin objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r - 6540 godzin

Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r - 41 202,00 zł

(24 721,20 refundacja z UP, 16 480,80 budżet gminy)

 

Liczba osób objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r- 23 osóy

Liczba godzin objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r - 6400 godzin

Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r - 41 600,00 zł

(24 960,20 refundacja z UP, 16 640,00 budżet gminy)

 

Liczba osób objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010r- 22 osoby

Liczba godzin objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010r - 6560 godzin

Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010r - 44 608,00 zł

(26764,80 refundacja z UP, 17 843,20 budżet gminy)

 

Liczba osób objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011r- 21 osób

Liczba godzin objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011r - 3960 godzin

Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011r - 28 116,00 zł

(16 869,60 refundacja z UP, 11 246,40 budżet gminy)

 

Liczba osób objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013r- 21 osób

Liczba godzin objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013r - 5040 godzin

Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013r - 38 808,00 zł

(23 284,80 refundacja z UP, 15 079,96 budżet gminy)

 

Liczba osób objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014r- 31 osób

Liczba godzin objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014r - 5840 godzin

Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014r - 46 800,00 zł

(28 080,00 refundacja z UP, 18 720,00 budżet gminy)

 

Liczba osób objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015r- 31 osób

Liczba godzin objętych planem potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015r - 5840 godzin

Kwota przeznaczona w rocznym planie potrzeb na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015r - 47 304,00 zł

(28 832,40 refundacja z UP, 18 921,60 budżet gminy)

 

PostHeaderIcon Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

I.                    Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

II.                 Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,

III.               Organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,

IV.              Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, tj. w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi, np. szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo jedynie
w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. Informacja o miejscu zamieszkania lub pobytu jest podawana przez osoby bezrobotne w trakcie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Nowy instrument rynku pracy - skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – wprowadzony został od 1 listopada 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366).

Ustawa o promocji zatrudnienia nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji tych prac – co oznacza, iż osoba bezrobotna może cały rok i dłużej wykonywać prace społecznie użyteczne. Starosta powinien każdorazowo przed podjęciem decyzji o skierowaniu osoby bezrobotnej do wykonywania tych prac kierując się zasadą racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy ustalić, czy jest to optymalna forma pomocy dla konkretnej osoby.

Osoba wykonująca prace społecznie użytecznie zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.

Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe ani zdrowotne przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne.

Osoby, skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej
(w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) będą otrzymywać świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.).

Pomiędzy gminą lub podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą przyjmowaną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie jest zawierana żadna umowa. Nie występuje stosunek pracy. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Dwie strony będą miały wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:

a) po stronie gminy lub podmiotu w którym będą organizowane prace społecznie  użyteczne, będą to:

 • zobowiązanie do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
 • zobowiązanie do uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
 • zobowiązanie do pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku
  i dyscypliny,
 • zobowiązanie do zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 • zobowiązanie do ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia
  (z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy) oraz do wypłaty tego świadczenia pieniężnego w okresach miesięcznych z dołu.

b) po stronie osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku i korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej będzie to:

 • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie
  i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot w którym te prace są organizowane,
 • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, wypłacają osobie bezrobotnej świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych – z dołu. Jednocześnie należy zauważyć, iż nie odprowadzają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ nie istnieje umowa pomiędzy gminą lub podmiotem, w którym organizowane są te prace - a osobą bezrobotną.

Zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie odprowadza też osoba bezrobotna otrzymująca świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gmina lub podmiot, w którym prace społecznie użyteczne są organizowane jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić starostę i kierownika ośrodka pomocy społecznej w sytuacji gdy osoba bezrobotna:

a) nie zgłosi się  do wykonywania tych prac,

b) nie podejmie tych prac,

c) opuści miejsce wykonywania prac,

d) naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania prac.

Na podstawie w/w (określonych w pkt a-c) informacji starosta (powiatowy urząd pracy) pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która dopuściła się w/w naruszeń– na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – na okres 90 dni. Pozbawienie statusu wyklucza możliwość skierowania bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych w trakcie tej karencji.