start Aktywizacja Zawodowa PAI

PostHeaderIcon PAI

PostHeaderIcon Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

W dniu 17 września 2015 r. zostało podpisane porozumienie Nr 1/PAI/2015 w sprawie realizacji Programu Aktywizacji i Integracji pomiędzy Starostą Mławskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie Panem Witoldem Żerańskim a Miastem Mława reprezentowaną przez Panią Janinę Budzichowską - zastępcę Burmistrza Miasta Mława.

Porozumienie określa zasady współpracy w zakresie udzielenia kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Program PAI był realizowany w okresie od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r. Brało w nim udział 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych , dla których ustalony został III profil pomocy, realizujących kontrakt socjalny, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach programu realizowane były działania związane z aktywizacją zawodową i integracją społeczną ułatwiające powrót bezrobotnych na rynek pracy.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były przez PUP w Mławie i MOPS w Mławie w ramach prac społeczne użytecznych organizowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze dla każdej osoby bezrobotnej 40 godzin miesięcznie.

Natomiast działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym bezrobotnych realizowane były przez MOPS w Mławie poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne –zajęcia z doradcą zawodowym oraz z psychologiem raz w tygodniu w wymiarze po 5 godzin dydaktycznych, w sumie 40 godzin miesięcznie.

Podjęte działania miały na celu dokonanie analizy sytuacji zawodowej uczestników, ich możliwości, wzmocnienie poczucia własnej samooceny, zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,  nabycie wiedzy na temat sposobu poszukiwania pracy, opracowanie własnych dokumentów aplikacyjnych oraz zwiększenie szansy na znalezienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia.

 

PostHeaderIcon Powrót na rynek pracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

W dniu 15 września 2014 r. zostało podpisane porozumienie Nr 1/PAI/2014 w sprawie realizacji Programu Aktywizacji i Integracji pomiędzy Starostą Mławskim Panem Włodzimierzem Wojnarowskim a Gminą Mława reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mława – Panem Sławomirem Kowalewskim.

Program PAI był realizowany w okresie od 01.10.2014 r. do 30.11.2014 r. Brało w nim udział 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych , dla których ustalony został III profil pomocy, realizujących kontrakt socjalny, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach programu realizowane były działania związane z aktywizacją zawodową i integracją społeczną ułatwiające powrót bezrobotnych na rynek pracy. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były przez PUP w Mławie i MOPS w Mławie w ramach prac społeczne użytecznych organizowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze dla każdej osoby bezrobotnej 40 godzin miesięcznie. Natomiast działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym bezrobotnych realizowane były przez MOPS w Mławie poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne –zajęcia z doradcą zawodowym oraz z psychologiem raz w tygodniu w wymiarze po 5 godzin dydaktycznych, w sumie 40 godzin miesięcznie. Podjęte działania miały na celu dokonanie analizy sytuacji zawodowej uczestników, ich możliwości, wzmocnienie poczucia własnej samooceny, zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,  nabycie wiedzy na temat sposobu poszukiwania pracy, opracowanie własnych dokumentów aplikacyjnych oraz zwiększenie szansy na znalezienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia. Po zakończeniu programu 1 osoba znalazła zatrudnienie.

 

PostHeaderIcon PAI – forma wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

 

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została nowa, jakość obsługi klientów urzędów pracy, która ma na celu lepsze poznanie potrzeb osób bezrobotnych, a następnie określenie zakresu form pomocy wymienionych w ustawie w zależności od ich stopnia oddalenia od rynku pracy. Jednym z nowych narzędzi skierowanych do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy jest Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

Więcej…